Detail práce

Koncept reformy zdravotníctva v Slovenskej Republike

Autor: Bc. Andrej Naščák
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant: PhDr. Lucie Bryndová
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práca sa zaoberá reformou zdravotného systému na Slovensku v období rokov 2003 až 2006. Konkrétne skúma vzťah a pomer verejného a súkromného sektoru vo všetkých zložkách zdravotného systému – zdravotná politika, financovanie, poskytovatelia, pacienti. V práci sú najprv predstavené modely fungovania zdravotníckych systémov vo svete. Nasleduje popis a rozbor situácie na Slovensku pred rokom 2003. Rozoberá demografický vývoj ako dôležitý dôvod neudržateľnosti minulého systému.
Uvedené sú fakty a dopady reformy vychádzajúce z dát a informácií za roky 2004 a 2005. Práca ústi do myšlienky ako zabezpečiť racionálne rozloženie výdavkov na zdravotníctvo v čase s dôrazom na prevenciu ako najlacnejší spôsob liečby, na základe analýzy vplyvu demografického vývoja (pomocou metódy zohľadnujúcej zostavjúci čas jedinca do jeho smrti) na celkové zdravotné náklady. Pripomína pri tom že zdravie nie je pre spoločnosť len náklad, ale aj investícia.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY