† prof. Ing. Milan Sojka CSc. - Publications

Monograph

2003 Sojka, M.: Může být ekonomie pozitivní vědou? K úloze hodnot a axiomů v soudobé ekonomické teorii, In: Pavlík, J. (ed.): Filosofické základy metodologie ekonomických věd II. Praha, VŠE 2003.,

2003 Sojka, M.: Research on Transformation Alternatives. In: Cassling, R., Fragniere, G.: Social Sciences and Political Change, Brussels, Peter Lang, s.a. 2003, s. 157-166.,

2003 Sojka, M.: Transformation, Integration and Inequality: The Case of the Czech Republic. In: Dolfsma, W., Dannreuther, C. (eds.): Globalization, Social Capital and Inequality. Contested Concepts, Contested Experiences, Cheltenham, Edward Elgar 2003,ss.53-74,

2003 Sojka, M.. Processus de modernisation et de mise a niveau dans l´integration: le cas de la République tchéque, Reflets et Perspectives de la vie économique č. 3/2003, De Boeck, Brusel, 2003, s. 61-72.,

2002 Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š., Sojka, M., Stiller, V.: Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994-2000, Politická ekonomie, r. 49, č. 5, 2002, str. 635-658.,

2002 Sojka, M.: Asymetrické informace a jejich důsledky pro metodologii ekonomie (Asymetric Information and Its Impact on the Methodology of Economics). Ekonomika, právo, politika. Sborník textů ze seminářů. CEP 19, s. 39-50.,

2002 Sojka, M.: Ekonomické aspekty úlohy státu ve vývoji české společnosti na přelomu 20. a 21. století. In: Jirásková, V. (ed.): Český stát a vzdělanost. Praha, Karolinum 2002, s. 40-57.,

2002 Sojka, M.: Kdo byl kdo. Světoví a čeští ekonomové. Praha, Libri 2002.,

2001 Chytil, Z., Sojka, M.: Ten years of Economic Transformation in the Czech Way, In: G. Gorzelak, E. Ehrlich, L. Fantan, M. Illner (eds.): Central Europe in Transition: Towards EU membership, Warsaw, Scholar Publishing House 2001, str. 14-38.,

2001 Konečný, B.: Sojka, M.: Malá encyklopedie moderní ekonomie, 4. vydání. Praha, Libri 2001,

2001 Sojka, M., Holman R. a kol.: Dějiny ekonomických učení - II. vydání (Kap. Institucionalismus a nová institucionální ekonomie a Keynesiánská ekonomie), Praha, C.H. Beck, 2001,

2000 Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií, Praha, Karolinum, 2000, str. 298,

2000 Sojka, M., Mlčoch, L., Machonin, P.: Economic and Social Changes in Czech Society after 1989, Praha, Karolinum, 2000, s. 279,

2000 Sojka, M., Mlčoch, L., Machonin, P.: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989, Praha, Karolinum, 2000, s. 273,

2000 Sojka, M.: Alternativní teoretické koncepce v mikroekonomii. Má neoklasická ekonomie budoucnost? (Alternative Theoretical Concepts in Microeconomics. Future of Neoclassical Microecnomics Questioned).Sborník příspěvků z konference, Praha, Galén,s.r.o. 2000,

2000 Sojka, M.: Postkeynesovská ekonomie, Politická ekonomie č. 5/2000, s. 703-722,

2000 Sojka, M.: Transformation, integration and inequality the case of the Czech Republic, Prague Economic Paper, No. 4/2000, pp. 291-308,

1999 Sojka, M., Konečný B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie, 3. vyd., Praha, Libri, 1999,

1999 Sojka, M.: Ekonomická teorie a politika pro Českou republiku ve 21. století, In: Potůček M. (ed.)Česká společnost na konci tisíciletí, Praha, Karolinum, 1999,

1999 Sojka, M.: Institucionalismus a nová institucionální ekonomie, Politická ekonomie č. 4/1999, Praha, s. 505-528,

1999 Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie, Praha, Grada, 1999,

1998 Sojka, M.: Malá encyklopedie moderní ekonomie 2. vydání (Small Encyclopedia of Modern Economics 2nd ed.), 1998, Praha, Libri, 270 pp.,

1998 Sojka, M.: Proměny vědeckého výzkumu v české společnosti 90. let z pohledu ekonoma (Changes in the Scientific Equiry in the Czech Society of 1990s from the Standpoint of an Economist). Věda,technika, společnost, teorie vědy, 1998, vol. 6. no. 4, pp. 29-44,

1997 Sojka, M. - Pudlák, J. - Půlpán, K.: Základy ekonomie. Úvod do ekonomie pro gymnázia (Basic Economics. Introduction to Economics for Secondary Schools) Praha, Vyšehrad, 1997, 88 pp.,

1997 Sojka, M.: Zpráva o lidském rozvoji, Česká republika 1997 (Human Development Report, Czech Republic 1997), Praha, SLON pro Sociologický ústav ČAV, 1997, 104 pp.,

1996 Půlpán, K. - Sojka, M. - Pudlák, J.: Základy ekonomie (Basic Economics for High Schools), Praha, 1994, 140 pp., Vyšehrad 1996, II. ed.,

1996 Sojka, M. - Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie (Small Encyclopedia of Modern Economics), Praha, Libri, 1996, 270 pp.,

1996 Sojka, M.: Milton Friedman. Svět liberální ekonomie (Milton Friedman: World of Liberal Economics). Praha, Epocha, 1996, 120 pp.,

1995 Sojka, M.: Přístupy k interpretaci díla J.M. Keynese v neokeynesovské literatuře. Politická ekonomie č. 5/1995.,

1995 Sojka, M.:Převažující přístupy k interpretaci díla J.M.Keynese v neokeynesovské literatuře 50. a 60. let (Prevailing Approaches to the Interpretation of the Works of J. M. Keynes in Neokeynesian Literature of the 1950s and 1960s.) Politická Ekonomie. XLIV,

1994 Sojka, M. - Mejstřík, M.: Privatization and Regulatory Change: The Case of the Czech Republic. In: Moran, T.- Proser, T (eds.) Privatization and Regulatory Change. Buckingnam, Great Britain, Open University Press, 1994, 28 pp.,

1994 Sojka, M. - Pudlák, J.: Ekonomie pro střední odborné školy (Economics for High Schools), Praha, Fortuna, 1994, 220 pp.,

1994 Sojka, M.- Pudlák J.: Základy ekonomie pro obchodní akademie, (textbook, 2. ed.) Praha, Fortuna 1994.,

1994 Sojka, M.- Pudlák, J.- Půlpán,K.: Základy ekonomie pro gymnázia,Vyšehrad, Praha,1994,

1994 Sojka, M., Mejstřík, M.: Privatization and Regulatory Change, In: M. Moran, T. Proser (eds.): Privatization and Regulatory Change in Europe. Buckingham, Open University Press 1994.,

1994 Sojka, M.: Microeconomic Restructuring and Privatization: The Czech Republic, In: Transformation in Progress. Proceedings of the first Roundtable Conference, Budapest, 1994, Institute for World Economics.,

1994 Sojka, M.: Monetarismus a nová klasická makroekonomie (Monetarism and the New Classical Macroeconomics), Politická Ekonomie, 42, 1994, no. 4, pp. 42,

1994 Sojka, M.: Pudlák, J.: Ekonomie pro střední odborné školy, 2. vydání, Praha, Fortuna 1994,

1994 Sojka, M.: The Transformation of the Czech Republic: Present and Future Developments. Czech Sociological Review, 1994 no. 2, 26 pp.,

1994 Sojka, M.: Voucher Privatization: A Lesson to be Learnt? Acta Universitatis Carolinae, 92 1994, No.1, 22 pp.,

1994 Sojka, M.: Vznik keynesiánské makroekonomie (The Origin of Keynesian Macroeconomics), Politická Ekonomie, 42, 1994, no. 6, pp. 32,

1992 Sojka, M., Bárta, V.: Economic Justice and Equity Issues to Be Sacrificed in the Process of Transformation of the Centrally Planned Economies into Market Ones? An Insider View. In: Sojka, M., Zamagni, S. (eds.), Roma. Nova Spes 1992.,

1992 Sojka, M., Pudlák, J.: Ekonomie pro střední školy, Praha, SPN 1992.,

1992 Sojka, M.: The Transformation of the Czechoslovak Economy and Unemployment. In: B.S. Katz, L. Rittenberg (eds.): The Economic Transformation of Eastern Europe. View from Within, Westport, Praeger 1992.,

1991 Sojka, M., Kápl, M., Tepper, T.: Unemployment and Market Economy in Czechoslovakia. Geneve, ILO Review, vol. 130, no. 2, 1991.,

1991 Sojka, M., Konečný, B.: Moderní ekonomie, Praha, Ekonomia 1991.,

1990 Sojka, M.: On Some Contemporary Developments in the neokeynesian Economics (The Possibility of Keynesian Revival). In: Keynesizm lat osiemdziesiatych. Warszawa, Instytut Nauk Ekonomicznych 1990.,

1989 Sojka, M.: Současná západní ekonomie a s J. Petráčkem kap. Hospodářství v jeho celku, Acta Oeconomica Pragensia, 3/1989.,

IES Working Papers

2003 Czech Transformation Strategy and its Economic Consequences: A Case of an Instituttional Failure, IES WP 2003/43

2002 Alternative Scenarios of the Czech Economy Transformation Strategy at the beginning of 1990s and their Theoretical Sources, IES WP 2002/21

2002 Postkeynesian Theory of Money, Monetary and Interest Rate Policy and the Role of the Central Bank, IES WP 2002/20

2001 Alternative Scenarios of the Czech Economy Transformation Strategy at the beginning of 1990s and their Theoretical Sources, IES WP 2001/4

Article in collection

2004 Czech Transformation Strategy and Its Economic Consequences (or the Economic Consequences of Mr. Klaus), Hayashi, T. (Ed.): Democracy and Market Economics in Central and Eastern Europe: Are New Institutions Being Consolidated?

2004 Modernization and Catching-up Processes in Integration: Case of the Czech republic., Dunin-Wasowicz, M. (Ed.): Europe and the Fifth Enlargement. European Union for the Future.

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY