Detail práce

Obnovitelné zdroje energie a ohodnocení projektu

Autor: Mgr. Prokop Tošovský
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce popisuje evropskou a českou energetickou politiku, která se zaměřuje na podporu projektů využívajících obnovitelné zdroje energie. Zejména jsou diskutovány různé systémy na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, které jsou uplatněny v Evropské unii. Tyto systémy mohou být rozděleny do skupin podle podpory založené na systému výkupních cen a na systému kvót, přičemž platí, že specifická pravidla podpory se obvykle liší stát od státu. Česká republika využívá systém podpory založený na pevně stanovených výkupních cenách, resp. zelených bonusech. V práci jsou diskutovány zákony vztahující se k podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zejména podpora kombinované výroby elektřiny a tepla) s důrazem na popis systému pevných výkupních cen uplatňovaný v současné době v ČR. Hodnocení konkrétního projektu, zařízení na kombinovanou výrobu tepla a energie, který využívá obnovitelný zdroj energie (biomasu) jako palivo je provedeno v druhé části práce. Praktická část využívá teoretických východisek a informací uvedených v první části práce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY