Detail práce

Integrovaný přístup ke klimatické změně a kvalitě ovzduší

Autor: Bc. Jan Bízek
Rok: 2009 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 69
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na kvantifikaci úspory nákladů na ochranu ovzduší a klimatu v České republice za předpokladu, že jsou nástroje k dosažení cílů v těchto oblastech koncipovány na společné bázi. V práci jsou nejprve stručně vysvětleny oba pojmy, následně je popsána evropská legislativa zaměřená na ovzduší a klima. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji obou oblastí v České republice. K ověření teze je užit model GAINS, ve třetí kapitole jsou vysvětleny jeho matematické základy a popsány scénáře budoucího vývoje v obou oblastech. V závěrečné kapitole jsou prezentovány výsledky analýzy popsaných scénářů, se zvláštní pozorností věnovanou pravděpodobnému budoucímu vývoji a popisu dopadů snížení emisí na lidské zdraví a ekosystémy.
Ke stažení: Bakalářská práce Bízek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY