Detail práce

Meranie Bankovej Efektivity

Autor: Mgr. Zuzana Iršová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 126
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca poskytuje empirický náhľad na metódy výpočtu efektívnej hranice v bankovníctve a citlivosť tejto metódy na zmeny v definícii špecifických parametrov použitých techník. Závery porovnania dvoch prístupov, stochastického odhadu efektívnej hranice (SFA) a deterministického odhadu obálkovou analýzou dát (DEA), sú podporené meta-regresnou časťou zahŕňajúcou 32 štúdií pre oblasť Spojených štátov Amerických a 14 štúdií tranzitívnych ekonomík. Medzi hlavné výsledky patrí zistenie, že odhady efektivity sú vysoko závislé na metodologickej štruktúre v zadaní, najväčšie rozdiely medzi odhadmi SFA a DEA nastávájú pri použití Fourierovej funkčnej špecifikácie a poradová korelácia medzi týmito metódami vzrastá so zvyšujúcim sa stupňom homogenity v dátach.
Ke stažení: Diplomová práce Iršová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY