Detail práce

Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika

Autor: Mgr. Suchánková Lucie
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 130
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Operační riziko se v posledních letech dostává do popředí zájmů finančních institucí, a to jednak z důvodu jeho explicitního vymezení v rámci dokumentu Basel II, ale také vzhledem k vysokým ztrátám doprovázející realizaci událostí operačního rizika. Se vzrůstajícím zájmem o operační riziko a jeho řízení dochází i k rozvoji jednotlivých nástrojů uplatňovaných při jeho řízení – jedním z těchto nástrojů je i pojištění, které se stává hlavním předmětem analýzy této rigorózní práce. V teoretické části je tento nástroj analyzován z pohledu jeho vztahu k samotnému operačnímu riziku, tj. je zjišťována celková pojistitelnost operačních rizik, případné překáţky ve vyšší míře pojistitelnosti, charakter pojištění operačního rizika a přínosy a negativa vyuţití pojištění. Detailněji je popsán vztah pojištění OR ke klíčovému dokumentu Basel II, zejména k otázce jeho moţnosti vyuţití při kalkulaci kapitálového poţadavku. V praktické části je provedena analýza praktické vyuţitelnosti pojištění operačního rizika v konkrétních podmínkách středoevropské banky v závislosti na jednotlivých parametrech charakterizující události operačního rizika (kategorie rizika, obchodní linie apod.). V další části analýzy je provedena identifikace rizikových oblastí subjektu s cílem zjistit, zda klíčové rizikové oblasti jsou skutečně řízeny tímto nástrojem či nikoliv. Jednotlivé body analýzy v této praktické části by měly vést k potvrzení či vyvrácení hypotézy, zda pojištění lze povaţovat za plnohodnotný nástroj řízení OR nebo zda se jedná spíše o nástroj formální, který je vyuţíván pouze k uspokojení regulatorních povinností subjektu v otázce řízení OR..

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance