JEB023 - Úvod do studia práva

Kredit: 2
Role předmětu: Bakalářský - povinný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: Mgr. Jan Chmel
Stránky kurzu: JEB023
Literatura: Literatura:
Jedinou povinnou učebnicí je Varvařovský, P.: Základy práva, 2. vydání, ASPI, Praha 2009 (alespoň kap. I, II.2, II.3, III.1-3, III.7-8, IV.1, IV.4.1, IV.5, zbytek je doporučený).
K ústavnímu, mezinárodnímu a evropskému právu doporučuji Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 2. vydání, Aleš Čeněk, Praha 2013 (v tisku).
K občanskému právu doporučuji Eliáš, K. et al. Občanské právo pro každého, Wolters Kluwer, Praha 2013
Zcela nepovinná je pak Wintr, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Karolinum, Praha 2006 (kap. 4.2.2, 4.3, kap. 5)

Právní texty:
Při výuce budou používány tyto právní texty:
Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 (č. 89/2012 Sb.; výtah z něho s tučně označenými klíčovými ustanoveními na wintr.cz)
Účinný občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.)
Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.; výtah z něho s tučně označenými klíčovými ustanoveními na wintr.cz)
Smlouva o Evropské unii, konsolidovaná verze po Lisabonské smlouvě (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF; prvních 19 článků na wintr.cz)
Všechny české zákony lze v uživatelsky dobře přístupné formě najít na zakonyprolidi.cz.
Popis: Úvod do studia práva seznámí studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s metodologií právní interpretace a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Na Úvod do studia práva navazuje Obchodní právo, proto bude největší důraz kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva (s využitím nového občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014). Z veřejnoprávních odvětví bude větší pozornost věnována ústavnímu právu (včetně judikatury Ústavního soudu) a trestnímu právu. Zmíněna budou i ostatní právní odvětví (zejména pracovní, správní, finanční, sociálního zabezpečení a procesní). Výklad bude doplněn o základy práva Evropské unie a zásady vztahů mezi státy. Důraz bude kladen na práci se zákony, proto je třeba, aby studenti měli předepsané právní texty na hodině s sebou (na internetu nebo na papíře). Velmi vhodné je přečíst si před každou hodinou příslušnou pasáž z pěkně napsané učebnice Pavla Varvařovského, bývalého soudce Ústavního soudu, dnes Veřejného ochránce práv.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY