Detail práce

Impact of Slovakia’s 2004 Tax and Welfare Reform on Labor Market

Autor: Bc. Tamara Vraždová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: Mgr. Radka Štiková Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 80
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá dopadom Slovenskej daňovej reformy a reformy sociálneho systému z roku 2004 na trh práce. Zmeny v daňovej legislatíve a systéme sociálnych dávok ovplyvnil čistý príjem zamestnancov a náklady práce zamestnávateľa, ktoré následne mali vplyv na ponuku práce a dopyt po práci. Táto práca využíva mikro aj makro metodiku merania daňového zaťaženia práce. Mikro metodika nám zároveň umožňuje odhadnúť zmeny v daňovo-odvodovom zaťažení zamestnancov a zamestnávateľov v rôznych typoch domácností a pre rôzne príjmové kategórie. Práca v závere argumentuje, že motivácia pracovať sa výrazne zvýšila predovšetkým pre nízko a vysoko príjmové skupiny obyvateľstva. Dopyt po práci sa síce tiež zvýšil, ale nie dostatočne ne to, aby absorboval zvýšenú ponuku práce. Vysoké sociálne odvody platené zamestnávateľom tak aj naďalej ostali zásadnou prekážkou najímania nízko-príjmových zamestnancov. Z tohto pohľadu reformy zlyhali v otázke riešenie problému dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku. Znižovanie sociálnych dávok okrem toho viedlo k zhoršeniu životného štandardu domácností závislých na sociálnej pomoci a nárastu chudoby.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY