Detail práce

Nezamýšlené důsledky prohibice drog: Jak vzniká drogová závislost?

Autor: Bc. Daniel Džmuráň
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 84
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/134188/
Abstrakt: Problematika drog představuje v současnosti fenomén, jež poutá pozornost napříč
odbornou i laickou veřejností. Názory na jejich prohibici se však značně liší. Na jedné straně
stojí prohibicionisté, zdůrazňující nutnost státu proti drogám bojovat. Proti nim stojí skupina
kritiků, kteří poukazují na neopodstatněnost takových zásahů do volného trhu a individuální
svobody a na existenci závažných nezamýšlených důsledků, jež prohibice přináší. Autor
tohoto textu věnuje právě konceptu nezamýšlených důsledků speciální pozornost. Nejprve
jsou důsledky tematicky rozřazeny do několika kategorií, načež jsou jeden po druhém blíže
popsány. Vzniká tak komplexní přehled existujícího výzkumu, jenž se studiem
nezamýšlených důsledků prohibice drog zabývá. Hlavním cílem této práce je pak provedení
vlastního empirického výzkumu, jehož výsledek na jeden z negativních důsledků prohibice
ukazuje. Tím se autor snaží přispět do dialogu o prohibici narkotik. Oním důsledkem, jehož
přítomnost výzkum odhaluje, je způsob, jakým existence ilegálního černého trhu, jakožto
přímého důsledku prohibice, zvyšuje dostupnost drog pro mladistvé. Data, získaná
dotazníkovým šetřením na vzorku populace uživatelů drog na území Prahy, naznačují, že
k tomuto efektu skutečně dochází. Vyplývá z nich totiž, že vstup mladistvých uživatelů na
černý trh je umožněn prostřednictvím jejich blízkého okolí, což je jev, ke kterému by na
regulovaném legálním trhu s drogami nemohlo docházet v takové míře.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY