† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor - Publications

Articles in refereed journals

2007 Koordinace hospodářské politiky zemí EU a její meze, AUCO - Czech Economic Review

2005 URBAN,Luděk Lisabonská strategie.Jak si vede v poločase.Mezinárodní politika 2005, č. 1, Mezinárodní politika

2002 Lisabonská strategie : rámec, stav, vyhlídky,Mezinárodní politika, 2002,č.12, Mezinárodní politika

2001 Urban, L., Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, č.5, 2001, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

2001 Urban, L., Studie o ekonomických a sociálních dopadech vstupu České republiky do Evropské unie, In : Mezinárodní politika, 2001,č. 1, recenze,

1999 Urban, L., Perspektivy vstupu ČR do Evropské unie : ideové bariéry. In : Česká společnost na konci tisíciletí, Mezinárodní konference k 650. výročí Karlovy univerzity, Karolinum, Praha 1999, Česká společnost na konci tisíciletí

1998 Urban,L., The Czech Republic : Outlooks of Accession to the European Union, In : Prague Economic Papers, 1998, no. 1, Prague Economic Papers, no. 1

Monograph

2003 Urban, L.: Česká republika na prahu Evropské unie. Politická ekonomie No. 3 (2003).,

2003 Urban, L.: Je vnitřní trh Evropské unie dokončen? Integrace No. 1 (2003).,

2003 Urban, L.: Náklady východního rozšíření: vysoké nebo nízké? Mezinárodní politika No. 2 (2003),

2003 Urban, L.: Podpoříme Váš úspěšný vstup do EU. Brožura Hospodářské komory ČR a České spořitelny. 2003.,

2003 Urban, L.: SPolečná zemědělská politika: jak dlouho vydrží? Integrace No. 1 (2003),

2002 URBAN,L.:Do jaké Unie bude Česká republika vstupovat?In:KABELE,J.,MLČOCH,L,PSCHEIDT,S.(eds): Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. Umění vládnout, ekonomika, politika (I).MatFyzPress,Praha 2002,s.283-292. ISBN 80-86732-00-2,

2001 URBAN, L.: Česká transformace a příprava na vstup do EU: jeden nebo dva procesy?In:Kabele,Mlcoch(2001):Institucionalizace (ne)odpovědnosti:Globální svět,evropská integrace a české zájmy, Karolinum,Praha 2001,pp.159-180,ISBN 80-246-0431-0,

2001 Urban, L.: Harmonizace české legislativy s požadavky vnitřního trhu ES (na příkladu volného pohybu zboží), příspěvek k výzkumnému záměru FSV UK, 2001,

2001 Urban, L.: Vstup do Evropské unie jako katalyzátor modernizace české ekonomiky, příspěvek pro grant GAČR 402/98/1498, vyjde v publikaci VŠE Praha 2001,

2000 Urban, L., Had, M.: Evropská společenství. První pilíř Evropské unie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, 2000, 2. rozšířené a upravené vydání,

2000 Urban, L., Šmejkal, V., Kadlčák, R.: Průvodce podnikatele Evropskou unií, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha 2000,

2000 Urban, L.,: O Evropské unii, ed. Pajas, P., Rossiter, T., Mezinárodní konsorcium pro program PHARE, Školení státních úředníků ve věcech Evropské unie, Praha 2000, ( čtyři kapitoly),

2000 Urban, L.: Ekonomické faktory evropské integrace, Příspěvek pro Národní vzdělávací fond, modul pro školení pracovníků veřejné správy, 2000,

2000 Urban, L.: Procesy evropské integrace, příspěvek pro Vizi rozvoje ČR do roku 2015 (Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK), Praha, 2000,

2000 Urban, L.: Přijetí zásad společné obchodní politiky EU a jeho dopady pro českou ekonomiku, Studie pro Radu vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, Praha, listopad 2000,

2000 Urban, L.: The Czech Republic: Training of the Civil Servants in the European Matters, referát na konferenci NISPA, Maastricht, listopad 2000,

1999 Urban, L.: Nepolevujme v reformách, Ekonom, 1999, č. 10, Příloha Integrace České republiky do Evropské unie,

1999 URBAN, L.: Perspektivy vstupu ČR do Evropské unie: Ideové bariéry. In: Česká společnost na konci tisíciletí, Karolinum,Praha,1999,s. 263-291. ISBN 80-7184-825-5,,

1999 Urban, L.: Rozšiřování Evropské unie a Česká republika, (Enlargement of the European Union and the Czech Republic) Acta Oeconomica Pragensia, 1999.,

1999 Urban, L.: Rozšiřování Evropské unie a Česká republika, Finance a Úvěr, 1999, č. 1,

1999 Urban, L.Stav příprav České republiky na vstup do Evropské unie, Příspěvek pro grant Národohospodářské fakulty VŠE Praha (GAČR, 402/98/1448), září 1999,

1999 Urban,L.Vstup České republiky do Evropské unie: stav, vyhlídky, spory. Příspěvek pro výzkumný záměr FSV UK "Česká společnost na prahu 3. tisíciletí", červen 1999,

1998 Urban, L. - et al.: Co je to, když se řekne Evropská unie. (What does it mean, when one says European Union?) Centre for Democracy and Free Enterprise, Praha, prepared for project PHARE, 1998, 154 pp.,

1998 Urban, L. Bude vstup do Evropské unie pro českou ekonomiku přínosný? (Will joining the European Union be beneficial for the Czech economy?) Ekonom, 1998, no. 2,

1998 Urban, L.: Pravidla hry platí pro každého. (The Rules of the Game are there for everybody to Adhere to). Ekonom, 1998, no. 24,

1998 Urban, L.: The Time Pattern of Costs and Benefits of EU Accession, Vienna, Austria, IIASA, In: Conference: The Czech Republic Preparation to the EU Accession, Sborník IIASA 1998,

1997 Urban, L. - Had, M.: Evropská společenství. První pilíř Evropské unie. (European Communities: the First Pillar of the European Union). Ústav mezinárodních vztahů Praha 1997, prepared for project PHARE, 149 pp.,

1997 Urban, L., Had, M.: Evropská společenství. První pilíř Evropské unie. (European Communities: the First Pillar of the European Union). Ústav mezinárodních vztahů Praha 1997, prepared for project PHARE, mimeo, 149 pp.,

1997 Urban, L.: Česká ekonomika: Vyhlídky přijetí do Evropské unie. (The Czech Economy: Chances for Accession to the European Union) Politická Ekonomie, no. 4, 1997,

1997 Urban, L.: Očekávaný vývoj zahraničního obchodu po vstupu ČR do EU (Expected Trends of Foreign Trade Following the Accession of the Czech Republic into the EU). Interní studie pro MPO, Study for the Ministry of Trade and Industy, August 1997, 26 pp.,

1997 Urban, L.: Structural Changes and the Privatization Process, In: The Privatization Process in East-Central Europe. Evolutionary Process of Czech Privatization. In: Michal Mejstřík (ed.) et al.), KLUWER Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1997,,

1997 Urban, L.: Volný pohyb služeb a osob a jeho důsledky pro ČR. Ekonom, no. 44, 1997,

1997 Urban, L.: Volný pohyb zboží v EU a jeho důsledky pro ČR. (Free Movement of Goods in the EU and its Consequences for the Czech Republic) Ekonom, no. 42, 1997,

1996 Urban, L.: Institutional Framework Harmonization in the Pre-accession Period. In: International Conference. Economic Policy Framework in CEEC for the Process of Moving towards EU. Praha, November 1996.,

1996 Urban, L.: Jednotný vnitřní trh a jeho důsledky pro Českou republiku (The Single Market and its Implications for the Czech Republic) MZV, Grant, Oct. 1996,

1996 Urban, L.: Máme možnost spolurozhodovat o Evropě. Interview. (We have the Opportunity to Participate in the European Decision Making. Ekonom, 1996, No. 14, 3 pp.,

1996 Urban, L.: Na cestě k Evropské unii. Serie 12 článků, (On Way toward the European Union) 12 articles published in Ekonom, nos. 14-25, 1996,

1996 Urban, L.: Obchodní politika EU a její dopady na Českou republiku. (EU Common Commercial Policy and its Impact on the Czech Republic). Report for the Ministry of Foreign Affairs, Oct. 1996, 11 pp.,

1996 Urban, L.: Structural Aspects of the Transformation Process, Prague Economic Papers, 1996, No 1,

1996 Urban, L.: Strukturální změny a proces privatizace v ČR (Structural Changes and Process of privatization in the Czech Republic), Acta Oeconomica, 1996.,

1995 Urban, L.: (ed.): Hospodářská politika (Economic Policy), Victoria Publishing, Praha, 1995, 185 pp.,

1995 Urban, L.: Bílá kniha - cesta přidružených zemí do vnitřního trhu EU (White Book - the Way of the Associated Countries to the Single Market), Mezinárodní vztahy, (International Relations),1995, no. 4, 15 pp.,

1995 Urban, L.: Praktická hospodářská politika (Applied Economic Policy) textbook, VŠE, Fakulta Nár.-hosp., Praha, 1995, 190 pp.,

1995 Urban, L.: Proces restrukturalizace v České republice (Process of economic restructuring in the Czech Republic), VŠE, Praha, 1995,

1995 Urban, L.: The Czech Republic: Structural Change and Privatization. In: The Path to the Economic Development (Trend in World Economy, Budapest, Institute for World Economy, The Hungarian Academy of Sciences), 1995, pp. 25-35,

1992 Urban, L.: Conversion in Czechoslovakia: Experience and Preliminary Results. Paper at the conference: Economics of International Security, May 1992, The Haague Proceedings of the Conference The Economics of International Security Essays in Honor of Jan Ti,

1977 Urban, L.: The Czech Economy: Chances for Accession to the European Union. Prague Economic Papers, 1977,

0 Urban, L.: Cesta České republiky do EU. Přidružení ČR do EU a implikace pro hospodářskou politiku. (A Journey of the Czech Republic toward the EU. Association of the Czech Republic and the EU and Implications for the Economic Policy). In: Transformation,,

0 Urban, L.: Srovnání charakteristických rysů Evropského ekonomického prostoru a Evropské dohody uzavřené mezi ČR a Evropským společenstvím (ch.2). (A comparison of salient characteristics of the European economic space and the agreement concluded between t,

Chapter in book

2003 Urban,L., Česká republika na prahu Evropské unie,In : Růst, stabilita a konkurenceschopnost.Aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU, Linde Praha, 2003, str.15-37, Linde

2003 Urban,L., Manažerem na jednotném trhu Evropské unie, šest kapitol, třetí upravené vydání, Hospodářská komora ČR, 2003,

2002 Urban,L., Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění, vysokoškolská učebnice, Linde Praha 2002, Linde

2001 Urban, L., et al : Jednotný vnitřní trh a společné politiky ES, In : Kurs euro-managementu,Manažerem na jednotném trhu Evropské unie, Hospodářská komora ČR, učebnice dálkového studia, 2001, šest kapitol,

IES Working Papers

2005 The Coordination of Economic Policies of the EU Countries and its Limits, IES WP 2005/100

2003 Lisbon Strategy - Main Directions and Instruments, IES WP 2003/44

2001 The Principles of the Common Commercial Policy and the Effects of their Transposition on the Czech Economy, IES WP 2001/8

IES Occassional Papers

2007 A Troubled Way to an Innovative Europe, IES Occasional Papers

Article in collection

2005 Opravdu skomírá evropská ekonomika? In:Proč skomírá evropská ekonomika, sborník textů, č. 36, 2005,

2004 Česká republika v Evropské unii.Přínosy a náklady. Asociace pro studium mezinárodních vztahů,Praha 2004, 163 stran, kap. 2,4,6,

2004 Lisabonský proces a význam pro EU. Příspěvek pro odborný seminář Česká republika v předvečer vstupu do Evropské unie, Soukromá vysoká škola ekonomických studií,Praha,sborník, 2004, Soukromá vysoká škola ekonomických studií

2004 URBAN, Luděk, Lisabonská strategie : proč se zatím nedaří směřovat k jejím cílům? In : Konvergence nových členských států EU k ekonomické úrovni vyspělých západoevropských zemí, Sborník příspěvků z česko-slovenské vědecké konference. Vysoká škola ekonomic,

2004 URBAN, Luděk, Lisabonská strategie : současný stav a vyhlídky. Referát na mezinárodní konferenci „Konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj – realita nebo iluze evropského vnitřního trhu“.VŠE Praha, prosinec 2004,

2003 Lisabonská strategie,její hlavní směry a nástroje, příspěvek do Výzkumného záměru FSV UK, Working Papers IES FSV,44, 2003,

2002 Urban,L., Do jaké Unie bude Česká republika vstupovat? In :Kabele,J.,Mlčoch, L., Pscheidt,S.,(eds) : Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice v Evropské unii.umění vládnout, ekonomika, politika,MatFyzPress,Praha 2002, str. 283-292, MatfyzPress

2001 Urban, L., Procesy Evropské integrace. In : Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, Vize rozvoje České republiky do roku 2015, str.24-32 Nakladatelství Gutenberg, Praha 2001, Nakladatelství Gutenberg

2001 Urban,L.,Jak obstojí Česká republika při zapojování do společné obchodní politiky , In: Integrace, 2001,no.8, Integrace 2001, no. 8

Others

2005 URBAN, Luděk, Proč se nedaří Lisabonské strategii :na okraj Wim Kokovy zprávy, Integrace,leden 2005,

2004 Lisabonská strategie :záměry a současný stav,příspěvek pro panelovou diskusi, Europeum,Praha 2004,europeum,

2002 Urban,L.,Přijetí zásad společné obchodní politiky EU a jeho dopady pro Českou republiku. In : Sborník vybraných podkladových studií ke Studii o sociálních a ekonomických dopadech vstupu do EU, 2002. In :vlada,

2001 Rozhovor o současných problémech Evropské unie,euroskop, červenec 2001,

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY