Detail práce

Správa a řízení společností se zaměřením na penzijní fondy

Autor: Ing. Andrea Součková, PhD
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Český
Stránky: 255
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této disertační práce a názvem "Správa a řízení společnosti se zaměřením na penzijní fondy" je analýza principů řádné správy a řízení, jejich význam při řešení teoretického problému zastupování a ověření hypotézy: Dobrý systém správy a řízení společnosti vede k vyššímu výkonu, vyšším výnosům penzijního fondu.
Práce je rozdělena do čtyř částí a dvanácti kapitol - prvních šest kapitol představuje teoretická východiska, v následujících šesti kapitolách je prezentována praktická aplikace v oblasti penzijních fondů.
Teoretická část vychází z nové institutcionální ekonomie a jejího pohledu na teorii firmy. Přibližuje problém zastupování, konflikt mezi zadavatelem a zástupcem a vlastnické ovládání. Vzhledem k předpokladům chování tzv. smluvního člověka (omezená racionalita, sebezájem, důstojnost a potřeba osobní cti a společenského uznání) čelí zadavatelé (vlastníci) problému vytvořit účinný systém vlastnického ovládání tak, aby zástupci (manažeři) byli motivováni plnit cíle vlastníků firmy. Dobrý systém správy a řízení je rovněž prevencí defraudací a podvodů.
V praktické části jsou vysvětleny důvody rostoucího významu penzijních fondů pří řešení demografických problémů vyspělých zemí i významu penzijních fondů jako insittucionálních investorů při zvyšování konkurenceschopnosti ekonomik. Zároveň jsou vysvětleny důvody rostoucího významu dodržování principů správy řízení a řízení společnosti jako instituce k udržení důvěry investorů - v případě penzijních fondů zejména domácností.
Aplikace teroií byla provedena na skupině všech penzijních fondů (13) aktivně působících v České republice k 31.12.2002. Výkonnost penzijních fondů byla porovnána s úrovní jejich systémů správy a řízení. Hypotéza stanovená v úvodu práce nebyla potvrzena, závěr je komentován v širších souvislostech vývoje institucionálního rámce České republiky.
Přínosem disertace je aplikace teorie na konkrétním příkladu z praxe a analýza současného stavu a vývoje zkoumané problematiky v evropkém i svétovém kontextu.
Ke stažení: Disertační práce - Součková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY