Detail práce

Gender Differences in Education: Structure and Comparison of Countries

Autor: Bc. Pavla Břízová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 99
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalárská práce se venuje problému genderových nerovností ve vzdelávání.
Zameruje se predevším na jejich soucasný stav, k cemuž využívá aktuálních dat na
úrovni státu. Hlavním prínosem práce pro výzkum daného tématu je predevším užití
nových, inovativních zpusobu jak analyzovat strukturu genderových nerovností. První
z nich se zameruje na rozložení hodnot gender gap, které vyjadrují stav nerovností
v jednotlivých státech. Zmínené rozložení je graficky znázorneno zvlášt pro každou ze
ctrnácti nejduležitejších vzdelávacích statistik (jako je napr. míra zapisování detí do
škol, míra pokracování studiem na strední škole nebo míra gramotnosti). Na základe
techto grafu jsou pak pojmenovány hlavní rozdíly a spolecné rysy vyskytující se mezi
jednotlivými vzdelávacími statistikami. Druhá cást analýzy se zabývá tématem
rozdílnosti jednotlivých vrstev genderových nerovností ve vzdelávání. Vzdelávací
statistiky jsou zde rozdeleny do dvou skupin (Prístup ke vzdelání a Kvalita získaného
vzdelání) oznacovaných pro jejich vzájemnou návaznost pojmem nerovnostní stupne.
Zkoumání struktury nerovností spocívá v tomto prípade v hledání vztahu mezi stavem
nerovností v prvním a druhém nerovnostním stupni. Podle rozpoznaných forem techto
vztahu jsou státy sveta rozcleneny do jedenácti jasne definovaných kategorií. Jedním z
hlavních poznatku, které tento postup umožnil, je zjištení, že státu, kde jsou dívky
vystaveny vyšší nerovnosti v prístupu ke vzdelání než v jeho následné kvalite, je
mnohem více než tech, kde je tomu naopak.
Ke stažení: Bakalářská práce Břízové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY