Významné osobnosti

V tomto přehledu připomínáme významné osobnosti, které stály za vznikem Institutu ekonomických studií FSV UK. Kromě individuálních medailonků odkazujeme i na text "Hold Otcům zakladatelům", který pro knihu Přísahejme na vlastní/Let us Swear to Our Own připravil Martin Gregor.

 

prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.

* 1947 - † 2021

Osobní stránka

Prof. Jiří Hlaváček byl spoluzakladatelem IES FSV UK a dlouholetým vedoucím katedry mikroekonomie a matematických metod. Vzděláním byl matematik; v roce 1970 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1974 získal na stejné fakultě titul doktora přírodních věd. Až do roku 1990 působil na Ekonomickém ústavu ČSAV; poté se stal jedním ze spoluzakladatelů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Byl autorem koncepce výuky ekonomie, opřené o spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, která trvá dodnes a odlišuje Institut ekonomických studií od jiných ekonomických škol.

Profesor Hlaváček zasvětil svůj profesní život originálnímu rozvoji mikroekonomické teorie, což mu vydobylo velké uznání v tuzemsku i zahraničí. Je autorem teorie homo se assecurans, popisující neefektivní chování podniku v centrálně plánované ekonomice a podávající důkaz nereformovatelnosti takovéto ekonomiky; posléze vybudoval zobecněnou mikroekonomickou teorii, která umožňuje netradiční pohled na averzi k riziku, modelování altruismu, sounáležitosti a deskripce jiných nestandardních ekonomických jevů. 

V roce 1990 byla publikace „Institucionální souvislosti fungování ekonomiky“, kterou napsal spolu s Josefem Zielencem, oceněna v Ekonomickém ústavu ČSAV Cenou za nejlepší teoretickou práci. O dekádu později byla kniha „Mikroekonomie sounáležitosti“, napsaná kolektivem pod jeho vedením, oceněna Cenou rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v oboru společenských věd. V roce 2010 obdržel Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení. 

 

prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

* 1927 - † 2013

Osobní stránka

Sbírka vzpomínek zahraničních i domácích kolegů a studentů

Prof. Karel Kouba byl nestorem české akademické ekonomie, jehož život byl úzce spjat s československou, resp. českou ekonomikou. Po absolvování vysoké školy a několika letech působení na pražských školách zakotvil Karel Kouba v Ekonomickém ústavu ČSAV. Zde se s Josefem Goldmanem podílel na vytvoření patrně nejvýznamnější publikace českých ekonomů té doby, Hospodářský růst v ČSSR. Kniha byla přeložena do angličtiny a vyvolala rozsáhlou mezinárodní diskuzi o faktorech růstu v socialistických ekonomikách. V letech 1967-1968 působil prof. Kouba jako hostující profesor na University of California.

Profesor Kouba byl jednou z vůdčích osobností při vypracovávání projektu ekonomické reformy na konci 60. let. Po emigraci Oty Šika byl vedoucím skupiny, která měla formulovat koncepci ekonomické reformy. Ve své konečné podobě skupina navrhovala řadu radikálních reforem, včetně vzniku trhu zboží a trhu práce, ale i trhu kapitálu, což bylo, slovy Karla Kouby, překročení Rubikonu. Po normalizačních čistkách 70. let musel odejít z akademie a v letech 1972-1988 pracoval v ČKD. Až v roce 1988 mohl nastoupit do Prognostického ústavu ČSAV.

V roce 1990 byl jmenován profesorem politické ekonomie a v letech 1991–1993 vedl IES FSV UK. Do posledních chvil působil na katedře institucionální ekonomie, vyučoval oblíbený kurz o ekonomické transformaci a zásadní způsobem ovlivnil myšlení celé řady úspěšných mladých ekonomů. V roce 2006 obdržel Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení.

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

* 1952 - † 2021

Osobní stránka

Profil na Wikipedia

Prof. Michal Mejstřík byl mimořádnou a mnohovrstevnatou osobností české ekonomie, která svojí výukou, názory, postoji a příkladem ovlivnila několik generací českých ekonomů. Byl jedním z mála ekonomů, kteří zvládali věnovat se na plný úvazek jak svým studentům, tak praktickým problémům české ekonomiky. Dokázal s bravurou přecházet mezi problémy akademické ekonomie, hospodářské politiky a podnikové praxe, čímž inspiroval a propojoval odborníky z řady odlišných oblastí. Ve svém bohatém profesním životě úspěšně propojoval zdánlivě nesourodé role učitele, konzultanta, manažera, mentora, ale i pozorného posluchače, přemýšlivého výzkumníka a inspirativního spolupracovníka.

Profesor Mejstřík vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze; poté pracoval v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Po pádu železné opony odjel na roční stipendium T. G. Masaryka na London School of Economics and Political Studies (LSE). Po svém návratu se zapojil do diskuse o transformaci české ekonomiky, kam přispíval svými znalostmi bankovnictví a podnikové ekonomie. Od počátku zdůrazňoval význam konkurenceschopnosti a inovací pro rozvoj malé otevřené ekonomiky, přičemž za alfu a omegu hospodářské prosperity považoval především funkční a stabilní právo a instituce.

V roce 1993 spoluzaložil náš Institut ekonomických studií, kde byl ředitelem až do roku 2010. I poté se aktivně podílel na chodu Institutu, především v rolích garanta magisterského studia a hlavního vedoucího Semináře k diplomovým pracím. Díky jeho detailnímu a upřímnému zájmu o diplomové práce s ním měly možnost diskutovat o ekonomii stovky absolventů; prof. Mejstřík byl tím, kdo pak osobně znal bezkonkurenčně nejvíce absolventů IES a rád a hojně s nimi udržoval kontakt. Ke svým mnoha dalším rolím tak přibral i cennou roli hlavního ambasadora našeho Institutu.

Profesor Mejstřík byl zároveň významným akademikem, učitelem a výzkumníkem. Publikoval přes 150 odborných publikací, nejčastěji zaměřených na bankovnictví, privatizace, či restrukturalizace, které byly zejména v zahraničí hojně citovány. Byl spoluautorem několika oceněných učebnic bankovnictví (Cena rektora UK v roce 2009, Cena Jaroslava Jirsy v roce 2015), hojně využívaných na českých vysokých školách. V roce 1997 mu byl na Univerzitě Karlově v Praze udělen titul profesor ekonomie.

Kromě analytické a akademické práce působil jako expert a poradce při desítkách transakcí a firemních restrukturalizací, z nichž některé, zejména v energetice, patřily mezi nejvýznamnější v rámci regionu. Mimo jiné vedl úspěšný tým pro schválení státní pomoci ČSA a vzniku Českého aeroholdingu ze strany Evropské komise. Byl i externím konzultantem mezinárodních organizací (Světové banky, Evropské komise či USAID) pro střední Evropu, východní Evropu i Asii. Dále pomohl zavést do české legislativy praxi zpracovávání hodnocení dopadů regulace (RIA), přičemž v letech 2011–2015 předsedal expertní komisi RIA při Legislativní radě vlády. Prof. Mejstřík byl v letech 2011–2014 i předsedou Mezinárodní obchodní komory Česká republika (ICC International Chamber of Commerce).

Do pozornosti nejširší veřejnosti se dostal v roce 2009, kdy se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), zodpovědným za oblast konkurenceschopnosti a zahraničního obchodu. Pod jeho vedením vznikla strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, oceněnou mj. ze strany OECD. Leitmotivem strategie byl důraz na zlepšení tuzemských institucí, infrastruktury a podpory inovací založených na vzdělávání. Během jarní vlny pandemie covidu-19 v ČR byl i členem Ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu a od počátku také členem expertní skupiny KoroNERV-20.

prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

* 1951 - † 2009

Osobní stránka

Prof. Milan Sojka byl dlouholetý vedoucí katedry institucionální ekonomie na našem Institutu. V roce 1974 dokončil studium oboru politická ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Po studiu působil nejprve na katedře dějin ekonomických učení, kde v roce 1982 získal titul kandidáta věd v oboru dějiny ekonomických teorií. V průběhu 80. let 20. století působil jako pedagog na Graduační škole Ekonomického ústavu ČSAV. V roce 1987 mu byl na VŠE udělen titul docent a v roce 1996 titul profesor. Od roku 1990 až do své smrti v roce 2009 působil na IES a jako pedagog se věnoval zejména oblasti historie a vývoje českého a světového ekonomického myšlení. V roce 2008 získal Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení.

V roce 2010 zřídil Národohospodářský ústav Josefa Hlávky (Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) a VŠEM Cenu Milana Sojky k podpoře rozvoje v oblasti společenských věd.

prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

* 1941 - † 2019

Osobní stránka

Prof. František Turnovec byl významným ekonomem s bohatou kariérou v ekonomické teorii, aplikované matematice a matematické ekonomii. Vystudoval matematickou ekonomii, posléze získal malý doktorát z matematiky a velký doktorát z ekonomie. Od 70. let 20. století působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách, konkrétně na University of Louvain, Institute for Advanced Studies a Vienna Institute for International Economic Studies. V letech 1993-2000 působil na CERGE-EI, kde byl mezi roky 1994-1999 ředitelem. Od roku 2000 byl profesorem ekonomie na IES FSV UK. V roce 2001 získal od Evropské komise pozici Jean Monnet Permanent Course Chair in Economics of European Integration za kurz o mikroekonomii evropské integrace. V roce 2012 získal Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení.

Publikoval 58 článků a 22 monografií. Citace na jeho články se objevily v  širokém spektru časopisů včetně Journal of Economic Perspectives, European Journal of Political Economy, World Politics, Annual Review of Political Science, Theory and Decision, Group Decision and Negotiation, Mathematical Intelligencer, Journal of Theoretical Politics, Public Choice, Journal of Common Market Studies či European Journal of Political Research. 

Profesor Turnovec byl rovněž známý jako obětavý organizátor a školitel. Vychoval celou řadu doktorandů na několika různých pracovištích, za poslední dvě dekády zejména na CERGE-EI a IES FSV UK. Byl členem redakčních rad celé řady odborných časopisů, včetně European Journal of Political Economy a podílel se mj. na založení časopisu Central European Journal of Operations Research. Do poslední chvíle byl aktivní v akademickém životě a pomáhal akademické komunitě díky členství v mnoha komisích, ať už šlo o národní radu COST, GAČR či oborové a vědecké rady mnoha fakult v ČR.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

* 1947

Osobní stránka

Nominace na Emeritního profesora UK

Prof. Jan Ámos Víšek je respektovaný profesor v oboru matematické statistiky, statistik a ekonometr, který od roku 1995 působí na Fakultě sociálních věd a který svými mnohačetnými výzkumnými, vzdělávacími a organizačními aktivitami významně přispěl k mnoha stránkám rozvoje Univerzity Karlovy, primárně Fakulty sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulty. Prof. Víšek je aktuálně emeritním profesorem Univerzity Karlovy.

Významný přínos prof. Víška směrem k IES a celé Univerzity Karlovy spočívá v dlouhodobé garanci výuky statistiky a ekonometrie. Tento přínos lze chápat jako podíl na vybudování oboru ekonomie a financí na Fakultě sociálních věd jako primárně kvantitativního oboru, jehož nezastupitelnou a významnou část tvoří ekonometrická analýza. Tím, že ekonomie byla v 90. letech na Univerzitě Karlově stavěna prakticky od počátků, bylo zcela zásadní, že ji pomohly nastavit a vyučovat rigorózně vzdělané osobnosti z oblasti matematiky, statistiky a aplikované matematiky. Konkrétně v pozici vedoucího katedry Makroekonomie a ekonometrie (1996-2003) využil prof. Víšek svoji erudici v oblasti robustní statistiky a ekonometrie, čímž úspěšně přemostil ekonomii a statistiku, a následně tak vychoval řadu svých úspěšných nástupců jak pro českou akademickou sféru, tak pro zahraničí.

Říjen 2023
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY