Detail práce

Analýza příčin imigrace do ČR

Autor: Bc. Daniela Toušková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Kamila Fialová
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 63
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je přiblíţit čtenáři problematiku migrace z ekonomického hlediska na datech pro Českou republiku. V této práci je analyzována pouze čistá imigrace, která je zde zastoupena změnou počtu cizinců legálně pracujících v ČR, jelikoţ pro imigrační toky neexistují dostupná srovnatelná data.
V analýze je vyuţit lineární regresní model, kdy je metodou nejmenších čtverců odhadována závislost změny počtu cizinců pracujících v ČR na několika ekonomických proměnných. V analýze jsou vyuţita čtvrtletní data za roky 2001-2009. Výsledky ukazují, ţe největší vliv na růst počtu cizinců má růst míry nezaměstnanosti. Tento vliv je negativní, coţ je v souladu s ekonomickou teorií prezentovanou v teoretické části této práce. Mezi další proměnné, které jsou pro změnu počtu cizinců signifikantní, patří meziroční změna reálné mzdy a změna reálného hrubého domácího důchodu.
Ke stažení: Bakalářská práce Touškové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY