Detail práce

Ekonomie post-suverenního státu

Autor: Bc. Petra Konečná
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 43
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem suverenity na ekonomii daného státu. Definuje, co si pod samotnou suverenitou představit, popisuje varianty přístupů vymezení. Mapuje zevrubně historicky přístup filosofů, myslitelů a ekonomů k této problematice, soustřeďujíc se na přirozenoprávní teorie s největším důrazem na uzavření společenské smlouvy. Vytyčuje moţné dělení suverenity determinované omezujícími faktory a pro názornost uvádí konkrétní příklady.
V této práci poukazuji na nutnost vnímání ekonomie v kontextu více společenskovědních oborů. Detailněji se zaměřuji na případ vyuţití post-suverénního postavení státu dalšími ekonomickými aktéry prostřednictvím rent-seekingu, u kterého prezentuji novodobé náhledy, nicméně nevynechávám ani podstatné ústřední body z jeho klasického pojetí, aby daná část nebyla vytrţena nelogicky ze struktury. V závěru práce testuji model vlivu kompozitních indikátorů vládnutí na rent-seekingové chování na příkladu České republiky.
Ke stažení: Bakalářská práce Konečná

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY