doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2018 Parallel Reorganizations under the Recast European Insolvency Regulation – Selected EU Law Issues, International Insolvency Review

2013 Allocating Decision-Making Powers among Creditor Classes: The Ups and Downs of Battling Claims' Heterogeneity in Czech Corporate Insolvency Law, European Business Organization Law Review

2011 Reorganizing Czech Businesses: A Bankruptcy Law Reform under a Recession Stress-Test, International Insolvency Review

Články v recenzovaných časopisech

2019 Recenze: "L. Ryšavý, Nezávislost a nestrannost rozhodce. Praha, C.H. Beck, 2018, 221 s., Právní rozhledy 3/2019

2017 Nesplněné smlouvy po tzv. revizní novele insolvenčního zákona, Soukromé právo 2/2017

2016 K podjatosti insolvenčního správce, Právní rozhledy 15-16/2016

2016 Úpadek pro platební neschopnost v judikatuře Nejvyššího soudu, Bulletin advokacie 10/2016

2016 Základní zásady insolvenčního řízení, Právník 9/2016

2014 Chybějící článek řetězu: podpora neformální restrukturalizace v českém insolvenčním právu, Obchodněprávní revue 11-12/2014

2014 Chybějící článek řetězu: podpora neformální restrukturalizace v českém insolvenčním právu - Příloha, CH BECK

2013 KOHO CHLÉB JÍŠ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ: KONFLIKTY VZNIKAJÍCÍ PŘI PROPOJENÍ PRÁVNÍ PRAXE S PRÁVNÍ TEORIÍ , Právník 2/2013

2013 Verification and contesting of creditors’ claims: Constitutional limits in the Czech Insolvency Code (in Re Bohemia Crystalex), International Insolvency Law Review

2013 We (don't) know who you are: "known creditors" under Article 40 of the European Insolvency Regulation (Sahin v. QSN24h), Insolvency Intelligence

2013 Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná úprava, C.H.Beck

2013 Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – zástavní právo, CH Beck

2011 Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ: základní empirická pozorování a náčrt trendů, Ekonomika a management

2011 Tunneling: the effect - and the cause - of bad corporate law, The Columbia Journal of European Law

2010 Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti insolvenčního zákona - základní empirická pozorování - DATA SET, Obchodněprávní revue 11/2010

2010 Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti insolvenčního zákona – základní empirická pozorování, Obchodněprávní revue 11/2010

2009 O logice a limitech korporačního práva: srovnávací pohled, Právní rozhledy 1/2009

2009 Použití (mikro)ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci soukromého práva, Právník 3/2009

2009 Reconciling the European Registered Capital Regime with Modern Corporate Reorganization Law: Experience from the Czech Insolvency Law Reform, European Company and Financial Law Review

2008 O logice a limitech korporačního práva: teoretické základy, Právní rozhledy 23/2008

2008 Reorganizace podle insolvenčního zákona - 1. a 2. část, Právní rozhledy 13 a 14/2008

2007 Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu, Právní rozhledy 3/2007

2007 Naše různá vlastnická práva: ústavněprávní (a jiné) poznámky ke stanovisku NS Cpjn 201/2005, Jurisprudence 1/2007

2007 Obchodní společnost jako osoba blízká - několik poznámek k judikatuře Nejvyššího soudu, Právní rozhledy 15/2007

2006 Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění, Právní rozhledy 21/2006

2006 Nad judikátem Nejvyššího soudu ohledně ručení v rámci koncernu, Právní rozhledy 9/2006

2006 Přelet nad českým zajišťovacím právem: právo přednosti a další monstra posttransformačního práva úvěrových vztahů, Occasional Paper IES FSV UK 3/2006

2006 Reorganizace podle nového insolvenčního zákona, Noviny pro konkurs a vyrovnání VII/5

2006 Rozsudek ve věci Eurofood: středisko hlavních zájmů insolventní obchodní společnosti, Jurisprudence 6/2006

2006 The New Czech Insolvency Act - New Insolvency Regime for Czech Corporate Debtors and their Creditors, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, Vol. 21/ No. 6, (2006) 06 JIBFL 271

2006 Two (Further) Possible Explanations of the Secured Debt Puzzle: A Note, Acta Oeconomica Pragensia 2/2006

2005 Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku (a jedna sázka na divokou kartu), Právní rozhledy 20/2005

2005 The Slovak Insolvency Law Reform 2005, Journal of International Banking and Financial Law, (2005) 7 JBIFL 273

2005 Základní stavební kameny vládního návrhu insolvenčního zákona - 1. část, Právní fórum 11/2005

2005 Základní stavební kameny vládního návrhu insolvenčního zákona - 2. část, Právní fórum 12/2005

2004 Rekodifikace českého insolvenčního práva - obecná východiska reformy a problémy ministerského návrhu, Právní fórum 5/2004, str. 188 a násl.

2004 Zástavní právo k podniku z pohledu teorie a praxe dluhového financování, Právní rozhledy 3 a 4/2004

2002 The Devil in the Detail, European Lawyer

1996 Proč nelze po novele obchodního zákoníku slučovat obchodní společnosti, Právní rádce, prosinec 1996

Odborné knihy

2021 European Preventive Restructuring. Directive (EU) 2019/1023. An Article-by-Article Commentary, Beck / Hart / Nomos

2017 Insolvenční právo, 2. vydání, Wolters Kluwer

2016 Ranking and Priority of Creditors, Oxford University Press

2012 Commencement of Insolvency Proceedings, Oxford University Press

2008 Insolvenční právo, ASPI Wolters Kluwer

2005 Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností, Nakladatelství Karolinum

Kapitoly v knize

2021 Empirická studie průběhu korporačních reorganizací podle insolvenčního zákona, Insolvence 2008 – 2020. Data – názory – predikce

2021 K německé implementaci. Čím se inspirovat a čím raději ne, Preventivní restrukturalizace. Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů, CH BECK

2021 Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání, CH BECK

2015 Expedited Corporate Debt Restructuring in the EU, Oxford University Press

2014 Komentář k §§ 2010 až 2044 - zajištění dluhů, Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054)

2013 Insolvenční zákon, verze 2.0, CH Beck

2013 Občanský zákoník III (Věcná práva § 976-1474), CH Beck

2013 Treatment of Contracts in Insolvency, Oxford University Press

2009 Towards an EU Directive on Protected Funds - The Czech National Report, Kortmann, S., Hayton, D., Faber, D. Reid, K., Biemans, J. (eds), "Towards an EU Directive on Protected Funds", Kluwer

2005 European Cross Border Insolvency, European Cross Border Insolvency, Sweet & Maxwell

IES Working Papers

2008 Použití (mikro)ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci soukromého práva, IES Working Papers 2008/5

2005 Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku, IES WP 2005/89

2003 Zástavní právo k podniku z pohledu teorie a praxe dluhového financování, IES WP 2003/33

IES Occassional Papers

2009 Reconciling the European Registered Capital Regime with a Modern Corporate Reorganization Law: Experience from the Czech Insolvency Law Reform, IES Occassional Papers 1/2009, forthcoming in European Company and Financial Law

2006 One Flight over Czech Security Interests: Priorities and other Monsters of Post-Transformation Debtor/Creditor Law, IES Occassional Paper 3/2006

Články ve sborníku

2011 Verification and contesting of creditors’ claims: Constitutional limits in the Czech Insolvency Code (in Re Bohemia Crystalex), Parry, R. (ed), The Reform of International Insolvency Rules at European and National Level, Papers from INSOL Europe Academic Forum/Milan Law School Joint Insolvency Conference, Milan 31 March – 1 April 2011, INSOL Europe, Nottingham, Paris, 2011

2010 Reorganizing Czech Businesses: A Bankruptcy Law Reform under a Recession Stress-Test, sborník Insol-Europe Academic Forum Annual Conference

2009 Insolvenční zákon v roce dva: první statistické údaje a jejich prozatimní interpretace, XVII. Karlovarské právnické dny

2006 Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly, Zborník 1. vedeckej konferencie správcov

2006 Mezi smlouvou, vlastnictvím a korporací: právní úprava trustu v návrhu nového občanského zákoníku, Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám

Ostatní

2020 Claims, Classes, Voting, Confirmation and the Cross-Class Cram-Down, INSOL Europe

2020 Insolvence v časech koronaviru: návrh dočasných změn insolvenčního zákona, IDEA CERGE

2020 O německé implementaci aneb čím se inspirovat a čím raději ne, CRI Blog

2019 Parallel Reorganizations under the Recast European Insolvency Regulation – A Hypothetical Case Study, Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper

2017 Nová role auditora v korporačních insolvencích, Komora auditorů ČR

2012 Nesplněný příslib funkční úpravy nesplněných smluv v insolvenci, Bulletin advokacie

2009 Balance Sheet Test Reintroduced into Czech Insolvency Law, Czech Business Weekly 4/2009

2009 Předlužené domácnosti dostaly šanci, Mladá fronta E15, 28.7. 2009, pp. 18-19

2008 Insolvenční návrhy a odpovědnost, Hospodářské noviny, 22.12.2008

2008 Konkurz na Fischera: evropský budík zvoní, Hospodářské noviny, 13. února 2008

2008 The first real M&A warranty claim makes it to the Supreme Court, Czech Business Weekly, 25 March 2008

2007 New Approach to Sales of Corporate Control, Czech Business Weekly, Monday 29/10/2007

2007 Volkswagen a hvězdné války, Hospodářské noviny, 26.10.2007

2007 Zločin bez trestu: firmy a jejich finanční výkazy, Hospodářské noviny, 31.7.2007

2006 "Kšeft se zdravím" vadí - a korupce ne?, Hospodářské noviny, 26.04.2006

2006 Do třetice o "tunelování" a potížích trestního práva, Hospodářské noviny, 24.02.2006

2006 Jak se liší dálnice of karbanátku, Hospodářské noviny, 1.12.2006

2006 Netrestejme za obchodní riziko, Hospodářské noviny, 15.03.2006

2006 The resurrection of the asset deal, Czech Business Weekly, 13/03/2006

2006 Trestní zákon obnažil poruchy v přípravě zákonů, Hospodářské noviny, 29.03. 2006

2005 Akciové opce pro dozorčí rady? Ne, Mladá Fronta Dnes, 17.05.2005

2005 Oškubání spíše než vytěsnění, Euro 23/2005

2005 Prohraná bitva v prohrané válce?, Ekonom 9/2005

2005 Řešení problémů při správě akciové společnosti, MM Průmyslové spektrum 10/2005

2005 Who wants to kill the asset deal?, Czech Business Weekly, Feb 28-March 6, 2005

2004 Pět kroků ke zdárnému konci, Ekonom 37/2004

2004 Studie k návrhu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, nepublikováno, k dispozici na www.mpo.cz

2004 Why the country is still waiting for that elusive insolvency reform law, Czech Business Weekly, Issue 1-7 November 2004

1999 Důvodné znepokojení nad důvodovou zprávou, EURO 44/1999

1997 Svítí ještě na konci českého tunelu světlo?, Hospodářské noviny, červen 1997

Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY