Detail grantu

Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj

Řešitel: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. Lucie Bryndová
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
prof. Roman Horváth Ph.D.
† Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
† prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Ing. Dagmar Schnellerová
Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
† prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.
PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Mgr. Radka Štiková Ph.D.
PhDr. Petr Švarc
PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Popis: Těžiště výzkummného záměru -dílčího projektu Institutu se v letech 2005-2011 bude přesouvat ze studia transformačního procesu na zkoumání procesu začleňování české ekonomiky a celé společnosti do širšího prostoru Evropské unie. V tomto výzkumném záměru Institut využije potenciálu členů Institutu v následujících oblastech:

1. Institucionální aspekty evropské integrace a začleňování české ekonomiky
Cílem projektu je diskuse integrace české ekonomiky do EU očima institucionální ekonomie. Výchozí pozice České republiky je analyzována ze dvou hledisek: (i) reflexe minulého vývoje a (ii) zkoumání příštích obzorů v rámci Evropské unie a celého světa. Syntézou obou hledisek jsou (iii) studie zaměřené na projekci minulého vývoje do současných a budoucích problémů.

První oddíl se zabývá reflexí českého ekonomického vývoje. V jeho rámci se střetává jak institucionální pohled na transformaci, tak analýza vývoje institucionálního myšlení u nás a ve světě. Cílem je ohodnotit vzájemný vliv institucionální ekonomie a transformačních procesů v České republice v 90. letech 20. století.

Druhý oddíl je zaměřený na současné a budoucí problémy. Tato část pokrývá široké spektrum přístupů od konkrétních studií až po obecné práce. Od diskuse současných dílčích otázek a jejich institucionálního rámce je zde diskutovány dlouhodobější makroekonomické cíle a jejich alternativy a rovněž související negativní důsledky ekonomické kvantitativní metodologie.

Syntetický přístup k oběma předcházejícím hlediskům nabízí třetí část projektu. Zde je diskutován současný globální trend prohlubování nerovností v bohatství různých částí světa, či příčiny přetrvávání trendů ve vzorcích chování navzdory významným změnám formálních institucí.

Vzhledem ke složení výzkumného týmu, do kterého se vedle prof. Kouby a prof. Mlčocha zapojil i Ing. Luděk Rychetník, projekt rovněž slibuje generační dialog a předávání nezastupitelné institucionální paměti.
vedoucí týmu: Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

2. Mikroekonomické a makroekonomické aspekty začleňování České republiky do Evropské unie a do měnové unie
Propojování dvou otevřených systémů přináší obecně oběma systémům neustále nové příležitosti a hrozby. Příležitosti i hrozby je třeba vyhodnocovat, tj. specifikovat jejich výnosy, náklady, šance a rizika a je třeba je řídit. Projekt promítne tuto základní systémovou metodiku do systémů definovaných jako „ekonomický systém ČR“ a „ekonomický systém EU“. Systémy budou modelovány jako sítě na různé úrovni agregace, což umožní zohlednit různé možnosti – zejména domácností a firem – reakcí v podmínkách nejistoty, případně neurčitosti. Projekt bude řešen ve dvou etapách, každá v délce 18 měsíců. V první etapě budou vytvořeny modely sítí charakterizující ekonomiku ČR a EU. Tyto modely budou propojeny a bude zkoumáno jejich dynamické chování při různých typech příležitostí a hrozeb a různých reakcí na rizika a neurčitosti. Důležitou součástí výzkumu v této etapě bude analýza metod pro vyhodnocování příležitostí a hrozeb v případě malých rizik a malých šancí a těžko určitelných rizik a šancí a analýza optimálních reakcí řídicího subjektu v těchto situacích. Ve druhé etapě budou klasifikovány základní příležitosti a hrozby při začleňování ČR do EMU, což je základní situace charakterizující začleňování ČR do EU cca do roku 2010. Bude provedeno vyhodnocení těchto základních příležitostí a hrozeb a budou navrženy postupy pro řízení šancí a rizik těchto příležitostí a hrozeb. Budou definovány různé scénáře ekonomického vývoje při začleňování České republiky do EU.
Vedoucí týmu: Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.

3. Hospodářská politika po vstupu do Evropské unie
Oblast výzkumu Institutu zaměřená na hospodářskou politiku se po vstupu do Evropské unie propojí s dosavadním samostatným výzkumným programem zaměřeným na Evropskou unii. Klíčovou součástí projektu je analýza rozhodovacích procesů na úrovni EU.
V takto propojeném výzkumu se hodláme zabývat dopadem vstupu do Unie na modely hospodářské politiky používané v České republice, na kompatibilitu jednotlivých hospodářských politik se vstupem do EU a perspektivně do EMU. V této oblasti se soustředíme na politiku rozpočtovou a také na podporu/ochranu konkurenčního prostředí a antimonopolní politiku po vstupu do EU.
Souhrnným výsledkem bude analýza (ne)udržitelnosti dosavadního nastavení hospodářských politik v rámci EU i České republiky a analýza potenciálních reforem. Zaměříme se zde na hospodářské politiky na nadnárodní evropské úrovni, ale i na národní politiky, především pak veřejné rozpočty a jejich interakci se stále stárnoucí evropskou populací v kontextu globalizace.
Koordinátor: MPhil. Ing. Ondřej Schneider, PhD.

4. Finanční trhy
Zvláštní pozornost bude projekt Institutu věnovat vývoji na finančních trzích, především z důvodů jejich významu pro českou ekonomiku a také z důvodu bouřlivé a rozpočtově mimořádné historie tohoto sektoru v České republice. Zaměříme se na studium konkurujících si modelů uspořádání finančního trhu, tj. tržně orientovaného anglosaského modelu a modelu kontinentálního, dominovaného postavením bank. Zatímco česká ekonomika si již „vybrala“ systém bankovní, proměny uspořádání v zemích EU, především pak možný rozpad systému landesbank v Německu, resp. ohrožení jejich privilegovaného postavení, může mít řadu konsekvencí na celoevropský trh. Rozvinutím tohoto tématu pro ČR bude vývoj institucionálního uspořádání finančních trhů v ČR. Dalším navazujícím tématem bude vývoj corporate governance a vliv správy korporací na fungování českého i evropského finančního trhu.
Posledním tématem projektu bude studium efektivnosti akciových trhů v Evropě a možností jejich postupného propojování, včetně začlenění českého kapitálového trhu.
Koordinátor: Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Spolupráce: vědecký tajemník doc.Ondřej Schneider (2005-7), od roku 2008 PhDr.Martin Gregor,Ph.D.
Práce v rámci grantu: Práce vycházejí jako Working papers IES nebo Occassional papers IES na adrese http://ies.fsv.cuni.cz/
WWW odkaz: http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=work&action=works&id_role=4&id_page=2...
Finance: Institucionální grant MSMT 0021620841 pro výzkumný záměr "Rozvoj
české společnosti v EU: výzvy a rizika" UK-FSV
Konec: 31.12.2011
Publikace:

An Alternative Assessment of Entrepreneurs’ Activities in Terms of Financial Stability – A Case Study

VaR Forecasting in Times of Increased Volatility

Domácnosti ohrožují dluhy

"Efficiency, persistence and predictability of Central European Stock Markets" In: Banking and Financial Markets in Central and Eastern Europe after 20 years of transition

"Entropy" Interpretations of the Convergence Process in the EU

2008 MALİ KRİZİNDEN ÇIKARILACAK TEMEL EKONOMİ POLİTİKASI DERSLERİ

A Model of Human Capital, Time Discounting and Economic Growth

Accounting Conservatism and Transitory Earnings in Value and Growth Strategies

Adverse Feedback Loop in the Bank-Based Financial Systems

Agricultural Credit Risk Alleviation by Government Interventions in Czech Republic and Poland

Agricultural Credit Risk Alleviation by Government Interventions in Czech Republic and Poland

Agricultural Credit Risk Alleviation by Government Interventions in Czech Republic and Poland

Aid and Foreign Direct Investment: Substitutes, Complements or Neither?

Alternative Approaches of Evaluation of Economy´s Financial Stability

Alternative Methods to Operational Risk Management

An Alternative Approach (using the VBA Programme) to Collateralized Debt Obligations´ Valuation

Arithmetics of Property Rights: A Leontief-type Model of Ownership Structures

Arithmetics of Property Rights: A Leontief-type Model of Ownership Structures (Aritmetika vlastnických práv: Leontiefovský model vlastnických struktur)

Assessing Inflation Persistence: Micro Evidence on an Inflation Targeting Economy

Asymmetric Monetary Policy in the Czech Republic?

Balance Sheet Test Reintroduced into Czech Insolvency Law

Bank Efficiency in Transitional Countries: Sensitivity to Stochastic Frontier Design

Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia

Bankruptcies with Soft Budget Constraint

Barunik J., Sotak B.: Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu Českých a Slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc

Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: Smart Predictions in the Heterogeneous Agent Model

Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis

Barunik J., Vacha L.: Monte Carlo-based tail exponent estimator

Barunik J., Vosvrda M.: Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes?

Baruník J.: How Does Neural Networks Enhance the Predictability of Central European Stock Returns?

Barunik, J. & Kristoufek, L.: On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions

Barunik, J. & Vacha, L. & Kristoufek, L.: Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data

Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence From Rural India

Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India (M. Bauer, J. Chytilová, J. Morduch)

Black swans and operational risk management

Book review - Pradeep Chhibber & Ken Kollman: The Formation of National Party Systems

Book review: Pavel Pelikan and Gerhard Wegner, eds.: The Evolutionary Analysis of Economic Policy

Byrokratická bariéra kvality regulace

Can Motivation Theory Explain Migration Decisions?

Can the Theory of Motivation Explain Migration Decisions?

Centralization Trade-off with Non-Uniform Taxation

Centralization Trade-off with Non-Uniform Taxes

Collateralized debt obligations and credit risk management

Committed to Deficit: The Reverse Side of Fiscal Governance

Complete Almost Ideal Demand System Approach to Czech Alcohol Demand

Consequences of The 2008-2009 Global Crisis on Financial Stability And Entrepreneurs

Cooperative Behavior and Economic Growth

Corporate Interest Rates and the Financial Accelerator in the Czech Republic

Credit default swaps as credit risk mitigant?

Credit losses during the crisis 2007 – 2009: from contagion to recovery

Credit risk and financial crises

Credit risk and stress testing of the Czech Banking Sector

Credit Risk and the Finnish Economy

Credit Risk and the Macro-Economy

Credit risk in European banks mergers and acquisitions

Credit risk management during the 2007 – 2009 global crisis

Credit risk management lessons from Czech banks for the Chinese banking sector

Cross-Border Risk Transmission by a Multinational Bank

Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly

České zákony o pojištění bankovních vkladů, porovnání s EU. Ve:MICHAL MEJSTRIK ET AL.: SOCIAL-ECONOMIC MODELS AND POLICIES TO SUPPORT ACTIVE CITIZENS: CZECH REPUBLIC AND EUROPE

Čtyři mechanizmy příjmové diferenciace

Determinanty chtěného počtu dětí v Ugandě: Výsledky mikroekonomického šetření (M. Bauer, J. Chytilová, P. Streblov)

Determinanty chtěného počtu dětí v Ugandě: Výsledky mikroekonomického šetření

Development of formal and informal institutions in the Czech Republic and other new EU Member States before the EU entry: did the EU pressure have impact?

Development of formal and informal institutions in the Czech Republic and other new EU Member States before their EU entry: did the EU pressure have impact?

Distribution and Dynamics of Central-European Exchange Rates: Evidence from Intraday Data

Do Central Bank Forecast Errors Contribute to Missing of Inflation Targets? The Case of Czech Republic

Do children make women more patient? Experimental evidence from Indian villages

Do třetice o "tunelování" a potížích trestního práva

Does Credit Risk Vary with Economic Cycles? The Case of Finland

Dochází k reálné diferenciaci ekonomických vysokoškolských vzdělávacích institucí na výzkumně zaměřené a výukově zaměřené?

Dopady elektronického insolvenčního rejstříku na české podnikatelské prostředí

Dopady změn parametrů pojištění vkladů v roce 2008

E-Pressure through Internet against Monopoly

Editace rukopisu "Josef Macek: How Do We Think? Survey of the Ways of Reasoning"

Effects of Education on Determinants of High Desired Fertility: Evidence from Ugandan Villages

Effects of Education on Determinants of High Desired Fertility: Evidence from Ugandan Villages

Effects of Education on Determinants of High Desired Fertility: Evidence from Ugandan Villages

Effects of Education on Determinants of High Desired Fertility: Evidence from Ugandan Villages (M. Bauer, J. Chytilová, P. Streblov)

Efficiency of EU Merger Control in the 1990-2008 Period

Efficiency of Fairness in Voting Systems

Ekonomická dimenze kvality a udržitelnosti života

Ekonomická dimenze kvality a udržitelnosti života

Ekonomické kriterium v neziskovém ekonomickém prostředí

Electoral dismissal in CEE: Research note for Kornai 2005

Estimating Expected Loss Given Default in an Emerging Economy: The Case of Czech Republic

Estimating Time-Varying Policy Neutral Rate in Real Time

Ethical vs. Non-Ethical – Is There a Difference? Analyzing Performance of Ethical and Non-Ethical Investment Funds

European Social Model and Growth: Where are Eastern European Countries Heading for? (M. Mejstřík, J. Chytilová)

European Social Models and Growth: Where are the Eastern European countries heading?

European Social Models and Growth: Where are the Eastern European countries heading? (M. Mejstřík, J. Chytilová)

European Union Governance - Challenges and Opportunities

Evropské systémy pojištění vkladů: důsledky změn z roku 2008

Exekuce, bankroty a jejich makroekonomické determinanty

Exchange Rate Arrangements Prior to Euro Adoption

Exchange Rate Variability, Pressures and Optimum Currency Area Criteria: Implications for the Central and Eastern European Countries

Exit Strategies from The Global Crisis

Experimental and Survey Data from Rural Karnataka (data set)

Financial Accelerator Effects in the Balance Sheets of Czech Firms

Financial Accelerator Effects in the Balance Sheets of Czech Firms

Firms formation and growth in the model with heterogeneous agents and monitoring

Firmy ještě nejsou v suchu

Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis.

Fiscal Policy in New EU Member States – Go East Prudent Man

Forecasting the Quantiles of Daily Equity Returns Using Realized Volatility: Evidence from the Czech Stock Market

Forecasting the Quantiles of Daily Equity Returns Using Realized Volatility: Evidence from the Czech Stock Market

Foreign Banks, Foreign Lending and Cross-Border Contagion: Evidence from the BIS Data

Foreign Banks, Foreign Lending and Cross-Border Contagion: Evidence from the BIS Data

Foreign Direct Investment and Productivity Spillovers in the Central and Eastern European Countries

Generalized Coase Theorem

Generalized microeconomics

Getting Institutions Right: Reforms of Banking Sectors in the Czech Republic and Romania

Globální, americké, celoevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť

Globální, americké, panevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť

Gravitační a fiskální modely státní podpory exportních úvěrů v České republice.

Herding behavior in networks with different topologies

Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm

Heterogeneous returns and the persistence of agricultural technology adoption

Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k euru

Hodnocení dopadů regulace (RIA) se stále více prosazuje v Evropě i ČR

Household Balance Sheets and Economic Crisis

Household Financial Distress and Economic Policy Implications

Household Response to the Economic Crisis

Household Response to the Economic Crisis

Household Response to the Economic Crisis: Micro-simulation for the Czech Economy

Households’ response to economic crisis

How Important Are Foreign Shocks in Small Open Economy? The Case of Slovakia

How Important Is the Adverse Feedback Loop for the Banking Sector?

How to Stress Test Credit Risk for Economics and Credit Portfolios? Evidence for the Czech Republic and Germany

Impact of CO2 Emissions Reductions on Firms’ Finance in an Emerging Economy: The Case of Czech Republic

Impact of CO2 Emissions Reductions on Firms’ Finance in an Emerging Economy: The Case of Czech Republic

Impact of CO2 Emissions Reductions on Firms’ Finance in an Emerging Economy: The Case of Czech Republic

Implications of The 2008 Financial Crisis for World Financial Markets

Implications of the New Basel Capital Accord for European Banks

Implied Market Loss Given Default in the Czech Republic: structural-model approach

Indicators of Financial System Stability: Towards an Aggregate Financial Stability Indicator?

Inefficient centralization of imperfect complements

Inflation Differentials in New EU Member States: An Empirical Evidence

Inflation Differentials in New EU Member States: Empirical Evidence

Insolvence podniků a její makroekonomické determinanty

Insolvenční právo

Insolvenční zákon v roce dva: první statistická data o pokus o jejich interpretaci

Insolvenční zákon v roce dva: první statistické údaje a jejich prozatimní interpretace

Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění

Instituce

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Institucionální vědecký kapitál a individuální výkonnost ekonomů v ČR (Institutional Research Capital and Individual Performance of Economists in the CR)

Inter-Institutional and Intra-Institutional Influence in European Union Decision Making (Vnitro-institucionální a mezi-institucionální vliv v rozhodování Evropské Unie). In: Cahlík T. at al., European Union Governance-Challenges and Opportunities, Matfyzp

Intraday Value-at-Risk and Intraday Seasonality: A Quantile Regression Approach

Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu

Judging the Sustainability of Czech Public Finances

Jurisdictional Competition via Spending Composition: The Case of the Czech Republic

K. Kouba a jeho místo v českém ekonomickém myšlení

Ke dvěma očekávaným změnám týkajících se hypoték v ČR: (1) odstranění daňového osvobození výnosů z hypotečních zástavních listů (HZL), (2) zavedení práva na předčasné splacení hypotéky.

Key Operational Risk Management Techniques

KOMPLEXNÍ POHLED DO SVĚTA FINANCÍ A BANKOVNICTVÍ Z DÍLNY PROF. STANISLAVA POLOUČKA (Recenze knihy)

Komplexní systémy v teoriích F.A. Hayeka a H.A.Simona

Komplexní systémy v teoriích F.A.Hayeka a H.A.Simona (J.Chytilová, N.Reichlová)

Konkurz na Fischera: evropský budík zvoní

Kooperace a ekonomický růst

Koordinace hospodářské politiky zemí EU a její meze

Kreditní deriváty - hrozba nebo příležitost?

Kristoufek, L.: Classical and modified rescaled range analysis: Sampling properties under heavy tails

Kristoufek, L.: Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009

Kristoufek, L.: How are rescaled range analyses affected by different memory and distributional properties? A Monte Carlo study

Kristoufek, L.: Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange

Kristoufek, L.: Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange

Kristoufek, L.: Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices

Kristoufek, L.: Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices

Kristoufek, L.: Multifractal Height Cross-Correlation Analysis

Kristoufek, L.: Multifractal Height Cross-Correlation Analysis

Kristoufek, L.: On Spurious Anti-Persistence in the US Stock Indices

Kristoufek, L.: Rescaled range analysis and detrended fluctuation analysis: finite sample properties and confidence intervals

Krutý altruismus

Labour migration and welfare effects of free mobility of labour in the common market (Pracovní migrace a efekty blahobytu volného pohybu pracovních sil v podmínkách společného trhu), in: Mejstřík, M. at al., Social-Eeconomic Models and Policies to Support

Law of cumulative advantages in the evolution of scientific fields

Lender and Borrower as Principal and Agent

Liquidity Market Support during the Global Crisis

Liquidity Risk and Banks’ Bidding Behavior: Evidence from the Global Financial Crisis

Liquidity risk management in Central Europe during the global crisis

Lízal M.,Mejstřík M.,Nejlepší ekonomická fakulta - jen není vidět, Hospodářské noviny 2007

Macroeconomic Environment and Credit Risk

Main drivers of natural gas prices in the Czech Republic after the market liberalisation

Main Flaws of The Collateralized Debt Obligation‘s Valuation Before And During The 2008/2009 Global Turmoil

Markets vs Politics: Correcting Erroneous Beliefs Differently

Markets vs Politics: Correcting Erroneous Beliefs Differently

Matematické modely chování oligopolů

Mathematics of Politics, Economics Methodology in Political Science

Measuring Bank Efficiency: A Meta-Regression Analysis

Measuring the Quality of Institutions Supporting Financial Markets

Mejstrik M., Chytilova J., Komparace Evropských sociálních modelů - čínsky

Mejstrik M., Konkurenceschopne strategie, 2010

Mejstrik M.,Chytilova J.,Evropský sociální model a růst: Kam kráčí východní Evropa ?, Prague Social Science Studies, ISSN 1801-5999

Mejstrik M.,K.:Corporate Governance, Ownership Concentration and FDI in CR. In:Corporate Restructuring and Governance in transition Countries (ed.B.Dallago,I.Iwasaki),Palgrave

Mejstrik M.,Small and medium businesses in CR in the face of uniform European market in the light of empirical survey,2005

Mejstřík M., 2011, Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu, Praha

Mejstřík M., Chytilová J., European Social model and Growth:where are Eastern European Countries heading for ? In:Gaspar Jaksa , Budapest 2006

Mejstřík M., Mottem insolvenčního zákona...

Mejstřík M., O ránu si koledujeme sami

Mejstřík, M., Janský, P., Bez chytrých reforem to nepůjde

Mejstřík, M.,Yang Ye: Strukturální změny v ekonomikách zemí střední a východní Evropy: Implikace pro zahraniční politiku

Mejstřík.M., Nesmíme hazardovat s konkurenceschopností, MfDnes 10.7.2010

Meta-Analysis of Bank Efficiency Measurement in Transitional Countries

Meta-Analysis of Intra-Industry FDI Spillovers: Updated Evidence

Methodology and Empirical Analysis of Social Changes and Economic Risk in Complex Systems

Mezi smlouvou, vlastnictvím a korporací: právní úprava trustu v návrhu nového občanského zákoníku

Migrace, evropské sociální modely a systémy sociálního zabezpečení: Poučení z Velké Deprese pro současnou finanční krizi

Model of Credit Risk under Market Power of Lender

Model reálné opce: vývoj a aplikace

Modeling Capital Requirements for Operational Risk in Emerging Markets’ Banks

Modeling Electronic FX Brokerage as a Fast Order-Driven Marketunder Heterogeneous Private Values and Information

Modeling Long-Term Electricity Contracts at EEX

MODELING LONG-TERM ELECTRICITY CONTRACTS AT EEX

Modeling Prices of Electricity Futures at EEX

Modelování místních referend iniciovaných občany ve střední a východní Evropě

Models of dividend distribution and taxation

Models of Political Cycles: The Czech Experience

Modely politického cyklu a jejich testování na podmínkách ČR

Monetary Policy before Euro Adoption: Challenges for EU New Members

Monetary Policy before Euro Adoption: Challenges for New EU Members

Multi-Agent Approaches in Economics

Multi-Agent Approaches in Economics

Multiagentní model migračních sítí

Multiagentní modely migrace

Multiagentní přístupy v ekonomii

Multiagentní přístupy v ekonomii

Multiagentní přístupy, F. A. Hayek a H. A. Simon

Multiagentní přístupy, F. A. Hayek a H. A. Simon (J. Chytilová, N. Reichlová)

Mutli-Agent Approaches in Economics

Nabídková funkce ve vysokoškolském vzdělávání

Nad judikátem Nejvyššího soudu ohledně ručení v rámci koncernu

Národní a ideologický vliv v Evropském parlamentu

Nástroje e-Státu jako hlídací psi demokracie: příklad elektronického systému veřejných zakázek v ČR

Naše různá vlastnická práva: ústavněprávní (a jiné) poznámky ke stanovisku NS Cpjn 201/2005

National and Ideological Influence in the European Parliament (Národní a ideologický vliv v Evropském Parlamentu), Control and Cybernetics, 37, No. 3

National, Political and Institutional Influence in European Union Decision Making (Národní, politický a institucionální vliv v rozhodování Evropské Unie), AUCO Czech Economic Review, 2, No. 2, 154-173.

Negative and Positive Lessons from The 2007-2008 Financial Crisis

Nerovnováha na trhu práce jako důsledek racionálního chování - Model substitučního vztahu mezi výší mzdy a kvalitou monitoringu

Network Approaches in Economics

New Approach to Sales of Corporate Control

New Measure of Voting Power

New Measure of Voting Power (Nová míra hlasovací síly), AUCO-Czech Economic Review, vol. 1, No. 1, pp. 4-14

Nová politická ekonomie

O logice a limitech korporačního práva: srovnávací pohled

Obchodní společnost jako osoba blízká - několik poznámek k judikatuře Nejvyššího soudu

Odhady reálných měnových kurzů: Do jaké míry aplikovatelné pro stanovení centrální parity?

On Computation of C-stationary Points for Equilibrium Problems with Linear Complementarity Constraints via Homotopy Method

On the Importance of Clean Accounting Measures for the Tests of Stock Market Efficiency

On the Intensity of International Subsidy Competition

On the strategic non-complementarity of complements

Operational Risk - Scenario Analysis

Operational Risk – Scenario Analysis

Operational Risk And Economic Capital Modeling

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT – STRESS TESTING AND SCENARIO ANALYSIS

Operational Risk Management and Implications for Bank’s Economic Capital – A Case Study

Opomijena heterogenita lidi aneb proc Afrika neroste

Opomíjená heterogenita lidí aneb Proč Afrika dlouhodobě neroste

Optimal Debt Contracts in Emerging Markets with Multiple Investors

Optimal Deterministic Debt Contracts

People of the road: the role of ethnic origin in migration decisions. A study of Slovak Roma asylum-seekers in the Czech Republic in 1998-2006

Performance and financing of the corporate sector: the role of foreign direct investment

Perspectives on A New Global Financial Platform

Plnění inflačního cíle v České republice v letech 1998–2007: stylizovaná fakta

Podnikový sektor versus krize

Podpora zemedelskeho uveru na Slovensku a v Ceske republice

Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika

Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU

Policy Risk in Action: Pension Reforms and Social Security Wealth in Hungary, Czech Republic and Slovakia

Political Economy of Public Deficit: Perspectives for Constitutional Reform

Political Pressure on Central Banks: The Case of the Czech National Bank

Political Risk of Social Security: Evidence from Reforms in Hungary and the Czech Republic

Politický a ekonomický slang

Polovina dlužníků může mít problémy

Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského

Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského

Použití (mikro)ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci soukromého práva

Problém "Principal - Agent" v kontextu ekonomického přežití

Problém "principal-agent" v kontextu ekonomického přežití

Procyclicality in Basel II and Basel III in Central Europe

Productivity, Export Performance, and Financing of the Czech Corporate Sector: The Effects of Foreign Direct Investment

Předlužené domácnosti dostaly šanci

Přelet nad českým zajišťovacím právem: právo přednosti a další monstra posttransformačního práva úvěrových vztahů

Příčiny odchylek inflace od cílů ČNB: empirická analýza

Public eProcurement case study: Czech Public eProcurement Information System

Public Sector Efficiency in the New EU Member States

Publication Portfolio of the Czech Economists and Problems of Rankings (Publikační portfolio českých ekonomů a problémy rankingů)

Publication Portfolio of the Czech Economists and Problems of Rankings (Publikační portfolio českých ekonomů a problémy rankingů), Ekonomický časopis - Journal of Economics, vol. 55, No. 7, pp. 623-645

Reconciling the European Registered Capital Regime with Modern Corporate Reorganization Law: Experience from the Czech Insolvency Law Reform

Reforma penzijního systému: úvod do diskuse

Relation between Cyclically Adjusted Budget Balance and Growth Accounting Method of Deriving ‘Net Fiscal Effort’

Relationship Lending in Emerging Markets: The Case of the Czech Republic

Relationship Lending, Firms’ Behaviour and Credit Risk: Evidence from the Czech Republic

Reorganizace podle nového insolvenčního zákona

Reorganizing Czech Businesses: A Bankruptcy Law Reform under a Recession Stress-Test

Rising unit values of Central and Eastern European exports: Rising quality in transition?

Risk Management Lessons from The Current Financial Crisis

Rizika a výzvy měnové strategie k převzetí eura

Rizika a výzvy měnové strategie k převzetí eura

Rose Effect and the Euro: Is the Magic Gone?

Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita České republiky

Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita České republiky

Rozpočtový proces a partikulární zájmy: teorie, empirie a realita České republiky

Rozsudek ve věci Eurofood: středisko hlavních zájmů insolventní obchodní společnosti

Řízení kvality vzdělávacího procesu

Seasonality and the Non-Trading Effect on Central European Stock Markets

Signaling the Strength of a Market Entrant in a United Europe

Simulace vývoje výdajů a příjmů důchodového systému České republiky do roku 2050

Skóring jako indikátor finanční stability

Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku (a jedna sázka na divokou kartu)

Sociálně-ekonomické modely a politiky podporující aktivní občany:Česká republika a Europa

Sovereign Credit Risk Measures

Sovereign risk – how can we measure it?

Srovnani vyvoje ceskych a slovenskych instituci v oblasti zemedelskych financi

Státní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do EU

Státní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie

Státní podpora českých vývozních úvěrů

Strategic Implications of The 2008 Financial Crisis

Strategic Referring in Labor Market Social Networks

Strategic Referring in Labor Market Social Networks

Stress Testing Credit Risk: Comparison of the Czech Republic and Germany

Stress testing of the Czech banking sector

Stress Testing of the Czech Banking Sector

Success in Economic Transformation ofthe Czech Beer Industry and Its Social Costs and Benefits

Suverénní fondy

Systém pojištění vkladů v ČR: historie, současný stav a porovnání s EU

Systémy s mnoha rozhodujícími se jedinci v teoriích F.A.Hayeka a H.A.Simona

Školné či dotace? (Simulace s modely systému vysokých škol)

Technology adoption and herding behavior in complex social networks

Technology adoption and herding behavior in complex social networks (submited to Journal of Artificial Societies and Social Simulation)

Technology adoption and herding behavior in complex social networks (submitted to IES WP)

Technology adoption in complex social networks (forthcoming in International Conference on Complex Systems Proceedings)

Ten Years of Czech Inflation Targeting: Missed Targets and Anchored Expectations

Ten Years of Czech Inflation Targeting: Missed Targets and Anchored Expectations

Teorie a praxe státních úvìrových podpor

Testing the Effectiveness of the Czech National Bank’s Foreign Exchange Interventions

The (non)sense of hedge funds´ regulation in the light of a MAC questions regulatory concept

THE (NON)SENSE OF PRIVATE EQUITY REGULATION?

The 4th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (report)

The Assessment of Czech Economy's Financial Stability through The JT Index

The banking stability in the Czech Republic based on discriminant and cluster analyses

The Central Eastern European Countries: What European Social Models and Growth?

The Comparative Statics of the Effects of Credit Guarantees and Subsidies in the Competitive Lending Market

The Consequence of e-Excellence: Party Web Sites in the Czech Campaign for the 2004 European Parliament

The Contribution of the Czech Export Bank and Export Guarantee and InsuranceCompany to the Decrease of the Credit Risk of Czech Exporters

The Dark Side of Collateralized Debt Obligation´s Valuation during The 2008/2009 Financial Crisis

The Dark Side of Collateralized Debt Obligation´s Valuation during The 2008/2009 Financial Crisis

The Economic Dimension of the Quality and Sustainability of Life

The Effects of Monetary Policy in the Czech Republic: An Empirical Study

The Efficiency of EU Merger Control during the Period from 1990-2008

The EU Budget Dispute – A Blessing in Disguise?

The European Banking Industry Before And During the 2008/2009 Global Turmoil

The Financial Impact of Government Policies on Families with Children in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia

The first real M&A warranty claim makes it to the Supreme Court

The future regulatory challenges of liquidity risk management

The Global Crisis: A Hard Lesson for Theory and Praxis

The Challenges of Basel III for the Czech Banking Sector

The Impact of Regulation of Banks in the US and the EU-15 Countries

The Impact of Social and Tax Policies on Families with Children – Comparative Study of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia

The Impact of Social and Tax Policies on Families with Children: Comparative Study of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia

The Importance of Emergency Liquidity Risk Management during The 2007-2009 Global Financial Turmoil

The Importance of Operational Risk Modeling For Economic Capital Management In Banking

The JT Index as An Indicator of Financial Stability of Corporate Sector

The JT index as An Indicator of Financial Stability of Emerging Markets

The Key Challenges of The New Bank Regulations

The merely fact-minded science

The New Czech Insolvency Act - New Insolvency Regime for Czech Corporate Debtors and their Creditors

The Optimal State Aid Control: No Control

The Optimal State Aid Control: No Control

The pending global crisis: a dark future ahead of us?

The Prediction of Corporate Bankruptcy and Czech Economy’s Financial Stability through Logit Analysis

The Prediction of Financial Stability of Emerging Markets Economies through Logit Analysis

The Price Impact of Stock Trades: Evidence from the Prague Stock Exchange

The Pros and Cons of Banking Socialism

The Quantitative and Qualitative Analysis of the Budget Cost of the Czech Supporting and Guarantee Agricultural and Forestry Fund

The resurrection of the asset deal

The Rise and Fall of Confessions: An Evolutionary Game Theory Approach

The Theoretical Background of Operational Risk Management

The Troubled Transition of Czech Banks to Competitive Markets

The Use of Arti cial Stock Markets in Financial Research

THEORETICAL BACKGROUND FOR COMPETITIVE MERGER

Theoretical Background of Dividend Taxation

Three indirect effects of foreign direct investment: evidence from the Czech Republic

Time Discounting, Education and Growth: Evidence and a Simple Model (M. Bauer, J. Chytilová)

Time-Varying Policy Neutral Rate in Real Time: A Predictor for Future Inflation?

Tolerable Intolerance: An Evolutionary Model

Tolerable Intolerance: An Evolutionary Model

Towards an EU Directive on Protected Funds - The Czech National Report

Tradeoffs of foreign assistance for the weakest-link global public goods

Trading Intensity and Intraday Volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an Autoregressive Conditional Duration Model

Transformation in Tschechien: Die EU-Beitrittsverhandlungen und ihr Einfluss auf formelle und informelle Institutionen

Trends in Changes of National Economic Structures, Influence of European Social Models, and Policy Options – Part 2

Trhy práce nových členských zemí v průběhu finanční krize

Trhy práce nových členských zemí v průběhu finanční krize

Turnovec F. (2009), Fairness and Squareness: Fair Decision Making Rules in the EU Council?

Turnovec F. (2009), How much of Federalism in the European Union?

Turnovec F. (2009), Lessons of Transformation in the Czech Republic: 1990-2000

Turnovec F. (2011), Fair Voting Rules in Committees, Strict Proportional Power and Optimal Quota.

Turnovec F., Mercik J.W. and M. Mazurkiewicz (2008), Power Indices Methodology: Decisiveness, Pivots and Swings, in: Braham M. and F. Steffen, eds., “Power, Freedom and Voting”, Chapter 2, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 23-37.

Two (Further) Possible Explanations of the Secured Debt Puzzle: A Note

Undershooting of the inflation target in the Czech Republic: The role of inflation expectations

Uverova podpora investicnich zameru v Ceske republice

Úvod ke knize Mejstřík M., Yang Ye: Oumeng yitihua jiagoubianqian yu duiwaizhengce

Vacha L. Barunik J. Vosvrda M.: How do skilled traders change the structure of the market

Vacha L., Barunik J. Vosvrda M.: Sentiment Patterns in the Heterogeneous Agent Model

Value Creation of European Bank Mergers and Acquisitions in the 1998 – 2007 Period

Value Creation of European Bank Mergers and Acquisitions

Value-at-Risk on Central and Eastern European Stock Markets: An Empirical Investigation Using Symmetric and Asymmetric GARCH Models

Víšek, J. Á. : The Instrumental Weighted Variables. Part II. Square root of n-consistency

Víšek, J. Á. : The Instrumental Weighted Variables. Part III. Asymptotic Representation.

Volatility of Exchange Rates in Selected New EU Members: Evidence from Daily Data

Volatility Transmission in Emerging European Foreign Exchange Markets

Volatility Transmission in Emerging European Foreign Exchange Markets

Volkswagen a hvězdné války

Vosvrda M., Baruník J.: Modelování krachů na kapitálových trzích: Aplikace teorie stochastických katastrof

Vosvrda M., Kodera J. : Production, Capital Stock and Price Dynamics in A Simple Model of Closed Economy (2005)

Vosvrda M., Kodera J., Sladky K.: Neo-Keynesian and Neo-Classical Macroeconomic Models:Stability and Lyapunov Exponents (2005)

Vosvrda M., Vácha L.:Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm (2005)

Vychodil, O., Knot, O.: Czech Bankruptcy Procedures: Ex-Post Efficiency View

Vychodil, O.: Regulatory Impact Assessments: Lessons for the Czech Republic

Vztahy s Evropskou unií a se světem

What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic?

Which Government Interventions Are Good in Alleviating Credit Market Failures?

World Academy of Science, Engineering and Technology,

Yang Ye, Mejstrik Michal et al. European Integration: Structural Changes and Their Influence on EU Diplomatic Policies, Karolinum Press, Prague 2010

Za jakých podmínek je pro firmu lukrativním společensky zodpovědné chování?

Základní principy bankovnictví

Základní stavební kameny vládního návrhu insolvenčního zákona - 1. část

Základní stavební kameny vládního návrhu insolvenčního zákona - 2. část

Základy financí

Zločin bez trestu: firmy a jejich finanční výkazy

Zobecněná mikroekonomie

Политическая система и экономический переход (Politický systém a ekonomická transformace).

Konference:

"Reforms Forum" International Conference konaná v Issyk-Kul, Kyrgyzstan

1. vedecká konferencia správcov: Konkurz, reštrukturalizácia, vzťahy a súvislosti

10th RIEF Doctoral Meeting in International Trade and International Finance

12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING STRUCTURAL AND REGIONAL IMPACTS OF FINANCIAL CRISES (CDO valuation), ČR

12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING STRUCTURAL AND REGIONAL IMPACTS OF FINANCIAL CRISES (Operational risk), ČR

13th International Conference on Finance and Banking (Basel III in Czech Republic), Czech Republic

13th International Conference on Finance and Banking (CEE lessons for New Zealand), Czech Republic

13th International Conference on Finance and Banking (Procyclicality in CEE), Czech Republic

16th of the ICCI Conference and Exhibition on Energy and Economics

17th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists

17th International Conference on Computing in Economics and Finance

1st IES Young Scholars Conference

20 let poté

2008 FMA evropská konference, Praha

24th International Conference "Mathematical Methods in Economics 2006"

24th Meeting of the European Economic Association

24th Meeting of the European Economic Association

36th Eastern Economic Association Annual Meeting

3rd Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics

3rd Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics

3rd Young Scholars Conference

3rd Young Scholars Conference (Bank M&As)

3rd Young Scholars Conference (Financial scoring)

3rd Young Scholars Conference (Operational risk)

4. výroční konference ČSE

4. výroční konference ČSE

4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 10), fothcoming

4th EUROPEUM Workshop

5th Bienal conference of the Czech Economic Society

5th EUROPAEUM Workshop

5th IZA/World Bank Conference: Employment and Development

6. bienální konference České společnosti ekonomické

6. bienální konference České společnosti ekonomické

6th EUROPAEUM Workshop

7th Annual Eastern European e|Gov Days

8th Eastern European e|Gov Days: Changing Concepts & eGovernment as a Service

Adam Smith Seminar

Africa-India Relations: Emerging Policies and Perspectives

Agrarian Perspectives XVII

Americká finanční krize a dopad na ČR, Fontes Rerum,Praha 2008

Better Regulation in EU: Competitivness and Consultations, UK presidency of EU conference 2005

BICABR 2006

Bioplyn 2010

CEFT a ČSE: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

Central Europe in the Union and the Union in the Central Europe

Certifikovaný finanční manager

Česká republika a globalizace, národní konference v Senátu, Praha 2008

Česká republika v EU: inspirace a proměny

CEUS Workshop Exchange Rate Dynamics in Europe, 1.-2.6.2006

Changing Perspective of Management: Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas (Global crisis), Nepal

Changing Perspective of Management: Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas (Liquidity risk in CEE), Nepal

Competitiveness of the Czech and Slovak economy: What difference does the euro-zone membership make?

Conference European Development and Sino-EU relationship in the Financial Crisis, Fudan Un., Shanghai 2009

Conference of European Public Choice Society 2005, 31.3.-2.4.2005

Conference: Bankructwa i upadłości Doswiadczenia i wnioski z pierwszej dekady XXI wieku

Costa Rica Global Conference on Business and Finance (Global crisis), Kostarika

Costa Rica Global Conference on Business and Finance (JT index), Kostarika

Cross-border crisis management in the banking sector

ČSE výroční konference 2006

Czech Presidency in the Context of Cooperation of the French-Czech-Swedish Trio: Challenges and Opportunities, Prague 2009

Economic Policy Institutes Network

Econophysics Colloquium 2010

EEA 2009: European Economic Association, Barcelona, Spain

Ekonomická integrace České republiky do EU

Ekonomická integrace České republiky do EU

ELBF workshop (JT index)

ELBF workshop (Operational risk - scenario analysis)

ELBF workshop (Operational risk)

EPCS 2008: European Public Choice Society, Jena, Germany

EU and China in a Turbulent Time, joint workshop with Fudan University, Shanghai

EU Enlargement and Accession, Next Round

EU jako globální hráč: strukturální změny,vnímání a EU zahr.politika, Shanghai 2007

EU v objeti regulace: kam dál ? Praha 2008

Europe After Enlargement - CASE Conference

EUROPE AFTER THE CRISIS: RESUMING THE LONG-TERM PERSPECTIVE, Stockholm 2009

European Economic Association & Econometric Society 2011

European Public Choice Society Annual Meeting, 20.-23.4.2006

EUROPEUM 5th Economic Workshop

Evropské právo civilního procesu v aplikační praxi českých a rakouských soudů, Vybrané aspekty přeshraničního insolvenčního řízení

Evropské zkušenosti - ESCP závěrečná konference, Peking 2008

Food Industry Dynamics

Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making (FindEcon 2005)

Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making (FindEcon 2006)

Fúze & Akvizice: Strategie - Transakční Proces - Integrace

Globalizace a nove vyzvy pro Českou repibliku -Angel Gurría (OECD) 24.4.2008

Globální krize a její důsledky pro podniky

Guest lecture at Auckland University of Technology, New Zealand

Guest lecture at Massey University in Albany, New Zealand

Guest lecture at Massey University in Palmerston North, New Zealand

Guest lecture at The Economic Development Agencies NZ in Wellington, New Zealand

Guest lecture at The Reserve Bank of New Zealand in Wellington, New Zealand

Guest lecture at University of Auckland, New Zealand

Guest lecture at University of Otago in Dunedin, New Zealand

HWWA Workshop Die Interaktion der oekonomischen Kulturen und Institutionen im erweiterten Europa, 30.6.-1.7.2005

IAREP/SABE Congress 2006: Behavioral Economics and Economic Psychology

IES výroční workshop

IES workshop

IES Young Scholars Conference

IES Young Scholars Conference 2006

IES Young Scholars Conference 2006

IES Young Scholars Conference 2006

IES Youth Scholar Conferrence 2006

IIPF 2007: International Institute for Public Finance, Warwick, UK

IIPF 2009: International Institute for Public Finance, Cape Town, RSA

IJAS conference at Harvard University (Global crisis), USA

IJAS conference at Harvard University (Perspectives of regulation), USA

INSOL Europe Annual Congress, říjen 2005

Insol-Europe Academic Forum Annual Conference

Insolvenční zákon

Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj

International Conference on Business and Economic Sciences (Dividend taxation), Dubai

International Conference on Business and Economic Sciences (Liquidity risk), Dubai

International Conference on Business and Economic Sciences (Sovereign risk), Dubai

International Conference on Business, Economics and Tourism Management (CBETM 2010), Singapur

International Conference on Complex Systems 2007

International Conference on Economics, Business Management and Marketing (Basel III), Francie

International Conference on Economics, Business Management and Marketing (Exit Strategies), Francie

International Conference on Economics, Business Management and Marketing (Scenario Analysis), Francie

International Conference on Innovation in Redefining Business Horizons, Indie

International Conference on Mathematics and Mathematical Sciences, Indonesia

International Economic Forum-Krynica: European Challenges: The Question of Europe's Identity" - section ESM (with J.Chytilova)

International Economic Forum-Krynica: European Challenges: The Question of Europe's Identity; section "European Union - is catching up by new member countries feasible?"(with D.Tesarkova);

International Finance Symposium 2009 “The Search for New Financial Architecture after the Global Crisis” , Istanbul 2009

International Symposium on Finance and Accounting 2009

Je nový svět možný?

Joint Conference of EMTAP (International Conference on Emergency Technology, Application and Practice) and ICCEM (International Conference on Crisis and Emergency Management), China

Joint Workshop on European Integration, Structural Change and Its Impact on European Foreign Policies

Jose Piñera, V.Bezdek,M.Mejstřík: Do světa lidoveho kapitalismu pensijni reformou, 3.10.2006

Kolokvium na téma "Správa cizího majetku"

Kolokvium na téma Zástavní právo

Komerční nemovitosti v judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Konference 20 let finančních a bankovních reforem v České republice , Praha 2009

Konference ČSE (Analýza scénářů)

Konference ČSE (JT index)

Konference k Výzkumnému záměru IES

Konkurs může být i novým začátkem

Kořeny českého reformního myšlení před r. 1989

KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOST PRO INTERNÍ AUDIT, Brno 2009

Kvalita výstupů legislativního procesu v ČR a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím analýzy dopadů regulace (RIA) 16.1.2008

Liberty, Trust and Responsibility, 35th ISC Sympozium at the University of St.Gallen

Mezinárodní konference pro mladé vědecké pracovníky (European Bank M&As)

Mezinárodní konference pro mladé vědecké pracovníky (Finanční krize)

Náhrada škody a s ní související otázky v judikatuře Nejvyššího soudu

Nástroje podpory exportu a konkurenceschopnost

Northeastern Universities Development Consortium Conference (NEUDC)

Northeastern Universities Development Consortium Conference (NEUDC)

Obchodní společnosti a jejich financování v judikatuře Nejvyššího soudu ČR

OEI/APB Summer Academy on CEEC

Ottawa 24.-26.6.2009, International Conference on Policy Modeling - ECOMOD2009

PET 2009: Association for Public Economic Theory, Galway, Ireland

Prague Conference on Political Economy 2007

Pravidelný seminář Eurocentra Praha

Právo jako zjednocovatel‘ Európy – veda a prax, panel Insolvenčné právo na Slovensku a jeho perspektívy

Přijetí nového insolvenčního zákona: konec jedné a začátek další cesty

Priority a budoucnost EU, Praha 2008

Public Choice Research Centre Workshop "Games, Power, and Institutions"

Reciprocity: Theories and Facts, Verbania (Milan), Italy

Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna

Reverse Learning - EU Enlargement

Rok účinnosti insolvenčního zákona, Praha 2008

Ronald Coase Institute Workshop

Rozpad Eurozóny – realita nebo fikce?

Rozvoj české společnosti v Evropské unii

Second CEU Graduate Conference in Social Sciences, 5.-7.5.2006

Selected Issues in Fiscal Reform in Central Europe and the Baltic Countries 2005 - World Bank Conference

Séminaire "jeunes chercheurs"

Seminář České společnosti ekonomické

Seminář pro E-klub IES

Setkání předsedů rozpočtových a finančních výborů parlamentů EU27, Poslanecká sněmovna. Praha 2009

Society for the Study of Emerging Markets, EuroConference 2010

Současná hospodářská krize a její dopady na strukturální fondy

Střední Evropa v Unii a Unie ve Střední Evropě

Střední Evropa v Unii a Unie ve Střední Evropě

Střední Evropa v Unii a Unie ve Střední Evropě

Strengthening EU Competitiveness – Potential of Migrant Workers on the Labour Market, Prague 2009

Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice

The 11th Annual Doctoral Conference of FFU, VSE, Prague

The 1st IES Young Scholar Conference, 22.9.2005

The 1st IES Young Scholars Conference

The 2010 International Conference on Education and Management Technology, Egypt

The 2nd IES Young Scholars Workshop

The 4th Europaeum Economic Workshop "Factors, goods, externalities, institutions and mobility in Europe and beyond", 30.9.-1.10.2005

The 5th Biennial Conference of the Czech Economic Society

The 6th International Conference on e-Government Proceedings (peer reviewed), Cape Town, South Africa

The Annual Conference of the Czech Economic Society

The Annual Conference of the European Economics and Finance Society

The Austrian School of Economics, Edmonton, Canada

THE CZECH AND SLOVAK ECONOMIES:17 years after

The EU as a Global Player: Structural Changes, Perceptions and European Foreign Policies

The International Workshop, Turkey

The World Summit on Global Economic Crisis, Velká Británie

Third Annual ESPAnet conference 'Making Social Policy in the Post-industrial Age'

Thurgau Experimental Economics Meeting

Trh práce a sociální zabezpečení v rozšířené Evropské unii

V. bezpečnostní konference CESES FSV UK 2009

V. FINANČNÍ FÓRUM ZLATÉ KORUNY

Value 2010

Vědecká konference k návrhu nového občanského zákoníku, červen 2005

VÝCHODISKA Z KRIZE – EXIT STRATEGIES

Vyrocni konference Ceske spolecnosti ekonomicke, 2008

Výroční konference ČSE, 29. 11. 2008

WEHIA/ESHIA 2010

Willig R.: Adverse impacts of improper antimonopoly regulation, 27.3.2006

World Public Choice Societies Meeting, Amsterdam, Netherlands

XII. Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí, Praha 2009

XIII Forecasting Financial Markets

XVII Finance Forum

XVII. Karlovarské právnické dny

XXII AIEL Conference of Labour Economics

„Contrasting Approaches to the Crisis: New Threats and Opportunities within and beyond the EU“ (Crisis and Globalization: The change of a paradigm?),Czernin Palace, Prague 2009

„Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce“

Ke stažení: 24.11.2006 presentation Mejstrik
Dedek_Paper
Dedek_Presentace
Diskuse RIA 16-1-2008
Diskuse: Daňová reforma dne 26.4.2005 - MIKLOŠ - anglická verze
Diskuse: Daňová reforma dne 26.4.2005 - MIKLOŠ - slovenská verze
Hlavacek_Paper
Hlavacek_Presentace
Holub_paper
Holub_presentace
Horvath_paper
Janda_Paper
Janda_Presentace
Kopecsni_Presentace
Mlcoch_Paper
Mlcoch_Presentace
Program
Schneider_Paper
Semerak_Presentace
Svarc_Presentace
Urban_paper
Urban_Presentace
Workshop RIA 16-1-2008
Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY