Detail práce

Ukončenie činnosti firmy a tranzakčné náklady

Autor: Bc. Matej Kosturák
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V mojej práci som sa zameral na základné zložky problému úpadku spoločnosti.
Základom bolo porozumeniu kapitálovej štruktúry spoločnosti a jej prepojeniu so
svetom insolvencie. V texte sa venujem rôznym aspektom kvalitatívnej analýzy úpadku
spoločnosti, od definícií rôznych pojmov pre úpadok, často krát neodborne
zamieňaných, skrz popis štyroch hlavných procesov úpadku. Tieto procesy spájajú
fundamentálne príčiny bankrotu s finančnými a nefinančnými následkami. Na prácu
zameranú ekonomickým smerom, sa pomerne obšírne venujem právnej stránke, a to
novému českému insolvenčnému zákonu, ktorý je v platnosti od roku 2008. Od
definície právneho úpadku, cez zahájenie insolvenčného konania až po jednotlivé
možnosti riešenia úpadku, môže čitateľ jasne porozumieť jadru tejto práce. Za obzvlášť
prínosnú časť mojej práce považujem empirický výskum konkurzného konania na
vzorke 160 českých spoločnosti a fyzických osôb. Medzi najdôležitejšie závery patrí
zistenie pomerne značných rozdielov v procesoch na jednotlivých súdoch, dĺžky celého
insolvenčného konania a jednotlivých jeho fáz a pomer uspokojenia pohľadávok
zaistených a nezaistených veriteľov.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY