Detail práce

Konsolidace českého bankovního sekotru s ohledem na zkušenosti zemí střední a východní Evropy

Autor: Bc. Ivan Trpčevski
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cieľom tejto práce je zdôvodniť vysoké náklady konsolidácie českého bankového sektora v porovnaní s ostatnými tranzitívnymi krajinami, t.j. Estónskom, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom a Slovenskou republikou. Samozrejme, existuje množstvo monografií venovaných konsolidácii bankového sektora v každej z tranzitívnych krajín. Existuje takisto nemalé množstvo textov venovaných porovnaniu bankových sektorov, založených na dátach zozbieraných v týchto krajinách.
Táto práca sa však pokúša preniknúť ku koreňom bankových sektorov týchto krajín a pokúša sa pri tom zhodnotiť doterajšie teoretické poznatky z oblasti tranzitívneho bankovníctva. Miestami ide ďalej, až ku konceptom Douglasa Northa alebo Josepha Schumpetera. Preto môže byť považovaná za nekonzistentnú so staršími (spred roku 1998) hodnoteniami založenými na analýze výkonnosti jednotlivých bánk. Domnievame sa, že informácie publikované bankami neposkytli presné informácie kvôli slabým účtovným štandardom a mohli tak viesť k mylným záverom.
Problematický vývoj bankového sektora nie je posudzovaný oddelene od ostatných problémov sprevádzajúcich tranzitívne krajiny. Je vnímaný ako jeho neoddeliteľná súčasť. Zastávame názor, že vysoké náklady konsolidácie českého bankového sektora sú výsledkom nešťastnej kombinácie faktorov, označovaných ako „bankový socializmus“. Skúsenosti z ostatných krajín poukazujú na to, že žiaden z faktorov spôsobujúcich „bankový socializmus“ v Českej republike nemusí spôsobiť problémy, ak je pripravený dôsledne a/alebo nie je v spojení s iným zo spomínaných faktorov.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY