JEM019 - Matematická statistika

Kredit: 6
Role předmětu: Česky
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně specializační
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
Semestr - letní
Garanti: prof. RNDr. Marie Hušková DrSc.
Stránky kurzu: JEM019
Literatura: Anděl, J.: Matematická statistika, SNTL -ALFA, Praha, Bratislava, 1978
Anděl, J.:Statistické metody, MATFYZPRESS. Praha, 1993.
Antoch, J.- Vorlíčková, D.:Vybrané metody statistické analýzy dat. Academia, Praha, 19+92
Jurečková, J.: Neparametrické testy, skriptum MFF UK, 1981
Rao, C.R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace, Academia, Praha, 1978.
Popis: Kurz velmi volně navazuje na přednášky Pravděpodobnost a matematická statistiky I a II a rozšiřuje základní znalosti o některé vybrané poznatky a často používané postupy. Nejprve bude pozornost věnována neparametrickým sekvenčním metodám a mnohorozměrné statistice. Tato problematika bude probrána na úrovni umožňující samostatnou aplikaci těchto metod.Dále bude přednesena spíše přehledově informace o boostrapu, jackknifu, plánování experimentu a teorii hromadné obsluhy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY