Detail práce

Efekty harmonizace DPH na daňové příjmy v Evropské Unii

Autor: Bc. Jan Kabátek
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 46
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Práce zkoumá efekty sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) v Evropské unii, přičemž se zaměřuje zejména na dopad této konvergence na celkové příjmy z DPH. Pomocí panelové regrese třicetiletého datasetu patnácti Evropských zemí identifikuje signifikantní pozitivní efekt daňové konvergence a dokládá, že Evropské státy mohou pomocí sjednocení sazeb DPH zvýšit efektivitu domácích daňových systémů. Výsledky regresní analýzy jsou dále použity k odhadu potencionálních příjmů z odpovídajícího sjednocení evropského DPH v roce 2009. Tímto způsobem predikovaný odhad poukazuje na implicitní nárůst příjmů z DPH rovný pěti procentům současného příjmu z DPH v Evropské Unii.
Kromě příjmové stránky sjednocení sazeb DPH se práce také zabývá jeho dopady na současné problémy Evropského systému DPH, jimiž jsou daňové podvody mezinárodního charakteru a úniky spojené s nakupováním v zahraničí. V práci jsou rozebrány jejich příčiny a možná řešení, přičemž je ukázáno, že oba problémy mohou být alespoň částečně vyřešeny pomocí daňové harmonizace.

Ke stažení: Bakalářská práce Kabátek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY