Uznávání předmětů

Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu (na IES i jinde) či studiu v zahraničí v rámci studia na IES (Erasmus, meziuniverzitní či mezifakultní dohody apod.) schvaluje garant magisterského studia.  

Předměty z jiných vzdělávacích institucí než IES (mimo kredity získané v rámci programu Erasmus nebo studia na základě meziunivezitních či mezifakultních dohod)

Studenti mohou požádat o uznání předmětů a přidělení kreditů až poté, co jsou přijati a zapsáni do magisterského programu. Takto uznaná splněná studijní povinnost se započítává do celkových studijních povinností i pro zápis do dalšího úseku studia, nemá však vliv na na výpočet prospěchového stipendia.

Předměty mohou být uznány a kredity přiděleny, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • předmět byl absolvován na akreditované vysoké škole v ČR nebo v zahraničí v rámci magisterského programu (jako volitelný předmět lze uznat i předměty absolvované v rámci bakalářského studia) 
 • odpovídající předmět je nabízen na IES (tzn. na IES existuje ekvivalent) a je ve specializaci, kterou student má, veden ve studijním plánu (Karolince) jako povinný, povinný specializační nebo povinně volitelný (takto bude i uznán)
 • předmět byl absolvován maximálně pět let před podáním žádosti (počítá se od data zkoušky)
 • uznání kreditů je schváleno vyučujícím odpovídajícího předmětu na IES 
 • pokud předmět nemá ekvivalent nabízený na IES, je možné jej uznat jako volitelný (v tom případě není potřeba schválení vyučujícího a o počtu kreditů rozhodne garant magisterského studia, zpravidla dle počtu ECTS kreditů daného předmětu).

Počet uznaných kreditů se rovná počtu kreditů odpovídajícího předmětu nabízeného na IES, nikoliv počtu kreditů získaných za předmět jiné vzdělávací instituce (s výjimkou uznání předmětu jako volitelného).

Postup:

 1. vyplňte na počítači ve Wordu formulář z části 7 stránky FSV s formuláři (formulář pro jeden předmět),
 2. buď (i) vytisknětě, podepište a nascanujte jako pdf nebo (ii) vložte podpis jako obrázek přimo do Wordu a uložte jako pdf
 3. pošlete finální pdf emailem garantovi magisterského studia a přiložte (a) sylabus kurzu, z něhož je patrné, že kurz absolvovaný jinde obsahem odpovídá ekvivalentu na IES a (b) potvrzení o absolvování předmětu (např. transkript známek).

V případě, že žádost bude v pořádku, garant programu zařídí vyjádření garanta ekvivalentního předmětu na IES, v případě kladného vyřízení pak žádost následně podepíše vložením oficiálního elektronického podpisu do pdf a zašle Vám ji emailem zpět. Schválenou žádost pošlete emailem studijní referentce se všemi nutnými přílohami (sylabus, výpis známek z jiné univerzity).

Předměty z předchozího studia na IES

Obecně je možné získat kredity za předměty absolvované v minulosti na IES (typicky již v rámci bakalářského studia), pokud jsou splněny následující podmínky:

 • předmět byl absolvován maximálně pět let před podáním žádosti (počítá se od data zkoušky)
 • jedná se o magisterský předmět, který je ve specializaci, kterou student má, veden ve studijním plánu (Karolince) jako povinný, povinný specializační nebo povinně volitelný (takto bude uznán)
 • pokud předmět není nabízen jako povinný, povinný specializační nebo povinně volitelný, může být uznán jako volitelný
 • lze uznat pouze takové předměty, které byly plněny nad rámec minimálních požadavků k absolvování bakalářského studia (tj. nad rámec 180 kreditů)

Postup:

 1. vyplňte na počítači ve Wordu formulář z části 7 stránky FSV s formuláři (VŽDY použijte formulář pro vícero předmětů, a to i když žádáte jen o jeden předmět - ten totiž nevyžaduje vyjádření garanta předmětu), přičemž doplňte jméno garanta magisterského programu i s tituly (Doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.) a nechte pouze "doporučuji" 
 2. buď (i) vytisknětě, podepište a nascanujte jako pdf nebo (ii) vložte podpis jako obrázek přimo do Wordu a uložte jako pdf
 3. pošlete finální pdf emailem garantovi magisterského studia a přiložte výpis ze SISu (pokud žádáte o uznání předmětu absolvovaného na bakalářském studiu, přiložte výpis z celého studia pro kontrolu, že předmět je nad 180 kredity, přičemž předmět/předměty, které žádáte uznat, vyznačte)

V případě, že žádost bude v pořádku, garant studia žádost podepíše vložením oficiálního elektronického podpisu do pdf a zašle Vám ji emailem zpět. Schválenou žádost pošlete emailem studijní referentce spolu se výpisem ze SISu.

Předměty ze stáží v rámci programu ERASMUS a ostatní zahraniční studijní stáže

Obecná pravidla jsou následující:

 • Předmět absolvovaný v zahraničí lze uznat jako ekvivalent předmětu nabízeného na IES jako povinný, povinný specializační nebo povinně volitelný, pokud se obsahy předmětů dostatečně překrývají. V takovém případě je počet uznaných kreditů roven počtu kreditů odpovídající předmětu nabízeného na IES, nikoliv počtu ECST kreditů získaných za předmět v zahraničí.
 • Předmět s ekonomickým zaměřením absolvovaný v zahraničí lze rovněž uznat pod originálním názvem jako předmět povinně volitelný. V takovém případě bude přidělen získaný počet ECTS kreditů (zaokrouhlený nahoru, pokud jsou uděleny půlkredity).
 • Předměty s neekonomickým zaměřením (jazyky, sport) lze uznat jako předměty volitelné. V takovém případě bude přidělen získaný počet ECTS kreditů (zaokrouhlený nahoru, pokud jsou uděleny půlkredity).
 • O konečné známce rozhoduje garant studia na základě předloženého transkriptu známek a systému známkování dané univerzity, studenti jsou však vyzvání, aby předložili návrh konverze do systému používaného na IES (A-F) a tedy výsledné známk pro každý předmět.

Postup pro stáže programu Erasmus/meziuniverzitní a mezifakultní/meziuniverzitní dohody je následující:

 • Před odjezdem na studijní stáž bude studentovi přidělen přístup do on-line systému, v němž vyplní tabulku A (Proposed study program abroad) a tabulku B (The list of components in the student’s degree which will be replaced by the study abroad). Pokud student požaduje uznat předměty jako ekvivalenty, vyplní přímo kód a název předmětu IES v Tabulce B a dodá počet kreditů dle IES předmětu. U předmětů, které chce student uznat nikoli jako ekvivalent, ale pod názvem origináního kurzu v zahraničí, student uvede v Tabulce B v daném řádku "Zahraniční výjezd".
 • Pak vygeneruje pdf s finálním Learning Agreement a pošle emailem ke schválení garantovi studia. Ten dokument schválí elektronickým podpisem, pošle zpět studentovi a ten jej zašle na Oddělení zahraničních styků.
 • Pokud nastanou změny oproti původní dohodě o studiu během zahraniční studijní stáže, student dohodu o studiu zaktualizuje (tabulka C a D) a vygeneruje pdf s pozměněným Learning Agreement a pošle emailem ke schválení garantovi studia. Ten dokument schválí elektronickým podpisem a pošle zpět studentovi. 
 • Po příjezdu ze zahraniční studijní stáže student vyplní Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí. Povinnou přílohou k formuláři je transkript známek. Formulář je dostupný zde, viz bod 10.  K protokolu student přiloží také Learning Agreement (tabulku A a B; C a D, pokud došlo ke změnám) a pokud je to potřeba, tak také tabulku s převodem známek na ECTS škálu A-F.
 • Pokud je předmět uznáván za odpovídající předmět nabízený na IES, je ve formuláři třeba uvést do kolonky “Uznáno jako“ typ předmětu (P, PS, PV, V) plus kód IES předmětu. Počet kreditů je v tomto případě shodný s počtem kreditů IES předmětu. Pokud je uznáván do skupiny povinně volitelných nebo volitelných předmětů bez konkrétního ekvivalentu, stačí uvést PV či V a počet kreditů dle ECTS.
 • U každého předmětu je ve formuláři třeba přidat jeden řádek, v němž bude uveden český překlad názvu předmětu. Prosím smažte zbývající prázdné řádky tak, aby ideálně celý formulář zůstal na jedné A4 včetně místa pro podpisy. 
 • Protokol student buď (a) podepíše, nascanuje a pošle pdf nebo (b) dodá scan podpisu jako obrázek a uloží jako pdf a pošle emailem garantovi studia, který dokument potvrzuje elektronickým podpisem. Spolu s Protokolem v pdf zašlete i poslední verzi Learning Agreementu a Transcript of Records.
 • Garant Protokol podepíše a pošle zpět studentovi, ktrerý jej následně odesílá i s přílohami na Oddělení zahraničních styků a studijní referentce k zápisu předmětů do SISu.

Ostatní případy

Pokud nenajdete Váš případ výše nebo potřebujete uznání předmětů ve Vašem specifickém případě prokonzultovat, kontaktujte emailem garanta magisterského studia.  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY