Detail práce

Dopad ekonomickej krízy na dva vybrané štáty strednej Európy: Slovensko a Poľsko

Autor: Bc. Michaela Dovicová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 98
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cieľom práce je komparácia dopadov ekonomickej krízy v Poľsku a na Slovensku na tri vybrané ekonomické ukazovatele. Týmito ukazovateľmi sú nezamestnanosť, spotreba a priame zahraničné investície. Teoretická časť je venovaná najmä fiškálnej politike a jej úlohe v kríze, hypotéze permanentného dôchodku a hypotéze ţivotného cyklu ako teóriám týkajúcim sa spotreby a úspor domácností a jobless growth-u. Ďalej práca poukazuje na situáciu pred krízou, počas nej a po nej, pričom tieţ overuje teoretické odhady na tieto obdobia. V závere sa snaţí odhadnúť moţný vývoj vybraných ukazovateľov v týchto štátoch do budúcna.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY