Detail práce

PPP, alternativní cesta poskytování veřejných služeb

Autor: Bc. Viktor Zeisel
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce PPP, alternativní cesta poskytovaní veřejných služeb pojednává o
výhodách a nevýhodách poskytování veøejných služeb v rámci PPP (z angliètiny Public-Private Partnership) projektù. Práce hledá projekty, u kterých je výhodné spojit stavbu a provozování infrastruktury do jedné smlouvy s jedním dodavatelem. Práce se zamìøruje na komplexnost, kterou se vyznaèují PPP projekty a na problémy a výhody z hlediska dlouhého èasového období, po které jsou PPP projekty realizovány. Zvláštní pozornost je vìnována vyjednávací síle, která muže být u komplexních smluv rozložena mezi oba smluvní partnery. Dále je zkoumán vliv institucionálního prostøedí na užitek vlády plynoucí z PPP projektu. V práci je využita principál-agent analýza. Výsledky modelu pro PPP projekty jsou porovnávány s výsledky jakých by dosáhli projekty zpracované tradièní metodou poskytování veøejných služeb. Práce zkoumá ve kterých pøípadech je lepší použit tradièní postup
a ve kterých je výhodnìjší použití PPP projektu. Dále jsou teoretické výsledky porovnávány s praktickými PPP projekty již uvedenými do praxe.
Ke stažení: Bakalářská práce Zeisel

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY