Detail práce

Volatilita akciového trhu v České republice: Vzestupy a pády

Autor: Mgr. Michael Princ
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: PhDr. Martin Netuka
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 96
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Akciový trh v České republice prošel významným vývojem, od svého umělého začátku, přes prudký pokles počtu emitentů, po postupný nárůst kapitalizace, který byl ovšem náhle ukončen globální finanční krizí v roce 2008. Diplomová práce se zabývá analýzou volatility českého akciového trhu v letech 1994 až 2009 včetně srovnání s vyspělými světovými akciovými trhy - konkrétně se jedná o evropský region, USA a Japonsko. Analýza obsahuje nejdůležitější a nejvlivnější události týkající se světových trhů a také vývoje Pražské burzy cenných papírů. Nástroji ekonometrické analýzy jsou často užívané modely odvozené od původního procesu GARCH tzn. IGARCH, EGARCH a APARCH procesy.
Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována analýze volatility Burzy cenných papírů Praha založené pouze na domácích informacích. Analýza obsahuje odhady modelů GARCH, srovnání jejich schopností předpovídání a rovněž část věnovanou strukturálním zlomům založené na ICSS algoritmu, Inclan-Tiao testu a jeho upravených verzích. Další část se zabývá dynamickou analýzou založenou na DCC MVGARCH modelu, který popisuje vývoj volatility spillover efektů během pozorovaného období. Analýza je dále podpořena výpočty Grangerovy kausality, která odhaluje skutečný směr působení vzájemných vztahů mezi BCPP a ostatními trhy. Výsledek ukazuje na dlouhodobou jednosměrnou závislost BCPP na ostatních vyspělých trzích.
Výsledek analýzy ukazuje, že Český akciový trh prošel třemi fázemi vývoje. První fáze začala od jeho založení v roce 1994 a skončila v roce 1998, kdy byla integrace s ostatními trhy na velmi nízké úrovni. Poté akciový trh postoupil do přechodné fáze trvající až do roku 2004 během níž zaznamenal průměrnou úroveň integrace do ostatních trhů. Konečná fáze začala rokem 2004, od něhož lze český trh považovat za rozvinutý, což s sebou nese i nadále rostoucí míru integrace s ostatními vyspělými evropskými akciovými trhy. Záměrem analýzy je rovněž prozkoumat významné události, které by mohly ovlivnit vývoj českého akciové trhu. To znamená například, že vstup České republiky do Evropské unie koinciduje se změnou vývojové fáze českého akciové trhu a to ukazuje, že rozšíření EU bylo spouštěcí událostí, která umožnila další vývoj a zvýšení míry integrace Burzy cenných papírů Praha.
Ke stažení: Diplomová práce Princ

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY