Ing. Dagmar Schnellerová - Novinky

02.08.2023 - Letní otevírací doba budovy Opletalova:

od 3.7. do 1.9. 2023 je v časech od 8:00 do 18:00 hodin.

Knihovna Opletalova je v letním režimu otevřena takto:

Čtvrtek 09:00-17:00

 

Děkujeme za pochopení. 

21.04.2023 - Využívání nástrojů umělé inteligence (AI) v rámci studia na IES

Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti nástrojů umělé inteligence (AI), které jsou nyní k dispozici široké veřejnosti (např. ChatGPT od OpenAI), považujeme za vhodné upřesnit podmínky pro jejich použití studenty v rámci studia na IES.

Tyto podmínky navazují na obecné stanovisko FSV k této problematice, které bylo zveřejněno v březnu 2023 na webové stránce FSV, a jsou v souladu jak s nedávnou tiskovou zprávou vydanou UK, tak se stanoviskem, které v dubnu 2023 vydala Masarykova univerzita a ke kterému se řada institucí včetně naší univerzity rovněž hlásí. Pokud budete nástroje AI používat, silně doporučujeme si všechny tři zprávy pročíst – obsahují řadu příkladů a principů pro korektní využívání AI ve studiu.

1.    Nástroje AI obecně lze v rámci studia využívat, a to především jako podpůrný nástroj pro učení a rozvoj dovedností, například ke zlepšení gramatiky a stylu psaní textů esejů, úkolů či závěrečných prací či při generování inspirace. K výstupům nástrojů AI je ale nutné přistupovat obezřetně a s kritickým odstupem v souladu s požadavkem na zachování akademické integrity, originality vlastní práce a používání spolehlivých a ověřených zdrojů informací.

2.    Použití nástrojů AI při zpracování prací, esejů či úkolů musí být explicitně deklarováno, a to na začátku práce/eseje/úkolu (nejlépe formou první poznámky pod čarou).

3.    Prosté zkopírování pasáží textu generovaného nástroji AI bez dodatečné vlastní přidané hodnoty, práce s původní literaturou, správného citování pramenů či provedené analýzy dat a jeho vydávání za vlastní text není přípustné a bude považováno za plagiátorství. V takovém případě budou přijaty odpovídající sankce v souladu s platnými předpisy a postupy Fakulty sociálních věd UK. K posuzování plagiátorství za použití nástrojů AI se přistupuje dle Článku 4 Opatření rektora 13/2020.

4.    Pokud vyučující explicitně nepovolí použití nástrojů AI při dílčí nebo závěrečné kontrole studia předmětu, je zakázáno takové nástroje použít. Porušení tohoto zákazu bude považováno za disciplinární přestupek ve smyslu Článku 2 Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Karlovy.

V případě dotazů se obracejte na vyučující jednotlivých kurzů, vedoucí Vašich prací, případně na garanty bakalářského či magisterského studia na IES.

 

Foto: Shutterstock

20.03.2023 - Blahopřejeme nejlepším kurzům za ZS 2022/23

Blahopřejeme vyučujícím nejlépe hodnocených kurzů na IES za zimní semestr 2022/23:

 • Bakalářské kurzy: JEB005 Matematika I (Bárta, Honzík, Zelina), JEB039 International Trade (Semerák) a JEB105 Statistics (Červinka)  
 • Magisterské kurzy: JEM123 Development Economics (Bauer), JEM217 Advanced Econometrics (Baruník) a JEM216 Advanced Macroeconomics (Hromádková, Baxa)

Pro hodnocení se používá průměr hodnocení a náročnosti kurzu, přínosu kurzu a hodnocení přednášejícího nebo cvičícího. Do hodnocení se nezapočítávají kurzy s velmi malými počty absolventů či dotazníků a kompaktní kurzy. Tímto zároveň prosíme studenty o maximální účast a detailní zpětnou vazbu v hodnocení každého z kurzů.

12.09.2022 - JEM230 Advanced Topics in Corporate Finance (Claudia Curi, Free University of Bolzano)

Do you want to learn how companies raise debt? Did you ever wonder how the corporate credit risk is identified and managed? Attend a special 3-day course JEM230 Advanced Topics in Corporate Finance offered Sep 26-30, 2022, taught by Claudia Curi from Free University of Bolzano. The course will focus on what bonds are typically used by companies for funding and how the potential corporate default risk can be managed. We will also dive into a business case study showing how credit risk might be mitigated through hedging via credit derivatives.


Claudia Curi is Associate Professor at the Free University of Bolzano. She has a PhD from University of Tor Vergata Rome), worked also in the Central Bank of Luxembourg, and has published widely on corporate finance topics.


The course will be delivered at IES in the Prof. Michal Mejstrik Hall (Room 109) on the following three days: Monday, Sep 26; Tuesday, Sep 27; and Thursday, Sep 29, always between 9:00 am and 12:30 pm (no classes on Wednesday, Sep 28, as this is a National Holiday). On Friday, Sep 30, in the morning at 10:00 am, there will be a final online test (can be done from home).

The course is offered to Master and upper-level (3rd year and higher) Bachelor program students. This 3-credit course will count as elective (PV = povinně volitelný) into Winter Term 22/23. The registration for this course is open in SIS until Tuesday, September 20, 2022. Please register on time.

 

13.05.2022 - 27. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje 27. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Do soutěže se mohou přihlásit autoři bakalářských, magisterských, rigorózních nebo diplomových prací na téma: LIDSKÉ HODNOTY A PROBLÉMY ROZVOJE CIVILIZACE

Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů:
• ekologie člověka;
• udržitelný rozvoj;
• ekonomika přírodních zdrojů;
• sociální etika a ekonomický systém;
• etika a fungování politického systému;
• sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;
• společenské systémy a diskont budoucnosti;
• mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
• masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
• edukační systémy s těmito cíli.

Termín odevzdání přihlášek do soutěže je 29.7. 2022. Podrobné informace o soutěži a přihláška 

12.11.2021 - Aktualizované pokyny ohledně výuky v ZS 2021/2022: respirátory v případě 50+ studentů

Milé studentky, milí studenti,

po téměř třech semestrech online výuky vám s radostí oznamujeme, že se v zimním semestru 2021/2022 vracíme ke standardní prezenční výuce, samozřejmě při dodržení všech platných hygienických a epidemiologických opatření. Očekáváme, že se tak budete osobně účastnit přednášek a seminářů.

Pokud se nebudete moci účastnit prezenční výuky z důvodů spojených s Covid-19 (onemocnění, karanténa apod.), informujte prosím vyučující všech kurzů, které si plánujete zapsat. V takovém případě se budete moci účastnit výuky online (přednášky a semináře budou z přednáškových místností simultánně přenášeny, některé předměty mohou mít paralelní online semináře). Link pro možnost online účasti v některé ze standardně využívaných platforem (MS Teams, Zoom, Meet) bude k dispozici na stránce kurzu v SISu. Vyučující si od Vás mohou vyžádat potvrzení se zdůvodněním, proč se nemůžete prezenční výuky účastnit (např. lékařské potvrzení).

V případě vykazování příznaků respiračního onemocnění prosíme také nevstupujte do budovy a využijte možnosti hybridní výuky. V takovém případě si od Vás může vyučující vyžádat potvrzení ve formě čestného prohlášení.

V případě Vaší online účasti počítejte prosím s omezenou možností interakce s vyučujícími během výuky. Namísto toho budou pro Vás přednášející organizovat krátké Q&A online konzultace, a to buď na konci přednášek a seminářů nebo separátně v konzultačních hodinách.

U předmětů, kde není možné simultánní přenos technicky zajistit (například některé předměty probíhající mimo budovu IES), budou nabídnuty  materiály umožňujících samostudium s možností online konzultačních hodin (veškeré materiály budou dostupné online, někde doplněny záznamy loňských přednášek).

Všechny studijní povinnosti (testy, zkoušky, úkoly) budou v ZS 2021/2022 plnohodnotně plnitelné bez nutnosti fyzické přítomnosti. Podrobnější informace obdržíte v každém kurzu.

Dle mimořádných opatřeni Ministerstva zdravotnictví platí od 15. 11.2021 povinnost nošení respirátoru pro studenty při účasti na vzdělávání v případě, že je současně přítomno více než 50 studentů.

Sledujte prosím aktuální pokyny na webu FSV a webu IES ohledně aktuálně platných covidových opatření (vstup do budov, nošení respirátorů, udržování minimálních vzdáleností apod.). Při účasti na prezenční výuce každopádně prosíme studentky a studenty o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním a silně doporučujeme užití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) splňující normu alespoň FFP2 a dodržování odstupu od ostatních osob minimálně 1,5 metru (sezení v přednáškových místnostech ob jedno místo, pokud je to možné).

Pokud se epidemiologická situace v průběhu semestru změní, prosím buďte připraveni pro možný přechod na plnou online výuku, pokud to bude nutné.

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy na viděnou na přednáškách a seminářích!

14.10.2021 - Doporučení v případě pozitivního nálezu Covid-19

Prosíme studenty, aby v případě, kdy mají pozitivní nález Covid-19, neprodleně o této skutečnosti informovali sekretariát IES (na email ies@fsv.cuni.cz) a své nejbližší okolí. tj. studenty, s nimiž byli v bezprostředním kontaktu během přednášek a seminářů. Pro studenty, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženým, pak platí vládní nařízení: v případě očkování či prodělání nemoci v posledních 180 dnech není vyžadována karanténa. Pokud jste byli v přímém kontaktu s nakaženým a nejste ani očkování, ani jste neprodělali Covid-19 v posledních 180 dnech, doporučujeme, abyste i v případě, kdy nebudete oficiálně posláni do karantény, zůstali preventivně po dobu několika dnů doma v izolaci a využili možnost hybridní výuky (prosím informujte vyučující svých kurzů). Před návratem do prezenční výuky si doporučujeme udělat antigenní nebo PCR test

Vzhledem k vývoji situace si dovolujeme požádat o dodržování současných doporučení (dodržování rozestupů v přednáškových místnostech, pokud je to možné; použití FFP2 respirátorů). Pokud ještě nejste očkováni, doporučujeme tak učinit nebo se pravidelně na Covid-19 testovat

16.09.2021 - Porada IES k zahájení zimního semestru 2021/22

Vážení vyučující,

srdečně Vás zveme na "Poradu IES k zahájení zimního semestru 2021/22" dne 29.9.2021, 12:30-13:50 h, místnost 109.

Program:

1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi

2/ informace o bakalářských programech - doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.

3/ informace o magisterských programech - doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

4/ informace o doktorském studiu - v. z. doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

5/ různé

 

15.09.2021 - JEM229 Treasury Management: Nový magisterský kurz

Chcete znát smysl a náplň treasury managementu? Chcete se seznámit s alternativami získávání a řízení zdrojů financování ve vztahu k různým fázím vývoje společnosti? Jaké jsou potřeby start-upu v porovnání s etablovanou společností v případě financování?

Přidejte se k Michalovi Ranostajovi a Petře Bátovské, specialistům v oblasti problematiky korporátního financování, a zúčastněte se nového jednosemestrálního kurzu JEM229 Treasury Management.  

Získáte praktické znalosti, budete řešit případové studie a vystupovat v roli treasury manažera v rámci skupinového projektu.  

Tento povinně volitelný 5-kreditový kurz je doporučen pro studenty magisterského programu. Registrace na kurz bude aktivní do 6. října 2021.  

Přednášky v angličtině se budou konat každé úterý od 12:30 do 13:50 primárně prezenčně a alternativně online v případě odůvodněné potřeby a v souladu s aplikovatelnými pravidly.

Více informací naleznete na webu předmětu.

27.08.2021 - Magisterský kurz JEM017 Business Cycles Theory končí

U příležitosti nové akreditace magisterského programu Ekonomie a finance dochází k některým změnám v nabídce kurzů. Magisterský kurz JEM017 Business Cycles Theory již nebude od ZS 2021/22 nabízen, jeho obsah je plně pokryt předměty JEM158 Tools for Modern MacroeconometricsJEM116 Applied Econometrics a JEM059 Financial Econometrics I

Vzhledem k tomu, že JEM017 Business Cycles Theory je zařazen jako specializační povinně volitelný kurz pro stávající magisterské studenty specializace Ekonomická teorie a modelování, lze místo něj uznat kurz JEM158 Tools for Modern Macroeconometrics, který probíhá v LS, nebo JEM027 Monetary Economics, který probíhá v ZS. 

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na garanta magisterského programu Doc. Adama Geršla.

05.05.2021 - Call for applications: UNCE Doctoral Fellowships

Institute of Economic Studies calls for applications for 2-4 UNCE Doctoral Fellowships. The length of the fellowship is 18 months (07/2021-12/2022). The fellowship will support research on topics with a potential for high-quality publication in the fields of economics and finance. Only PhD candidates currently enrolled at the Institute are eligible for a fellowship. Detailes here.

20.04.2021 - Přednáška Miroslava Umlaufa v rámci kurzu JEB112 Strategic Management

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 ve 14:00 h se uskuteční v rámci kurzu JEB112 Strategic Management přednáška pod názvem “How M&As, IPOs and regulations shaped our data and business strategies“ Miroslava Umlaufa, Chief Data Officer, AVAST. Není potřeba se registrovat, odkaz na přenos na platformě ZOOM najdete zde (Meeting ID: 952 5867 6673, Passcode: SM2021). Přednáška bude věnována velmi zajímavým tématům a bude příležitostí k navázání kontaktů s potenciálními zaměstnavateli.

14.04.2021 - Přednáška Ondřeje Chlupa v rámci kurzu JEB112 Strategic Management

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 v 15:45 h se uskuteční v rámci kurzu JEB112 Strategic Management přednáška pod názvem  "Teradata-Strategic Planning in a Global Delivery Center" Ondřeje Chlupa, Director of Global Delivery Center EMEA, Teradata. Není potřeba se registrovat, odkaz na přenos na platformě ZOOM najdete zde (Meeting ID: 952 5867 6673, Passcode: SM2021). Přednáška bude věnována velmi zajímavým tématům a bude příležitostí k navázání kontaktů s potenciálními zaměstnavateli.

09.09.2020 - JEM224 Version Control with Git: a new compact course

Version control systems, such as Git, enable management of changes to source code over time. As such, they are a vital part of any modern software development process.

If you want to learn more about Git, Github and collaborative software development, you can do so in new course Version Control with Git taught as a compact course on 24th and 25th of September.

For details, visit the course webpage.

10.06.2020 - Aktuální termíny magisterských státních závěrečných zkoušek

16.a 17.6.2020 proběhnou státní závěrečné zkoušky magisterských studentů. Zkoušky budou probíhat distančně prostřednictvím Microsoft Team. Více informací zde.

09.06.2020 - Aktuální termíny bakalářských státních závěrečných zkoušek

9.6. a 10.6.2020 proběhnou státní závěrečné zkoušky bakalářských studentů. Zkoušky budou probíhat distančně prostřednictvím Microsoft Team. Více informací zde.

24.04.2020 - Odevzdávání závěrečných prací k státním závěrečným zkouškám v AR 2019/20

Na webových stránkách fakulty bylo zveřejněno opatření děkanky č. 5/2020 Odevzdávání závěrečných prací k státním závěrečným zkouškám v AR 2019/20, podle něhož se budou závěrečné práce k SZK odevzdávat jen elektronicky.  Rovněž jsou pro studenty aktualizovány web stránky Bakalářské SZK a Magisterské SZK.

12.02.2020 - PORADA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2019/20

se koná dne 17.2.2020, 11-12:20 h,  místnost 314.

Program:

1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi 
2/ informace o bakalářských programech -  v.z.  doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 3/ informace o magisterských programech -  prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
4/ informace o doktorském studiu - v.z. doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.  5/ různé

Zveme všechny vyučující a zástupce IES Studentské komory AS FSV UK.

07.02.2020 - JEM142 Banking and Financial Regulation

Chcete si vyzkoušet, jaké je to žádat v ČNB o bankovní licenci pro nově vznikající banku? Kurz Banking and Financial Regulation na IES FSV UK nabízí unikátní možnost zblízka nahlédnout do široké a poměrně dynamicky se vyvíjející oblasti regulace bankovního sektoru. Kurz kombinuje teorii s praktickou aplikací, regulatorní rámec představí přednášky od význačných lektorů, odborníků na danou problematice. Pro jeho hlubší pochopení pak slouží praktická část, kdy studenti mají jednak možnost setkat se s hostujícími přednášejícími z praxe a dále aplikovat znalosti na case study - příprava žádosti o bankovní licenci a prezentace projektu na seminářích.

Vyučující kurzu v současné době působí v ČSOB, respektive v KPMG.

Pro zápis do kurzu není stanovena prerekvizita, ale pro lepší orientaci je vhodné absolvovat některý z těchto kurzů: JEB027 Finanční ekonomie, JEB153 Introductory Banking nebo JEM032 Banking.

31.01.2020 - ISS shání cvičící pro Úvod do statistiky

ISS shání cvičící pro výuku předmětu JSB535 Úvod do statistiky.

Samozřejmostí je odměna ve formě stipendia. Zájemci prosím pište paní Vojanové: jana.vojanova@fsv.cuni.cz

13.01.2020 - JEM198 Bank Asset and Liability Management znovu otevřen od února 2020

Jak banky vyvažují svá aktiva a pasiva? Věděli jste, že i české banky drží derivátové pozice ve stovkách miliard korun? Jaké peníze jsou stabilnější – běžné účty nebo termínová depozita?
Řízení aktiv a pasiv (ALM) leží na pomezí bankovní strategie a finančních trhů. ALM je zodpovědné za řízení úrokové a likviditní pozice banky. K tomu používá dluhopisy a deriváty, stejně jako interní FTP nástroje. Kurz pokrývá FTP (funds transfer pricing), zajišťování s deriváty a dluhopisy, řízení likviditní a úrokové pozice, ALM v situaci záporných sazeb či změny v regulaci Liboru. Podmínkou pro přihlášení je střední porozumění bankovnictví a instrumentům finančního trhu. Lektoři (Viktor Kotlán, Michal Walos) pracují či pracovali jako manažeři ALM v České spořitelně.

11.09.2019 - JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector: kompaktní kurz

Ve čtvrtek  26.9.2019  se uskuteční jednodenní kompaktní kurz JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in The Insurance Sector v místnosti 314. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella (University of Siena) a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus.

10.09.2019 - A new compact course JEM206 Introduction into Health Economics

On September 23-25, 2019, 9:30-12:20 h, room 314, Dr. Olena Stavrunova (Senior Lecturer at the University of Technology, Sydney), will give a short compact course called Introduction into Health Economics.

In this course, the students will learn how to use the methods of microeconomic analysis for understanding the key properties of health care markets, the conditions under which these markets can and cannot function efficiently, and to economically evaluate policies designed to improve functioning of these markets in a variety of health care systems. The course will use the insights from many fields of economics, such as public economics, labour economics, industrial organisation, behavioural economics and econometrics to analyse incentives, behaviour and interactions of key participants in the health care markets and the effects of government policies on these behaviours.

The course is suitable for master students and exceptional senior level undergraduates.

For details, follow the course webpage.

The course officially counts into the academic year 2019/2020, registration wil be open from the beginning of September til Sept 22, 2019.

03.06.2019 - Hodnocení výuky v letním semestru 2018/19

Období pro hodnocení je 3.6. 2019 od 10:00 do 23.6. 2019, na webové adrese zde, studenti se ověřují pomocí CAS. Evaluace bude probíhat opět v nové aplikaci. Popis hlavních změn najdou studenti po přihlášení přímo v aplikaci. 

22.05.2019 - Hledáme cvičící pro semináře logiky a matematiky ISS (zimní semestr, JSB536)

Hledáme cvičící pro vedení seminářů k matematice a logice (JSB536). Minimální požadavek je absolvování kurzů Matematika I, II. Odměna  za každotýdenní cvičení je 6000,-  ve formě stipendia. 

Případní zájemci pište prosím paní Vojanové (vojanova@fsv.cuni.cz).

 

14.03.2019 - Výsledky elektronického hodnocení výuky za zimní semestr 2018/19

Výsledky hodnocení jsou již dostupné na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz pro všechny uživatele pomocí CAS hesla. 

Hodnocení se zúčastnilo 1618 studentů, bylo odesláno 7334 dotazníků.  Děkujeme všem za zpětnou vazbu!

13.02.2019 - Sháníme cvičící pro Úvod do statistiky (JSB537) na ISS

Pro letní semestr 2019 sháníme 2-3 cvičící pro předmět Úvod do Statistiky. Zájemci by měli mít za sebou minimálně kurz Statistiky na IES. Prosím zájemce, aby napsali paní Vojanové (vojanovaj@fsv.cuni.cz)

23.01.2019 - JEB129 Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

In February 20-22, we are opening a 3-day compact course JEB129 Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings by doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D. The course covers selected fiscal policy problems highlighted during the recent financial crisis, and will be focused on the fiscal consolidation policies (austerity vs. alternatives) and fiscal policy effects on the economic growth. The course will also discuss the methodology of sovereign debt ranking by major ranking agencies.

09.01.2019 - JEM207 Data Processing in Python

We are opening a new Master's course Data Processing in Python that will be given by our PhD candidates, Martin Hronec and Vít Macháček. Students will learn basic data manipulation, but also web scraping and modern social coding technologies such as GitHub or Jupyter. 

The course is aimed for Masters students. Bachelor students are eligible if having passed JEB110 Econometrics II. The class size is limited.

10.10.2018 - Pozdní zápisy do a škrtání z předmětů

Vážené studentky, vážení studenti,

vítám vás v novém akademickém roce a rád bych vám připomněl několik důležitých informací (primárně termínů a postupů) ohledně zápisu a škrtání předmětů:

 • standardní doba pro zapisování předmětu již minula (první týden semestru)

 • do 19.10.2018 (do 14:00) mohou vyučující zapisovat studenty do předmětů, a to včetně upouštění od prerekvizit

 • pokud předešlý termín propásnete, je třeba do konce šestého týdne výuky podat žádost o dodatečné zapsání předmětu, a to včetně potřebných podpisů (https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/zadost_o_dodatecny_zapis_do_pr%20%281%29.pdf)

 • ještě dva týdny (do 19.10.2018 do 14:00) mohou vyučující škrtat studenty z předmětů

 • pokud předešlý termín propásnete, je třeba do konce zkouškového období daného semestru podat žádost o vymazání zápisu předmětu, a to včetně potřebných podpisů; zápis předmětu smí být vymazán pouze za předpokladu, že student nezačal plnit žádnou z částí předmětu (https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/zadost_o_dodatecne_vymazani_LK.pdf)

 • pokud jste si zapsali povinný či povinně volitelný předmět, který nebudete tento semestr plnit, zařiďte si včas jeho škrtnutí, abyste si nevyčerpali jeden zápis

 • žádosti podané po daných termínech budou zamítnuty


S přáním pěkného dne,


Ladislav Krištoufek

proděkan pro studijní záležitosti


08.10.2018 - Přednáška Modelování kreditního rizika

Studentům bakalářského studia doporučujeme přednášku Modelování kreditního rizika, která se uskuteční ve středu 10. října od 17:30 h v karlínské posluchárně K1. Jaroslav Kačmár ze společnosti Erst & Young bude prezentovat na téma Modelování kreditního rizika: Každá finanční instituce (banka, pojišťovna, fond) je jako věřitel vystavena tzv. kreditnímu riziku. To je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky, nejčastěji bankovní úvěr. Aby nebylo ohroženo zdraví a připadně sama existence banky, je potřeba kreditní riziko předpovídat. Při tvorbě příslušných modelů je přitom nutné vyhovět i mnoha regulatorním podmínkám stanoveným Evropskou centrální bankou, která se tímto snaží předcházet systémovým problémům ve finančním sektoru.
Na přednášce se dozvíte, jak a pomocí jakých nástrojů se kredit riskové modely vyvíjí a také jak vypadají modely nejčastěji používané ve finančních institucích (IRB, PD, EAD, LGD, ELBE a další). Ukážeme si principy vývoje modelů a manipulace s daty, včetně metod a nástrojů pro jejich validaci.

02.10.2018 - JEB152 Recent Financial Crises: Theory and Evidence (5 credits)

In Fall 2018, we are opening a new undergraduate course on financial crises, taught by two Moody's economistsMartin Janíčko and Kamil Kovář. The course is recommended for the 2nd and 3rd year students.

The course JEB152 Recent Financial Crises: Theory and Evidence describes two recent financial crises and introduces theoretical models and evidence that explain the crises.

Course description: Two recent financial crises are covered in the course: the global financial crisis of 2007-2008 and European sovereign debt crisis of 2010-2015. In historical part, we will talk in detail about the narrative of the crises before discussing the possible causes of the crises and the dilemmas facing policy-makers when dealing with them. At the end of the course we will also study the macroeconomic developments since the onset of global financial crisis until today. The two major crises will also serve as motivation for developing theoretical models that capture particular aspects of each crisis. After talking about the global financial crisis we will look at simple economic models of banks and bank runs, which will help us understand why and how was the initial shock propagated in systematic crisis. After talking about the European sovereign debt crisis we will look at economics of sustainability of public debt and at models capturing the possibility of self-fulfilling debt crises. 

Why should you take this course?  At micro level, these crises are source of ongoing changes to regulatory environment, influencing virtually all parts of financial sector. If you end up in job in any way related to finance, understanding recent financial crises will help you understand what is your company doing and why. Moreover, in the process of describing and analyzing the financial crisies we will learn about the structure and functioning of modern financial system. Even if you don't end up in the financial sector, this course will be useful for you: at macro level these crises continue to influence current macroeconomic policy and political environment. In addition, the course will help you apply mathematical methods from microeconomics and game theory. The course will also broaden your knowledge of empirical methods through discussion of several empirical analyses.

Final note: This course is highly complementary to a short compact course JEB145 Global Financial Crisis: Responses and Real Effectstaught by Nuria Suárez, Assistant Professor in Finance at the Universidad Autónoma de Madrid. Those undergraduate students who are strongly motivated in Finance will thus benefit from taking both courses. We expect that the brief course will be a bit more advanced that the foundational course.

Classes of JEB145 will take place in the week starting November 5. To facilitate visits to both course, classes of JEB152 will not be given in that particular week.

18.09.2018 - JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector (2 kredity)

Ve čtvrtek 27.9.2018 se uskuteční jednodenní kompaktní kurz JEM141 Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector v místnosti 206. Kurz povede Prof. Maurizio Pompella a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně a taktéž i pro magisterské studenty. Detaily kurzu - viz syllabus. Počet míst v SIS je omezen.

 

11.05.2018 - Mapování inovačních kapacit ČR aneb analytická práce v Technologické agentuře ČR

TAČR zve všechny studenty a studentky na workshop "Co se dělá na TAČRu?", kde bude představena analytická činnost a mapování inovačních kapacit ČR. Termín workshopu je středa 29.5.2018 od 10 h přímo v prostorách agentury. V rámci TAČR je rovněž možná spolupráce fromou stáží a zpracování odborných prací na dohodnutých tématech.

10.05.2018 - Rektorský den

16.5. je rektorský den, budova bude otevřená od 7 - 17 h a knihovna zavřená.

20.04.2018 - Mimořádné přednášky z hospodářských dějin (Deborah Thom, Cambridge)

IES FSV UK srdečně zve všechny zájemce o hospodářské a sociální dějiny na dvě přednášky Dr. Deborah Thom z Faculty of History na University of Cambridge.  Jde o dvě přednášky kursu Cambridge Lectures in Economic History (JEB143), které jsou otevřeny nejen zapsaným studentům. Dr. Thom je přednese na následující témata: 

 • v uterý 24. dubna 2018 v 18:30-19:50 místnosti 314:  Women in the First World War in Britain
 • ve středu 25.dubna 2018 v 18:30 - 19:50 v místnosti 109:  Women, work, and family in and after the Russian revolution

Obě přednášky proběhnou na adrese IES FSV: Opletalova 26

Více informací včetně doporučené literatury k tématům najdete na stránkách předmětu Cambridge Lectures in Economic History (JEB143).

08.03.2018 - Public Lectures in Economic History (Cambridge Lectures)

We invite all who are interested in economic and social history to visit two public lectures by Dr. Amy Erickson (Faculty of History, University of Cambridge). The lectures are a part of the course called the Cambridge Lectures in Economic History (JEB143) that are open not only to enrolled students. Dr. Ericsson is going to discuss two topics:

Tu 20/3/2018 18:30-19:50/ Room 314 British economic history and its focus on employment and wages (across early modern Europe)

We 21/3/2018 18:30 - 19:50/ Rom 109 The significance of occupational structure as a proxy or economic development

Both lectures take place at the address of IES FSV: Opletalova 26

For more information including the recommended literature, see Cambridge Lectures in Economic History (JEB340).

26.02.2018 - Porada IES k zahájení LS 2017/18

Porada IES k zahájení LS 2017/18 se koná v úterý dne 27.2.2018, 12:30 - 13:50 h v místnost 314.

Program:

1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, PhD. s aktuálními informacemi
2/ informace o bakalářských programech 
3/ informace o magisterských programech 
4/ informace o doktorském studiu 
5/ různé

20.02.2018 - JEB043 Cambridge Lectures in Economic History

On Thursday, February the 22nd, we are opening a new and unique course based on cooperation with the University of Cambridge. In its first run, the course offers lectures and seminars focused on:

1. Labor, Standard of Living and Occupational Structure

 • British Economic History and its focus on employment and wages
 • The significance of occupational structure as a proxy for economic development

2. Women, Work, and the State

 • Women in the First World War in Britain
 • Women, work, and family in and after the Russian revolution

Lecturer for the first week is Dr. Amy L. Ericson from Faculty  of History, Robinson College, University of Cambridge.

For further information, please follow JEB 143.

13.11.2017 - Statistické konzultace

KPMS nabízí zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy i jiným zájemcům možnost statistických konzultací zdarma.Statistické konzultace jsou organizovány jako předmět, který zapisují studenti posledního ročníku magisterského studia oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Primárním cílem předmětu je naučit naše studenty aplikovat jejich znalosti v praxi a komunikovat s klienty. V rámci tohoto předmětu poskytujeme zdarma konzultační hodiny klientům, kteří o ně projeví zájem. Konzultační hodiny jsou vedeny studenty pod dohledem zkušeného statistika, trvají maximálně 45 minut a konají se pouze během semestru (v zimě od půlky října do vánoc, v létě od konce února do konce května). Kapacita konzultačních hodin závisí na tom, kolik studentů si v aktuálním semestru předmět zapíše. 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY