Detail práce

Daňové zatížení práce a kapitálu: stav a vývoj v SR a ekonomické důsledky

Autor: Mgr. Martin Pospíšil
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce zkoumá dopad daňové reformy z roku 2004 na jednotlivé sektory slovenské ekonomiky. Pozornost je věnována třem oblastem: přímým zahraničním investicím, spotřebě domácností a trhu práce. V případě přímých zahraničních investic jsou diskutovány pozitivní a negativní efekty související s přílivem zahraničního kapitálu, jsou zkoumány hlavní faktory působící na příliv přímých zahraničních investic a je shrnut vývoj investic na Slovensku v průběhu posledních let. Spotřeba domácností je v kontextu daňové reformy zkoumána jako jeden z významných ukazatelů životní úrovně. Je rozdělena na složky podle jednotlivých směrů užití a je zkoumán vývoj těchto složek. Je též odvozena spotřební funkce, která zkoumá vliv disponibilního příjmu a finančního bohatství na spotřebu domácností. Co se týče trhu práce, zde je věnována hlavní pozornost míře participace obyvatelstva na trhu práce. Pro získání detailní představy o povaze probíhajících změn na trhu práce je vzorek populace je rozdělen do skupin na základě věku a pohlaví a je zkoumán vývoj míry participace obyvatelstva v rámci těchto skupin.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY