Detail práce

Vypovídající hodnota konceptu nákladové efektivnosti v bankovnictví. Empirická evidence z finanční krize.

Autor: Mgr. Katarína Marková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 115
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Koncept nákladovej efektívnosti v minulosti opakovane vykázal schopnosť signalizovať hroziaci úpadok bánk. V rámci tejto práce sa zameriava na vypovedaciu schopnosť konceptu v podmienkach súčasnej finančnej krízy. Pre tento účel odhadujeme s využitím metódy stochastickej nákladovej hranice a finančných dát za obdobie 2004-2007 efektívnu hranicu piatich kľúčových európskych sektorov. Na príklade 18 bánk, ktorým hrozil v priebehu súčasnej finančnej krízy úpadok, skúmame, nakoľko vykazujú ohrozené inštitúcie v období predchádzajúcom krízovej udalosti abnormálne chovanie v oblasti vývoja relatívnej nákladovej efektívnosti.
Dochádzame k záveru, že sledované inštitúcie, s výnimkou britských bánk, vykazujú v relevantnom období v priemere horšie výsledky než referenčná skupina. Zatiaľ čo v prípade kontinentálnej Európy predchádzali rekapitalizáciam kľúčových komerčných inštitúcií (Fortis, Dexia, HRE) roky neefektívneho hospodárenia, ohrozené britské banky boli v absolútnom i relatívnom merítku lídrami v relevantnom odvetví.
Záver práce tvorí krátka polemika ohľadne zásadného charakter rizík, ktoré vznikajú v súvislosti s meniacou sa štruktúrou európskeho bankového sektoru.
Ke stažení: Diplomová práce Marková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY