Detail grantu

Výzkumný záměr IES (1999-2004) "Česká ekonomika v kontextu evropské integrace a globalizace"

Řešitel: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Spolupracovníci:
Popis:

Na FSV probíhá řešení úkolu Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí. Řešiteli tohoto fakultního grantu jsou prof. ing. Lubomír Mlčoch, CSc. a doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc..V rámci tohoto výzkumného záměru o české společnosti v daném období řeší přední pracovníci Institutu Ekonomických Studií dílčí projekt s názvem Česká ekonomika v kontextu evropské integrace a globalizace. Dílčím řešitelem je prof. ing. Michal Mejstřík, CSc., vědeckým tajemníkem projektu je ing. MPhil. Ondřej Schneider, PhD.Jedním z nejdůležitějších projektů byla donedávna studie Proces privatizace v České republice. Tento již uzavřený výzkum, společný NHÚ AV ČR, byl podporován Grantovou agenturou ČR. Na projektu participovala většina pracovníků IES a rovněž někteří studenti. Tento projekt, zpracovávaný v uplynulých třech letech, pokryl široký okruh aspektů, spojených s privatizačním procesem, včetně makroekonomických a institucionálních důsledků a otevření kapitálových trhů. O kvalitě výzkumu svědčí mimo jiné i to, že výsledný výstup byl jako monografie publikován vydavatelstvím KLUWER Academic Publishers v lednu 1997.Nyní je dílčí projekt rozčleněn do tří částí a mnoha podčástí. Zde je uvedeno jenom základní schéma, celá struktura je poněkud obšírnější (VZ_Struktura.pdf).
Stav řešení v prosinci 2002. (VZ_Stav_reseni_12-02.pdf)
Stav řešení v prosinci 2003.(VZ_Stav_reseni_12-03.pdf
Stav řešení v prosinci 2004.(VZ_Stav_reseni_12-04.pdf)
Část I. Dědictví transformačního procesu


I.1 Problémy makroekonomického růstu a hospodářského cyklu. (doc. ing. Miloslav Vošvrda, CSc., doc. ing. Tomáš Cahlík, CSc., doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.)

I.2 Stav podnikové sféry (prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.)

I.3 Nedokonalé institucionální uspořádání (prof. ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. ing. Michal Mejstřík, CSc., doc. ing. Jiří Havel, CSc.)

I.4 Deformovaný finanční sektor (prof. ing. Michal Mejstřík, CSc.)

I.5 Dosavadní implicitní a explicitní hospodářská politika (RNDr. Miron Tegze, CSc., prof. ing. Milan Sojka, CSc.)
- Hospodářská politika vlády ČR v podmínkách transformace

I.6 Veřejný sektor a jeho úloha v modernizaci české ekonomiky (RNDr.Miron Tegze, CSc., prof. ing. Milan Sojka, CSc.)
- dosavadní vývoj veřejného sektoru po roce 1989: chybějící reforma či pokus o reformu prostřednictvím omezování finančních zdrojů v letech 1991-1997, vymezení úlohy veřejného sektoru při modernizaci české ekonomiky.
Část II. Kultivace institucionálního rámce s přípravou vstupu do Evropské unie


II.1 Dosavadní vývoj transformace české ekonomiky z pohledu institucionální ekonomie a perspektivy budoucího vývoje (prof. ing. Lubomír Mlčoch, CSc.)
- cesty vytvoření efektivní struktury vlastnických práv v ČR na přelomu století (aneb od tržního socialismu k tržnímu kapitalismu)

II.2 Reforma veřejné správy a její základní principy, reforma a zefektivnění veřejné správy z pohledu integrace do EU (prof. ing. Milan Sojka, CSc., doc. ing. Vladimír Benáček, CSc.)
Část III. Makroekonomické a mikroekonomické hrozby a příležitosti a odpovídající hospodářská politika pro začátek 3. tisíciletí


III.1 Makroekonomické hrozby a příležitosti (doc. ing. Tomáš Cahlík, CSc., doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.)

III.2 Příležitosti a hrozby v mikrosféře (prof. ing. Jiří Hlaváček, CSc.)

III.3 Hrozby a příležitosti rozvoje finančního sektoru (prof. ing. Michal Mejstřík, CSc.)

III.4 Příprava vstupu do EU (prof. ing. Luděk Urban, CSc.)

III.5 Adekvátní hospodářská politika (prof. ing. Milan Sojka, CSc.)


Spolupráce: IES researchers
Práce v rámci grantu: see the abovementioned structure
WWW odkaz:
Finance: Ministry of Education, Youth and Sport (MŠMT) - MSM 112300001
Konec: 12/2004
Publikace:

Wstep do ekonomii integracji europejskiej.

An Analysis of the Voluntary Pension Fund System in the Czech Republic

Bankruptcy Procedures with Ex Post Moral Hazard

Benáček, V.: History of Czech External Political Alignments and their Economic Impacts: Can we Learn from the Past?In: POTŮČEK,M.(ed.): Česká společnost na konci tisíciletí. Karolinum,Praha 1999,s. 331-346.

Benáček, V.: Příspěvek k hledání kořenů a alternativ českého kapitalismu. In:Kabele,J.,Mlčoch,L.:Institucionalizace (ne)odpovědnosti:Globální svět,evropská integrace a české zájmy, Karolinum,Praha 2001,pp.96-107.

Benáček,V. Emergence of Third Ways in Politics: An Economic Interpretation. In:KABELE,J.,MLČOCH,L,PSCHEIDT,S.(eds): Konsolidace vládnutí a podnikání v ČR a v EU.Umění vládnout, ekonomika, politika (I).MatFyzPress,Praha 2002,s.129-151.

Book review - František Turnovec: Public Choice: Models, Methods and Applications

Book review: Jacek W. Mercik and Frantisek Turnovec, eds.: Regional Dimension of Economic Integration in Extending European Union

Byl proces eliminace podniků ozdravnou procedurou pro české hospodářství konce 90. let?

Cahlík, T. Česká republika po vstupu do EU. In Kabele J. and Mlčoch L. Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy 2, Praha: Karolinum,2001, s. 240-254

Centralni banky: Obetni beranek?

Ceska rozpoctova politika - na vlade nezalezi?

Country Report: E-democracy in the Czech Republic

Česká republika na cestě do Evropské unie

Does The EU need a Better Fiscal Pact?

Does Voting over National Dimension Provide more National Influence in the European Parliament than Voting over Ideological Dimension? (Poskytuje hlasování podle národní příslušnosti více národního vlivu v Evropském parlamentu než hlasování podle stranick

Důchodové systémy v Evropě a rozšíření Evropské Unie

Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000

Economics in the Czech Republic

Ekonomická iracionalita donátora plynoucí z nedůvěry k příjemci dotace

Ekonomicky racionální "tvrdý" altruismus

Ekonomika ČR v novém prostoru EU

European Integration, Institutional Reform and National Interests

Evaluation of Commission's Proposal of Double Simple Majority Voting in the Council of Ministers.

Family Capitalism vs. Capitalism of Agents: a Leontief-type Model Ownership Structures.

Fiscal Policy: Too Political?

Fiskální politika: Příliš politické téma?

Governing Fiscal Commons in an Enlarged EU

Governing Fiscal Commons in the Enlarged EU

Havel, J.: Budování institucí v Čechách, In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii, Praha, Matfyz Press 2002.

Havel, J.: Ekonomika a právo v transformaci, In: Česká společnost na konci tisíciletí I, Praha, Karolinum 1999.

Implicit Public Debt of the Czech Social Security System

Instituce

JANDA, Karel and MUNICH, Daniel. The Intra-Industry Trade of the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade, 2004, vol. 40, no. 2., p. 27-50 ISSN 161--2009

JANDA, Karel. Credit Guarantees in a Credit Market with Adverse Selection. Prague Economic Papers, 2003, vol. 12, no. 4., p.331-349. ISSN 1210-0455

Knot, O., Vychodil, O.: What Drives Optimal Bankruptcy Law Design?

Kultivace vědění v klíčový faktor produkce

Mancur Olson redivivus: Vzestup a pád národů a současné společenské vědy

Mancur Olson's Addendum to New Keynesianism

Mejstrik, M.: The Restructuring after Privatization in the Czech Republic: Tendencies.In: Česká společnost na konci tisíciletí, Karolinum,Praha, ISBN 80-7184-825-5, 1999,s. 263-291

Mejstrik. M., Privatizace, regulace a deregulace utilit v EU a ČR : očekávání a fakta, In :Rozvoj ceske spolecnosti v Evropske unii II,ISBN 80-86732-35-5,Praha

Mejstřík, M.: Czech Banking Sector. Final Integration towards EU: Summary. In: Kabele, J., Pscheidt, S.: Konsolidace vladnutí a podnikani v Ceske republice a v Evropske unii vol 1. , Univerzita Karlova, Praha 2002. pp 169-172.

Mejstřík, M.: EMU a finanční trhy v Eurozóně jako budoucí prostředí pro ČR In:Kabele,Mlcoch(2001):Institucionalizace (ne)odpovědnosti:Globální svět,evropská integrace a české zájmy, Karolinum,Praha 2001,pp.159-180,ISBN 80-246-0431-0

Mlčoch, L.: Budování struktur důvěry. In:KABELE,J.,MLČOCH,L,PSCHEIDT,S.(eds): Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. Umění vládnout, ekonomika, politika (I).MatFyzPress,s.28-40.

Mlčoch, L.: Jaký model pro český kapitalismus.( What Model for the Czech Capitalism). In : Česká společnost na konci tisíciletí.Ed. Martin Potůček, Karolinum, sv.I. s. 19-26

Mlčoch, L.: Od institucionalizace neodpovědnosti k institucionalizaci odpovědnosti.In:Kabele,J.,Mlčoch,L.:Institucionalizace (ne)odpovědnosti:Globální svět,evropská integrace a české zájmy, Karolinum, pp.79-95.

National and Institutional Influence in Extending European Union

Of Spontaneous Constitution of Moral Order.In:.: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii vol 1.

Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku

Privatizace, regulace a deregulace utilit v EU a ČR: očekávání a fakta

Privatization and Transparency, Evidence from the Czech Republic

Překročené etické limity trhu a měnící se paradigma ekonomie

Překročené etické limity trhu a měnící se paradigma ekonomie

Public Choice, Models, Methods and Applications

Půlpán, K.. Český kapitálový trh na přelomu století, In: Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy 2, Praha, Karolinum 2001

Regional Reform and NUTS II Regions in the Czech Republic

Reweighting the Votes in the Council of Ministers, Double Simple Majority Rule and the Nice Compromise.

Rozhodování o nadměrných rozpočtových deficitech v EMU

Size of the Public Sector, Contingent Liabilities, and Structural and Cyclical Deficits in the Czech Republic, 1993-1999

Sojka, M.: Ekonomické aspekty úlohy státu ve vývoji české společnosti na přelomu 20. a 21. století. In: Jirásková, V. (ed.): Český stát a vzdělanost. Praha, Karolinum 2002, s. 40-57.

Strukturální schodky veřejných rozpočtů v ČR

Teorie pravidel a realita našeho života In:Kabele,Mlčoch(2001):Institucionalizace (ne)odpovědnosti:Globální svět,evropská integrace a české zájmy. Karolinum.pp.159-180.

The Czech Republic on its Way to the European Union

The Emerging Ownership`s Structure in Central and Eastern Europe. In: POTŮČEK, M.(ed.): Česká společnost na konci tisíciletí, Karolinum,Praha, 1999,s. 263-291

URBAN, L.: Česká transformace a příprava na vstup do EU: jeden nebo dva procesy?In:Kabele,Mlcoch(2001):Institucionalizace (ne)odpovědnosti:Globální svět,evropská integrace a české zájmy, Karolinum,Praha 2001,pp.159-180,ISBN 80-246-0431-0

URBAN, L.: Perspektivy vstupu ČR do Evropské unie: Ideové bariéry. In: Česká společnost na konci tisíciletí, Karolinum,Praha,1999,s. 263-291. ISBN 80-7184-825-5,

URBAN,L.:Do jaké Unie bude Česká republika vstupovat?In:KABELE,J.,MLČOCH,L,PSCHEIDT,S.(eds): Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. Umění vládnout, ekonomika, politika (I).MatFyzPress,Praha 2002,s.283-292. ISBN 80-86732-00-2

Vliv českého sociálního systému a daňových úlev na rozdělení příjmů

Voting in the Council of Ministers of the EU, Double Simple Majority Rule and the Nice Compromise

Vychodil, O.: Costs of Ownership Concentration - Are There Any?

Konference:

Czech Economy in the Framework of European Integration and Globalization

International Conference "Economic Reforms for Europe - Growth Opportunities in Enlarged European Union" 2004

International seminar Efficiency, Competition and Regulation in Banking:Theory and Evidence, supported by Stiftung Geld und Währung, held on 4-5 June 2004

Jean Monnet Workshop :Politics and Economics of European Integration& Economic Theory of Political Markets", September 2003

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a Evropské unii

Pension systems in Europe

Rozvoj české společnosti v Evropské Unii

Seminar at Shanghai Institute for European Studies 2004

Seminar at Shanghai Linxin University of Commerce 2004

SUMMER SCHOOL: Europaeum Summer School and Workshop "European Economic Integration", Oxford, 17.-22.9.2002

The Development of the Czech Society in the European Union

the EUROPAEUM workshop on European Economic Integration, March 2002

the Seminar of University of Limerick, September 2001

WORKSHOP: The Jean Monnet Workshop "Politics and Economics of European Integration & Economic Theory of Political Markets"

Ke stažení: Zadání

05

Prosinec

Prosinec 2022
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY