Detail práce

Nový keynesiánsky model všeobecnej rovnováhy pre českú ekonomiku

Autor: Mgr. Andrej Dudík
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 101
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práca sa zameriava na vývoj nelineárneho dynamického stochastického modelu všeobecnej rovnováhy s charakteristickými novokeynesiánskymi prvkami. Ten následne používame na modelovanie hospodárskeho cyklu v českej ekonomike. Pre tento účel je model odhadnutý pomocou bayesiánskej metódy maximálnej vierohodnosti za použitia Kalmanovho filtru a Metropolisovho-Hastingsovho algoritmu.
Zvláštnu pozornosť venujeme otázkam odvodenia a aproximácie modelu, tak aby sme zachovali nelineárnu povahu modelu. Hoci niektoré charakteristiky odhadnutého modelu nie sú úplne uspokojivé, odhadnutý model predstavuje použiteľnú aproximáciu českej ekonomiky

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY