Detail grantu

GAUK - 91110 - Bayesovská ekonometrie a monetární politika

Řešitel: PhDr. RNDr. Josef Stráský Ph.D.
Spolupracovníci: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Ing. Aleš Maršál M.A.
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Popis: Cílem navrženého projektu je využití Bayesovské ekonometrie jako nástroje pro determinaci měnové politiky. Bayesovské ekonometrické metody se v posledních letech úspěšně využívají v modelech souvisejících s měnovou politikou.
Prvním cílem je vytvoření modelu pro předpovídání inflace na základě Bayesovské vektorové autoregrese (BVAR). Model bude aplikován na data v České republice a Eurozóně. Kvalitní odhad inflace je při inflačním cílování klíčový pro rozhodování centrální banky, avšak tradiční lineární metody jako ARIMA nebo VAR jsou obvykle v přesnosti predikcí překonávány naivním modelem náhodné procházky. Bayesovským odhadováním však lze z obdobných modelů získat signifikantně lepší výsledky.
Následně bude vytvořen obecný model, který odhadne reakci ekonomiky na měnové šoky (monetary policy response). BVAR je pro tento typ modelů unikátní metodou, která překonává problémy přeparametrizování u standardních modelů typu VAR. Namísto striktní fixace některých parametrů jsou jejich hodnoty pouze omezeny, a tím je zachována jak možnost identifikace tak dynamika odhadovaného systému.
Neméně důležitými liniemi výzkumu je použití Bayesovského průměrování modelů (Bayesian model averaging), které se uplatňuje při nejasné volbě zahrnovaných nezávislých proměnných a hrozícímu zkreslení výsledků kvůli efektu podurčení. To se týká například rozvíjející se oblasti explicitního zahrnutí vývoje kvality institucionálního rámce do ekonometrických modelů.
Spolupráce: Spolupráce:
Interní mezi doktorandy a studenty.
Práce v rámci grantu: Bayesovská vektorová autoregrese a další výzkum řešitelů. Prezentace na prestižních mezinárodních konferencí.
WWW odkaz:
Finance: 290 tis. z toho
47 tis. režie
130 stipendia
73 cestovné
40 tis. ostatní náklady (konferenční poplatky, nákup dat)
Konec: 2012
Publikace:
Konference:

Eurasian Business and Economics Society Meeting - EBES 2012, Warsaw

European seminar on Bayesian Econometrics - ESOBE

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY