Detail práce

Je dnes dráţ neţ před rokem 1989? Pokud ne, proč si to část lidí myslí?

Autor: Bc. Josef Boček
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 98
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na porovnání spotřebitelských cen před rokem 1989 a v roce 2009. Protoţe se v české společnosti objevují názory o niţších cenách před rokem 1989, rozhodl jsem se na základě dat z Českého statistického úřadu testovat hypotézu niţších cen před rokem 1989 v porovnání s rokem 2009. Metodologie práce zahrnovala sofistikované statistické testy (Studentův test), přepočet cen na upravenou průměrnou mzdu a sestrojení spotřebních košů. Na základě mnou provedených testů a přepočtů se ukázalo, ţe ceny před rokem 1989 byly v průměru 2x vyšší neţ v roce 2009.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY