Detail práce

Rozvojová pomoc a prístup Slovenskej Republiky k rozvojovým krajinám

Autor: Bc. Veronika Dovhunová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca pojednáva o vztahu Slovenskej republiky k rozvojovým krajinám. Slovensko,
ako nový clen komunity donorov, nedisponuje dostatkom štúdií hodnotiacich rozvojovú
pomoc a celkový prístup Slovenskej republiky k rozvojovému svetu. Cielom tejto
práce je preto poskytnút zhodnotenie úsilia Slovenska v oblasti poskytovania rozvojovej
pomoci, prostredníctvom výpoctu indexu “the Commitment to Development Index”.
Vzhladom k dosiahnutým výsledkom sa Slovenská republika umiestnila na 21. mieste
z celkového poctu 23 hodnotených krajín. Pocet bodov 3.9 je najhorším výsledkom
v porovnaní s ostatnými clenskými krajinami Európskej únie zahrnutými do indexu.
V jeho dvoch komponentoch, Security (Bezpecnost) a Technology (Technológie), sa
Slovensko umiestnilo na poslednom mieste, kým v castich Trade (Obchod) a Environment
(Životné prostredie) dosiahlo skóre nad priemerom všetkých hodnotených krajín.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY