Detail práce

Vplyv formy vlastníctva na finančnú výkonnosť nemocnice

Autor: Bc. Adam Jankura
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 69
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá vplyvom právnej formy nemocnice na jej financnú výkonnost v
Ceskej republike. Využitím prierezových dát o nemocniciach z roku 2009 sme skú
mali viaceré výkonnostné indikátory nemocníc. Použili sme vonkajšie ako aj vnú
torné charakteristiky nemocníc urcujúce ich financnú výkonnost, ktorú sme zase sle
dovali za pomoci ukazovatelov na báze úctovných údajov. Pomocou uskutocnenej re
gresnej analýzy sa vztah medzi právnou formou a financnou výkonnostou nemocníc
nepotvrdil. Na druhej strane však analýza nachádza významný pozitívny vplyv súkrom
ného vlastníctva, ktoré je nutnou podmienkou uplatnenia potenciálnych pozitívnych
efektov právnej formy obchodnej spolocnosti. Vyššia financná výkonnost súkromných
nemocníc a nesignifikantné rozdiely vo výkonnosti verejných nemocníc oboch právnych
foriem (obchodných spolocnosti a príspevkových organizácií) potvrdzujú tieto závery.
Profitabilita nemocníc je podla dosiahnutých výsledkov dalej urcená demografickými
faktormi, ako aj velkostnými kapacitami nemocníc. Práca preukazuje, že snahy štátu o
zvyšovanie financnej výkonnosti verejných nemocníc prostredníctvom zmeny ich právnej
formy neprinášajú želaný efekt.
Ke stažení: Bakalářská práce Jankury

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY