Detail práce

Regionálne rozdiely v nezamestnanosti

Autor: Bc. Pavel Hrnčiar
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Flek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práca sa zaoberá analýzou regionálnych rozdielov v nezamestnanosti na Slovensku. Prvá, teoretická časť práce približuje, ako veľké a pretrvávajúce regionálne rozdiely v nezamestnanosti v krajinách strednej a východnej Európy vysvetľuje ekonomická teória. Nadväzujúci prehľad empirickej literatúry, zameraný na prípad Slovenska, sa snaží ukázať, do akej miery nachádzajú vysvetlenia ekonomickej teórie oporu v empirických pozorovaniach. Vlastná analýza regionálnych dát z obdobia rokov 1997 – 2009 sa zameriava na overenie dvoch základných hypotéz. Prvú hypotézu o výraznom náraste medziregionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti na Slovensku v sledovanom období sa podarilo potvrdiť na základe vzrastajúcich hodnôt váženého variačného koeficientu, variačného a decilového pomeru či údajov o relatívnej miere nezamestnanosti. Druhá hypotéza o zväčšujúcom sa regionálnom nesúlade medzi rozdelením voľných pracovných miest a nezamestnanosti bola odmietnutá, keďže hodnota indexu regionálneho nesúladu v danom období vykazovala skôr klesajúcu tendenciu. Záverečná časť práce hodnotí vybrané opatrenia politiky trhu práce a regionálnej politiky, prijaté na zmiernenie rozdielov medzi regiónmi, poukazuje na ich nedostatky a pokúša sa navrhnúť zmeny, ktoré by mohli napomôcť pozitívnemu vývoju.
Kľúčové slová: regionálne rozdiely, miera nezamestnanosti, trh práce
JEL klasifikácia: J60, R11

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY