Soutěže o absolventské práce a eseje

Bolzanova cena

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze určenou studentům. Uděluje se studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů. Návrh podává student studijnímu oddělení FSV. Z fakulty může odejít na UK pouze jediný návrh, proto je nutné konzultovat podání návrhu se zástupcem ředitele pro výzkum (Roman Horváth). Prioritu mají jednoznačně disertace, poté diplomové práce, nakonec bakalářské práce.

Obvyklý termín odevzdání je 30. září.

Další informace: http://www.cuni.cz/UK-381.html

Cena rektora (Cena prof. JUDr. Karla Engliše)

Cena se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Na tuto cenu podává nominaci zástupce ředitele pro výzkum, obvykle se jedná o nejlépe hodnocenou bakalářskou nebo magisterskou práci obhájenou v červnovém termínu. Návrh směřuje na FSV v polovině června, obvykle okamžitě po magisterských státních závěrečných zkouškách. Cena je stanovena pro absolventa bakalářského studijního programu minimálně ve výši 15.000,- Kč a pro absolventa magisterského studijního programu minimálně ve výši 30.000,- Kč.

Další informace: http://www.cuni.cz/UK-382.html

Mimořádná cena rektora

Cena se uděluje studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Zdůvodněný návrh předkládá rektorovi děkan fakulty. Cena je udílena příležitostně. Cena je stanovena ve výši minimálně 20.000,- Kč a je spolu s dopisem rektora předána na zasedání vědecké rady UK.

Další informace: http://www.cuni.cz/UK-383.html

Cena Josefa Vavrouška

O cenu se ucházejí excelentní bakalářské, magisterské, rigorózní či disertační práce z environmentální ekonomie či blízkého oboru (např. ekonomie rozvojových zemí, ekonomie veřejného sektoru).

  • cena je udílena 1x ročně za práce zaměřené na problematiku vztahu přírody, společnosti a kultury
  • soutěž má 2 kategorie: studentskou a vědecko-výzkumnou
  • uchazeči mohou být z okruhu studentů, doktorandů a mladých pracovníků UK do 35 let
  • cena je spolufinancována Nadací Josefa a Petry Vavrouškových, výši ceny určuje děkan FSV (pro rok 2018 je celkově vyhrazeno 75.000,- Kč)

Termín přihlášek: červen

Další informace: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-399.html

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Cenu představuje diplom a věcný dar nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 25.000,- Kč. Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 cen.

Na Cenu ministra doporučujeme pouze excelentní disertační práce, ve zcela výjimečném případě i diplomové práce. Ambiciozní zájemci nechť kontaktují zástupce ředitele pro výzkum (Roman Horváth).

Návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30. května.

Další informace: http://www.cuni.cz/UK-1911.html

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro každého nositele.

Návrh na udělení ceny zasílají správní radě rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Termín zaslání návrhů správní radě je do 31. července.

Návrhy zasílá fakulta do 30. května.

Další informace: http://www.cuni.cz/UK-1912.html

Cena Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše České společnosti ekonomické

Soutěží se mohou účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL Classification. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku, kterou lze spolu se statutem soutěže nalézt na www.cse.cz.

Obvyklý termín pro zasílání prací: říjen

Další informace: https://www.cse.cz/page/mlady-ekonom

Česká hlava

Cena pro nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost doktorandům (Doctorandus), bakalářským a magisterským (Gaudeamus) studentům. Finanční odměna pro laureáta ceny Doctorandus 100 tis. Kč, Gaudeamus 60 tis. Kč. 

Termín přihlášky je 30. června.

Další informace: http://www.ceskahlava.cz/index.php

Soutěž České ekonometrické společnosti

Soutěže se mohou zúčastnit studenti českých vysokých škol včetně studentů postgraduálního doktorského studia. Lze přihlásit práci bakalářskou, diplomovou nebo jejich část, nikoli však celou doktorskou disertační práci. Nelze přihlásit znovu práci, která již v soutěži byla ani více prací téhož autora. Rozsah práce je maximálně 25 stran. Má se zabývat problémem z oblasti teoretické ekonomie, tj. matematické ekonomie, ekonometrie a matematického modelování jevů ekonomického světa.

Termín přihlášky je vždy přelom duben/květen 

Další informace: http://ces.utia.cas.cz/competition.html

Cena Nadace ČEZ

Soutěž vědeckých a technických projektů vysokoškolské mládeže ve vybraných energetických a elektrotechnických oborech. Pro studenty IES je vhodný obor "Ekonomika a řízení energetiky". Na fakultách vysokých škol ČR proběhnou studentské vědecké konference, nebo odborné katedry výše uvedených oborů na svých seminářích vyberou a přihlásí nejlepší práce z každého oboru. Témata mohou být vlastní, vybraná katedrami, nebo vybraná z témat zveřejněných na http://www.cez.cz

Další informace: http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-studenty/souteze/cena-nadace-cez-pro-vysoke-skoly.html  

Soutěž pro studenty - IES FSV UK – ČSOB Cena “Bankovnictví, důvěra a finance”

IES FSV UK a ČSOB pořádají soutěž o nejlepší bakalářskou, nebo diplomovou práci se zaměřením na téma „Bankovnictví, důvěra a finance“. Více informací naleznete zde, případně na stránkách věnovaných spolupráci IES a ČSOB.

Uzávěrka pro zasílání prací do soutěže je 1. října.

New Economic Talent 

The Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) and the Nadace CERGE-EI foundation invite university students to submit their papers to the New Economic Talent competition. The competition is open to Bachelor's and Master's students in any field, who are interested in contemporary economic issues and wish to understand better the forces and processes that ‘shape the world’.

Deadline for submission: February/March  

Details here.

International Competition on Master's Degree Theses on Economics and Finance

Centre des Professions Financières organizes annually an international competition of Master’s Theses on Economics and Finance that annually attracts about 200 theses worldwide. In 2012, our institute has ranked on par with London Business School, Frankfurt University, Humboldt University, HEC Montreal, University of Mannheim and Toulouse Graduate School of Management.

The deadline is usually December. All Master students are encouraged to apply.

Energy Economics Contest

Institut energetické ekonomie ve spolupráci se svými partnery (Amper Market, EY Česká republika, ExxonMobil, PXE a ČEPS) a mediálními partnery (Economix, EURO, E15, iList, PRO-ENERGY, Energetika) vyhlašuje soutěž Energy Economics Contest o nejlepší práci (bakalářskou, diplomovou, seminární či jinou) a prezentaci z oblasti energetické ekonomie. Vítěz v jednotlivé kategorii obdrží peněžní odměnu ve výši 10.000 Kč a certifikát IEE. Nejlepším účastníkům soutěže může být rovněž nabídnuta spolupráce v rámci IEE.

Cena IUS et SOCIETAS

The Faculty of Social Studies of Masaryk University, the Faculty of Law of Masaryk University and the Jan Hus Education Foundation (hereinafter “Award announcers”) announce in cooperation with the Constitutional Court of the Czech Republic, the Supreme Court of the Czech Republic, the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, the Supreme Public Prosecutor’s Office of the Czech Republic and the Public Defender of Rights (hereinafter “cooperating institutions”) The Award IUS et SOCIETAS (hereinafter “Award”). Inspiring essays of sociologists,political scientists, jurists, philosophers, economists, and students of other majors are expected with great interest.

The essay must be delivered in electronic form to the address int@law.muni.cz and at the same time in written form to the address: The Faculty of Law, Masaryk University, Office for Science, International and External Relations, Veveří 70, 611 80 Brno no later than

Deadline is May/June.

For more information follow this link

Nadace Dimitris N. CHORAFAS Foundation

Nadace hledá nejlepší doktorské disertace. Relevantními obory jsou např. financial analysis, monetary policy, risk management. 

Mezinárodní studentská Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických oborech

Soutěž připravuje Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků. Je vhodná i pro studenty ekonomie, viz konkrétní sekce (např. S4).

Více informací o soutěži naleznete zde

NBS Governor Award

The National bank of Slovakia (NBS) is lookig for entries for the NBS Governor Award.  The governor of the NBS will grant an award for outstanding dissertation or master thesis in economics. We are looking for papers in the area of monetary economics, macroeconomics, financial economics or financial stability,  which have original scientific contribution and/or policy implications.  Eligible are students of any Slovak university, or Slovak nationals studying abroad. The governor may grant up to three awards with a reward of 1500, 1000 and 500 eur.
Students from abroad should apply by the end of June to research@nbs.sk.

More information (in Slovak) can be found here

Cena ČEPS

Společnost ČEPS vyhlašuje soutěž Diplomová práce roku – Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky a elektroenergetických oborů a na podporu perspektivních studentů. 2. soutěžní kategorie je zaměřena na ekonomii. Odměna pro vítěze z každé kategorie činí 15 000 Kč.

Laboratoř EU

Posláním projektu je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku.

Ti studenti/absolventi, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě obdrží navíc i finanční odměnu.

Přihlášení

Do soutěže může přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svoji diplomovou práci v českém/slovenském nebo anglickém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Více o soutěži naleznete zde

Cena Ethics & Trust in Fiance

Soutěž o nejlepší esej the Ethics & Trust in Fiance přispívá k šíření povědomí o významu etiky ve finančních aktivitách.

K účasti jsou zváni všichni mladí autoři do 35 let, kteří mohou přihlásit své dosud nepublikované články či eseje: • maximální délka 5000 slov, • analytická či praktická témata, • důraz na argumentaci, • inovativní přístup, • jasné závěry.

Soutěž organizuje švýcarská nezisková nadace Observatoire de la Finance.

Více informací naleznete zde

Soutěž IDEA CERGE-EI

Empirický výzkum na podporu efektivních veřejných politik. Soutěž pro studenty a nedávné absolventy VŠ.

Think-tank IDEA vypisuje soutěž o podporu zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice (policy study). IDEA zpracování studie podpoří finančně, odborným dohledem a veřejným šířením. Východiskem může být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Očekává se studie založená na kvalitních a zajímavých datech s akcentem na veřejné politiky.

Návrhy na zpracování studií s uvedením jmen autorů a kontaktů zasílejte na idea@cerge-ei.cz. 

Podrobnosti zde.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY