Detail práce

Využití poměrových ukazatelů při oceňování aktiv

Autor: Bc. Jiří Pokorný
Rok: 2009 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 47
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické sekci jsou popsány metody použité analýzy. Je podrobně diskutováno odvození diskriminační analýzy a popsáno odvození Altmanova bankrotního modelu a jeho praktického využití. Prostor je věnován také vývoji cen akcií v USA za poslední desetiletí.
Navazující druhá část je empirická. Pomocí lineární regrese je zkoumána závislost mezi hodnotami Altmanova Z-score indexu a cenami akcií těchto společností. Analýza je tvořena daty z několika odvětví v USA.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY