Detail práce

Veřejné zakázky. Institucionální analýza procesu zadávání a výběrového řízení zakázek.

Autor: Bc. Jan Soudek
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá institutem veřejné zakázky z ekonomického hlediska. Zejména se pak snaží o zohlednění institucionálních faktorů ovlivňujících proces veřejné soutěže. První část práce vymezuje ekonomický pojem veřejná zakázka a ukazuje, jak veliký vliv má tento institut na ekonomiku. Poté popisuje Zákon o veřejných zakázkách a další formální pravidla upravující trh s vládními nákupy. Druhá část práce je zaměřena na ekonomické aspekty veřejných zakázek, zejména pak na enormní transakční náklady procesu, ekonomický model zadavatele, soutěžní mechanismus a determinanty jeho efektivnosti. Závěr této kapitoly implementuje teoretické poznatky o rent-seekingu na problematiku veřejných zakázek. Poslední kapitola práce je zaměřena na empirickou analýzu na náhodně vybraném souboru 278 zakázek z oblasti civilních inženýrských staveb, které byly provedeny v České republice mezi lety 2005-2007. Předně se snaží potvrdit domněnku o vlivu explicitní konkurence v podobě počtu podaných nabídek na výslednou cenu (vyjádřenou jako procento z ceny předpokládané) a ukázat pozitivní efekt při užití nejtransparentnějšího řízení na tento poměr.
Ke stažení: Bakalářská práce Soudek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY