Detail grantu

Důvěra a kooperace v ekonomii: možnosti formálních a empirických přístupů

Řešitel: PhDr. Pavel Štika
Spolupracovníci: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Popis: Náš výzkumný záměr je zacílen na možnosti formálních a empirických přístupů k fenoménům kooperace a důvěry. Teoretická část se zabývá syntézou přístupů hlavního proudu ekonomie vycházejících z paradigmatu homo oeconomicus (Becker, Benabou), směrů ekonomické psychologie (Simon, Frei) a myšlenkových proudů ekonomie důvěry, altruismu, morálky, reciprocity atd. (Zamagni, Etzioni, Sen, Hollis, ale i Mlčoch, Hlaváček). Východiskem syntézy je postklasický metodologický realismus charakterizovatelný prostředím fundamentální nejistoty a procedurální racionalitou jedince. Specifikace metodologie a navržení modelu zachycujícího interakci dvou jedinců bude předmětem první části projektu. Hlavní roli zde hrají faktory důvěry a zvykového chování, determinující možnosti kooperace.
Na úvodní teoretickou část navazuje část o měření sociálního kapitálu v tranzitivních zemích. Pod sociálním kapitálem se zde rozumí souhrn norem a společenských vazeb, které umožňují a usnadňují interakce mezi individuálními agenty. Cílem této části je ukázat, jestli sociální kapitál je vhodnou aproximací pro měření kvality neformálních institucí.
Na základě první a druhé části bude postavena třetí, teoretická část - model zachycující dynamiku sociálních vazeb ve společenství.
Poslední součástí bude připomenutí knihy Karla Polanyiho Velká transformace, jejíž význam tkví v explicitním poukazu na roli sociálních vazeb a důvěry pro tržní směnu, na její ukotvení v ekonomických i čistě kulturních institucích.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2008
Publikace:

Cooperative Behavior and Economic Growth

Kooperace a ekonomický růst

Konference:

European Society of the History of Economic Thought Conference

Mathematical Methods in Economics 2009

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY