Detail práce

Distributional impacts of meal vouchers

Autor: Bc. Lenka Röhryová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137718/
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat distribuční dopady stravenkového systému
v České republice a to zejména v souvislosti s příjmovou nerovností mezi
jednotlivými příjmovými skupinami. V první části práce se zabýváme rysy
stravenkového systému v České republice, příslušným legislativním rámcem
a nabízíme srovnání českého stravenkového systému s jinými evropskými
zeměmi. V druhé části této práce provádíme rozbor redistribučních efektů
stravného na jednotlivé příjmové decily, vyčíslujeme dopady daňového zvýhod-
nění stravného na státní rozpočet a podle několika scénářů simulujeme nahra-
zení současné podoby stravného rovným příspěvkem na stravování. Na zák-
ladě naší analýzy představuje daňové zvýhodnění stravného pro státní roz-
počet zátěž 1.3 mld Kč. Naše zjištění naznačují, že současná podoba stravného
rozšiřuje příjmovou propast mezi příjemci a nepříjemci, a to jak v rámci jed-
notlivých decilů, tak napříč nimi. Majetnější domácnosti dostávají stravné
častěji, navíc v nominálně i poměrně vyšších hodnotách. Věříme, že nahrazení
současného systému systémem s rovným příspěvkem na stravování (využíva-
jícího současný rozpočet) by podpořilo příjmovou rovnost. Nižší decily by
benefitovaly, díky vyššímu podílu jedinců oprávněných pobírat stravné, za-
tímco domácnosti z vyšších decilů by zaznamenaly pokles ve stravném

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY