Detail práce

Capital Market Hypotheses and Their Statistical Implications: A Comparative Study

Autor: Bc. Petr Petras
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137564/
Abstrakt: V této bakalářské práci se zaměřujeme na různé tržní hypotézy. Konkrétně na hypotézu efektivních trhů,
hypotézu fraktálních trhů a hypothézu koherentních trhů. V první části práce se zaměřujeme na popis
jednotlivých hypotéz a metod použitých k jejich testování. V druhé části pak provádíme testy na
časových řadách akciových trhů, trhů se zlatem a měnových trhů a zkoumáme zda-li tyto hypotézy
vysvětlují vývoj na těchto trzích. Pro efektivní trhy zkoumáme zda-li se ceny vyvíjejí podle náhodné
procházky (pomocí augmented Dickey-Fuller testu), dále pak zda-li jsou residua distribuována podle
normální distribuce (pomocí Shapiro-Wilk a Jarque-Bera testů) a zda není mezi nimi korelace (pomocí
Box-Pierce testu). U teorie fraktálních trhů zkoumáme hodnotu Hurstova exponentu, která určuje zda-li
nemá časová řada dlouhodobou závislost a to pomocí Rescaled Range analýzy. A pro teorii koherentních
trhů jsme vyvořili jednoduchou metodu testování, zda-li určité časové intervaly mohou poskytnout
nadprůměrné zisky, díky posunu středu distribuce a snížení rozptylu. Dále zjišťujeme jaké následky mají
krátké časové řady a jiné frekvence sbírání dat a nacházíme, že různé části časových řad nebo délky
popisují některé hypothézy lépe a některé hůře.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY