Detail práce

Vliv institucí na přeshraniční rozptyl cen

Autor: Mgr. Jiří Schwarz
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce vychází z existujících studií efektu hranic na mezinárodní obchod a analyzuje rozptyl cen mezi městy evropského regionu během posledních dvaceti let (1990-2009). Obšírný přehled existující literatury odhaluje, že autoři zcela opomíjejí podnikatelský aspekt procesu arbitráže. A to přesto, že arbitráž je právě tou silou, která stojí za zákonem jedné ceny. Jakmile chápeme arbitráž jako produktivní podnikatelskou aktivitu, měla by institucionální kvalita spoluurčovat přitažlivosti arbitráže a ovlivňovat tudíž rozsah rozptylu cen. Za účelem otestování této hypotézy vyjadřuji kvalitu institucí jako jeden z faktorů ovlivňujících celkové náklady procesu arbitráže. Dalšími jsou hustota obyvatel měst, jež funguje jako proxy pro intenzitu konkurence, a vzdálenost. Regresní analýza prokazuje, že všechny tři proměnné přispívají k vysvětlení části rozptylu cen – čím vyšší je hustota a kvalita institucí, tím nižší je modelem předpovídaný rozptyl. Na tento výsledek je možné nahlížet také jako na malý příspěvek k vznikající literatuře, která empiricky testuje teorii produktivního a neproduktivního podnikatelství.
Ke stažení: Diplomová práce Schwarz

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY