Detail práce

Determinants of housing prices in Central and Eastern Europe

Autor: Bc. Jan Jelínek
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 70
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Vývoj cen obytných nemovitostí má zásadní vliv na makroekonomickou stabilitu, jak
dokazuje nedávná globální krize, pri jejímž zrodu stálo prasknutí cenové bubliny na trhu
nemovitostí. Tato práce si klade za cíl vysvetlit chování cen obytných nemovitostí v deseti
zemích strední a východní Evropy v uplynulé dekáde. Hlavními použitými nástroji jsou
grafické srovnání charakteristik trhu s nemovitostmi, analýza panelových dat, a analýza
casových rad. Srovnání indikátoru trhu nemovitostí s vývojem jejich cen ukazuje, že
procento lidí bydlících ve vlastním dome ci migrace jsou s vývojem cen skutecne svázány,
zatímco jiné faktory zrejme nehrají podstatnou roli. Odhad metodou Pooled Mean Group
na panelu všech zemí potvrzuje, že reálný duchod a nezamestnanost jsou duležitými determinantami
cen nemovitostí v tomto regionu. V další cásti empirické analýzy je pomocí
modelu VAR ci VEC zkoumána role hlavních mest jako cenových vudcu pro zbytek zeme.
Tyto typy modelu jsou posléze použity ješte pro test signifikance dalších determinant
v nekolika zemích. Rozmanitost výsledku vede k záveru, že se determinanty výrazne
liší zemi od zeme, nicméne nelze vyloucit ani to, že zde hrají roli nesourodá kvalita a
dostupnost dat o cenách obytných nemovitostí, které snižují porovnatelnost výsledku.
JEL klasifikace: C32, C33, C52, G21, P22, R21, R31
Klícová slova: strední a východní Evropa, ceny obytných nemovitostí, trhy s obytnými
nemovitostmi, analýza casových rad, efekt cenového vudce.
Ke stažení: Bakalářská práce Jelínka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY