Detail práce

Analýza potenciálního dopadu deregulace účetnictví v EU na administrativní náklady mikropodniků v ČR

Autor: Mgr. Karolína Hanušková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 157
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá Návrhem Směrnice Evropského parlamentu pozměňujícího Směrnici Rady 78/660/EEC o ročních účetních závěrkách některých forem společností (tzv. Čtvrtou směrnici), co se týče mikropodniků, který navrhuje na principu dobrovolnosti vyjmout mikropodniky z působnosti Čtvrté směrnice a tím je zbavit povinnosti vypracovávat roční účetní závěrky. Cílem návrhu je snížit evropským mikropodnikům administrativní zátěž. Návrh je v práci zkoumán zejména z hlediska jeho potenciálního dopadu na administrativní náklady mikropodniků v České republice, a to pro případ jeho specifické implementace do české legislativy, která by mikropodnikům nabídla možnost dobrovolné volby mezi vedením účetnictví a vedením jedné ze dvou alternativ – daňové evidence a evidence příjmů s paušálními výdaji. Práce se tak nejprve zabývá důvody vzniku návrhu v EU, na jejichž základě shledává jeho vznik jako opodstatněný, a následně analyzuje, zda obecné důvody vzniku návrhu v EU lze aplikovat i na konkrétní případ České republiky, přičemž identifikuje i specifické důvody pro či proti přijetí uvažovaných legislativních změn v ČR. Největší důraz práce klade na analýzu hlavního důvodu podporujícího přijetí uvažovaných legislativních změn v ČR, kterým je možné snížení administrativní zátěže českých mikropodniků realizovatelné přijetím těchto změn. V rámci provedené analýzy jsou v práci využity metody: face-to-face interview, dotazníkové šetření a případová studie, provedená s využitím jednoduché modifikace Modelu standardních výdajů. Výsledky analýzy ukazují, že potenciál snížení administrativní zátěže mikropodniků přijetím uvažovaných legislativních změn v ČR skutečně existuje.
Ke stažení: Diplomová práce Hanušková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY