Detail práce

Využití CGE modelů v environmentální oblasti

Autor: Bc. Petr Kratochvíl
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá fungováním CGE modelů a jejich vyuţitím pro analýzu ekonomických dopadů environmentálních změn. V práci jsou nejprve diskutovány jednotlivé typy ekonomických modelů, které se v této oblasti vyuţívají. Následně jsou definovány CGE modely, nastíněna jejich historie, vyuţití a prezentovány hlavní klady a zápory. Na jednoduchém modelu je ukázáno fungování CGE modelů. Poté jsou představeny hlavní rozšíření základního modelu, která jsou nutná k tomu, aby byl model pouţitelný pro analýzu ekonomických dopadů environmentálních změn. Poslední kapitola přináší vybrané výsledky CGE modelů.
Ke stažení: Bakaláářská práce Kratochvíla Petra

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY