Detail práce

Veřejné zakázky v municipalitách

Autor: Bc. Martin Pospíšil
Rok: 2012 - zimní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 70
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá veřejnými zakázkami a vlivem různých ekonomických a politických
aspektů na dosahovanou efektivitu jejich soutěžního kontrahování v municipalitách.
Teoretická část práce přináší přehled klasických argumentů odůvodňující existenci veřejných
zakázek a užití soutěžního kontrahování pro zajišťování veřejných služeb, zároveň ale
poukazuje na jistá úskalí s tím spojená. Dále se autor pokouší o popsání možné souvislosti
mezi koncentrací politické moci v orgánech municipalit a efektivností soutěžního
mechanismu při zadávání veřejných zakázek, což je problematika, která je dosud v odborné
literatuře nezmapována. Na závěr jsou zmíněny hlavní aspekty právní úpravy veřejných
zakázek v České republice. Cílem empirické části práce pak bylo s využitím ekonometrických
metod testovat hypotézy vyplývající z teoretické části na vzorku veřejných zakázek zadaných
v hlavním městě a 23 statutárních městech v České republice v průběhu volebního období
2006-2010. Pro testování hypotéz byly nejdříve sestaveny lineární modely, na něž pak byla
aplikována metoda nejmenších čtverců a některé robustní metody, jejichž použití si vyžádal
specifický charakter dat. Co se týče ekonomických aspektů, výsledky analýzy se shodovaly se
závěry předchozích studií. Některé modely ukázaly na možnou souvislost mezi efektivitou
veřejného kontrahování a politického prostředí.
Ke stažení: Bakalářská práce Pospíšil

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY