Detail práce

Evropské sociální modely a jejich vliv na efektivnost

Autor: PhDr. Eva Karamanová
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant: doc. Ing. Vladislav Flek CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Rigorózní práce se zabývá kolektivním vyjednáváním a sociálními modely obecně, protože charakteristiky trhů práce významným způsobem ovlivňují reálné ekonomiky. Mzdové náklady ovlivňují zisky firem, flexibilita nabídky práce vstupuje do úvah firem o případném rozšiřování výroby a o investicích. Nejdříve práce na ekonomické teorii vysvětluje problém industriálních vztahů a jejich dopad na reálné ekonomické veličiny. Poté analyzuje čtyři základní sociální modely tak, jak je uplatňují evropské země. Porovnává kontinentální, anglosaský, středozemní a skandinávský sociální model. U jednotlivých modelů nachází řadu předností, naráží však i na řadu nedostatků. V takových případech se práce snaží navrhovat korekce a predikovat možný budoucí vývoj. Ekonomické teorie práce dokládá na empirických datech, avšak někdy přichází i k poznání, které jde proti čisté teorii. Tímto způsobem práce vyvrací inverzní vztah mezi výší mezd a nezaměstnaností.
Ze zkoumání modelů jako „vítěz“ vychází dánský model flexicurity, kterému se podařilo najít křehkou rovnováhu mezi dvěma zdánlivě protichůdnými charakteristikami: mezi flexibilitou pracovních trhů a mezi jistotou slušné životní úrovně zaměstnanců. Práce si klade otázku, zda tento „optimální“ model může posloužit jako cíl i pro ostatní země (především pro Českou republiku), jako ideál, o který by všichni měli usilovat. Bohužel však přichází k závěru, že jakkoli dobře model funguje ve specifickém dánském prostředí, pro ostatní země je nepoužitelný a prosté přenesení modelu do jiných zemí by způsobilo výrazný propad ekonomických ukazatelů výkonnosti.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance