Detail práce

Gravity Models in Theory of International Trade and their Application for Estimating Effects of Regional Trade Agreements in Europe

Autor: Bc. Tomáš Dzurilla
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 44
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Základní otázka kterou se táto práce zabývá je analýza vlivu různých dohod o mezinárodním obchodu na obchodní toky v Evropě pomocí gravitačních modelů v teorii zahraničního obchodu.
První část je věnována otázce překážek v zahraničním obchodu a vysvětlení mechanismu, kterým zmenšují objem zahraničního obchodu a tím zpomalují ekonomický růst a snižují bohatství. Dále rozebírá empirický nástroj pro odhadování toků zahraničního obchodu: gravitační model. Opisuje jeho základní filosofii, poskytuje čtenáři základní přehled o historickém vývoji a odvozuje dvě teoretické gravitační rovnice.
Druhá část se zabývá vlastními odhady obchodních toků pomocí gravitačních rovnic, založených na rozšířené gravitační rovnici. Modely se snaží zodpovědět základní otázku položenou v úvodu: zda-li dohody o mezinárodním obchodu v Evropě vytvářejí příznivé podmínky pro zvyšování obchodních toků mezi svými členy. Také se zabývá dynamickou analýzou obchodních toků v Evropě.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY