Detail práce

Investování do garantovaných a zajištěných fondů v nabídce českých bank

Autor: PhDr. Jiří Outrata
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant: RNDr. Alexis Derviz CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 95
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Investování do garantovaných a zajištěných fondů v nabídce českých bank. Cílem této rigorózní práce je poskytnout základní přehled o dynamickém trhugarantovaných a zajištěných fondů nabízených českými bankami. Úvodní kapitola se pokouší odpovědět na otázku, proč je zapotřebí produktu jako jsou
garantované a zajištěné fondy. Následuje vymezení, jaké jsou jejich základní charakteristiky a jaký mezi těmito dvěma speciálními typy fondů rozdíl z hlediska investora.
Druhá kapitola je věnována základnímu popisu fungování fondů, přináší přehled všech subjektů spjatých s fungováním fondů, vysvětluje, jak je vypočítávána hodnota fondu a hodnota jednoho podílového listu, zmiňuje investiční cíle a investiční politiku fondů a podává výčet rizik specifických pro garantované a zajištěné fondy.
Ve třetí kapitole jsou garantované a zajištěné fondy popsány z hlediska portfolio
managementu. Jsou zkoumány z pěti aspektů určujících pro volbu strategie volby a správy jakéhokoliv portfolia, které jsou posuzovány jak z pohledu manažera fondů, tak z pohledu investora.
Čtvrtá kapitola pak obsahuje výčet povolených a skutečně používaných nástrojů a
technik jejich investiční politiky. Nejdůležitější nástroje a postupy jako mountain range opce, stress testing nebo tzv. "rizikový polštář" jsou probrány podrobněji.
Následující dvě kapitoly představují praktickou část práce. Pátá kapitola se snaží podat konkrétní přehled situace na trhu s garantovanými a zajištěnými fondy. Detailně jsou zde popsány fondy v nabídce jednotlivých bank. Udává také mimo jiné, jaký podíl tyto fondy tvoří na celkových podílových fondech nabízených v České republice a jakou důležitost mají tyto fondy pro jednotlivé banky.
Šestá kapitola zkoumá a porovnává jednotlivé fondy z hlediska jejich výkonnosti a
dosažených čistých výnosů. Základní otázky, které se zde autor snaží zodpovědět, jsou následující: kde se pohybují čisté výnosy již splacených fondů, jak si vedou garantované fondy v porovnání se zajištěnými, lze vypozorovat vyšší výkonnost u fondů určité strategie a konečně: je u některých fondů patrná výrazně vyšší popř. přetrvávající nadstandardní výkonnost?
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance