Detail práce

Modely kreditního rizika a jejich vztah k ekonomickému cyklu

Autor: PhDr. Jakubík Petr
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Význam kreditních rizikových modelů vzrůstá se zaváděním nové basilejské dohody známé pod názvem Basel II. Cílem této studie je modelování míry defaultu. Tato práce sleduje dva základní možné přístupy k makroekonomickému modelování kreditního rizika. Nejprve jsou zkoumány empirické modely, poté je použit koncept latentních faktorových modelů založených na mertonovských modelech. Oba tyto přístupy vychází z modelování individuální pravděpodobnosti defaultu. V první části této studie byla použita data finské ekonomiky za období 1988 až 2003, nejvýznamnějšími časovými řadami byly bankroty a počty firem pro agregovanou ekonomiku i pro specifická odvětví. Nejprve byl odhadnut jednoduchý lineární regresní model, který posloužil k výběru později uvažovaných makroekonomických indikátorů. V rámci dynamických empirických modelů byl použit lineární vektorový autoregresní model. Bylo zkoumáno jak významně ovlivňují makroekonomické indikátory míru defaultu v celé ekonomice a jednotlivých ekonomických odvětví. Nicméně narozdíl od latentních faktorových modelů, empirické modely nemohou poskytovat mikroekonomické zdůvodnění. Pro odhad modelovaného vztahu byl nakonec použit jednofaktorový latentní model ačkoli byl zkoumán i multifaktorový. V případě odvětvových modelů byly koeficienty odhadnuty na základě desagregovaných dat. Tyto odhady mohou přispět k pochopení vztahu mezi kreditním rizikem a makroekonomickými indikátory. Dosažené závěry byly použity ve druhé části této práce, která využívá získaných poznatků k odhadu makroekonomického modelu kreditního rizika agregované české ekonomiky pro potřeby zátěžového testování bankovního sektoru Českou národní bankou. Tento přístup umožňuje modelovat dopady nejrůznějších makroekonomických šoků na kvalitu úvěrového portfolia a následně v kombinaci se zátěžovým aparátem na kapitál celé bankovní soustavy.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance